Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 9: Natural disasters

Bài tập Tiếng Anh 9 Unit 9 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Question 1. A. century    B. infectious    C. structure    D. question

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /tʃ/. Đáp án B phát âm là /t/

Question 2. A. come    B. wonder    C. golden    D. discover

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án C, B, A phát âm là /əʊ/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 3. A. disease    B. instant    C. easy    D. miles

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /z/. Đáp án B phát âm là /s/

Question 4. A. unknown    B. united    C. universe    D. university

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ju:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 5. A. allow    B. how    C. bows    D. show

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, D, A phát âm là /aʊ/. Đáp án B phát âm là /əʊ/

Question 6. A. delicious    B. facility    C. city    D. place

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 7. A. attraction    B. surface    C. lacquerware    D. artisan

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /i/

Question 8. A. weave    B. treat    C. deal    D. drumhead

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/

Question 9. A. sculpture    B. lantern    C. pottery    D. treat

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Question 10. A. wandered    B. embroidered    C. embarrassed    D. preserved

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /t/

Bài 2. Choose the word in each line that has different stress pattern from those of the others.

Question 1. A. damage    B. bandage    C. presure    D. require

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 2. A. inject    B. victim    C. treatment    D. contact

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 3. A. revival    B. influence    C. refusal    D. arrival

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 4. A. minimize    B. organize    C. requirement    D. elevate

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 5. A. abrupt    B. promise    C. tissue    D. stretcher

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-9-natural-disasters.jsp