Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 10 (có đáp án): Reading

Unit 10: Life on other planets

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 Unit 10 (có đáp án): Reading

Bài 1. Read the text then choose the best option to answer the question

Quảng cáo

Long ago a lot of people thought the moon was God. Other people thought it was just a light in the sky. And others thought it was a big ball cheese!

The telescopes were made. And men saw that the moon was really another world. They wondered what it was like. They dreamed of going there.

On July 20th, 1969, that dream came true. Two American men landed on the moon. Their names were Neil Armstrong and Edwin Aldrin. The first thing the men found was that the moon is covered with dust. The dust is so thick that the men left footprints where they walked. Those were the first marks a living thing had ever made on the moon. And they could stay there for years and years. There is no wind or rain to wipe them off.

The two men walked on the moo for hours. They picked up rocks to bring back to earth for study. They dug up dirt to bring back. They set up machines to find out things people wanted to know. Then they climbed back into their moon landing craft.

Next day the landing craft roared as the men took off the moon. They joined Michael Collins in the spaceship that wait for them above the moon. Then they were off on their long trip back to earth.

Behind them they left the plains and tall mountains of the moon. They left the machines they had set up.

And they left footprints that may last forever.

Question 1. This story tells …………….

A. about the first men to walk in the moon

B. how men found footprints on the moon

C. what the men brought back from their trip to the moon

D. who had left footprints on the moon before the two men landed there.

Đáp án: A

Dịch: Bài đọc nói về những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Quảng cáo

Question 1. This story tells …………….

A. about the first men to walk in the moon

B. how men found footprints on the moon

C. what the men brought back from their trip to the moon

D. who had left footprints on the moon before the two men landed there.

Đáp án: A

Dịch: Bài đọc nói về những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng.

Question 2. A telescope ………………

A. make balls of light seem brighter

B. turns the moon into another world

C. makes many of men’s dreams come true

D. makes faraway things seem closer

Đáp án: B

Thông tin: The telescopes were made. And men saw that the moon was really another world. They wondered what it was like. They dreamed of going there.

Dịch: Các kính thiên văn đã được thực hiện. Và đàn ông thấy rằng mặt trăng thực sự là một thế giới khác. Họ tự hỏi nó là như thế nào. Họ mơ ước được đến đó.

Question 3. The men brought rocks and dirt from the moon because …………

A. they wanted something to show they were there

B. people wanted to use them to learn about the moon

C. they wanted to keep them as souvenirs

D. they might sell them to the scientists

Đáp án: B

Thông tin: They picked up rocks to bring back to earth for study. They dug up dirt to bring back. They set up machines to find out things people wanted to know.

Dịch: Họ nhặt đá để mang về trái đất để nghiên cứu. Họ đào đất để mang về. Họ thiết lập máy móc để tìm hiểu những điều mọi người muốn biết.

Question 4. The Americans’ machines will most likely stay on the moon until …………

A. someone takes them away

B. a storm covers them with dust

C. rain and wind destroy them

D. they become rusty and break to pieces

Đáp án: C

Thông tin: And they could stay there for years and years. There is no wind or rain to wipe them off.

Dịch: Và họ có thể ở đó trong nhiều năm và nhiều năm. Không có gió hay mưa để quét sạch chúng.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 5. The next people who go to the moon most likely could ………

A. find that the machines have disappeared

B. leave the first set of footprints on the moon

C. find the places where Armstrong and Aldrin walked

D. find that dust has wiped off the two men’s footprints

Đáp án: B

Thông tin: And they left footprints that may last forever.

Dịch: Và họ để lại dấu chân có thể tồn tại mãi mãi.

Bài 2. Read the passage below and choose one correct answer for each question.

A UFO (Unidentified Flying Object) is any object flying in the sky which cannot be identified by the person who sees it. Sometimes the object is investigated. If people can still not figure out what the object is after an investigation, it is called a UFO. If they figure out what the object is, it can no longer be called a UFO because it has been identified.

Even though UFOs can be anything, people often use the word UFO when they are talking about alien spacecraft. Flying saucer is another word that is often used to describe an unidentified flying object.

Studies estimate that 50%-90% of all reported UFO sightings are identified later. Usually 10%-20% are never identified. Studies also show that very few UFO sightings are hoaxes (people trying to trick other people). Most UFOs are actually natural or man-made objects that looked strange. 80%-90% UFOs are identified as one of three different things: astronomical causes (for example: planets, stars, or meteors); aircraft; balloons 10%-20% of UFOs are other causes (such as birds, clouds, mirages, searchlights, etc.)

Question 1. What does the word “figure out” in paragraph 1 mean?

A. observe    B. explain    C. calculate    D. require

Đáp án: C

Dịch: Figure out = calculate (tính toán)

Question 2. Another word used to describe a UFO is _________.

A. spacecraft    B. astronaut    C. flying saucer    D. cooking oil

Đáp án: A

Thông tin: Even though UFOs can be anything, people often use the word UFO when they are talking about alien spacecraft.

Dịch: Mặc dù UFO có thể là bất cứ thứ gì, mọi người thường sử dụng từ UFO khi họ nói về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Question 3. How many percents of all reported UFO sightings are not identified?

A. 10%-20%    B. 20%-30%    C. 30%-50%    D. 80%-90%

Đáp án: A

Thông tin: Studies estimate that 50%-90% of all reported UFO sightings are identified later. Usually 10%-20% are never identified.

Dịch: Các nghiên cứu ước tính rằng 50% -90% của tất cả các trường hợp nhìn thấy UFO được xác định sau đó. Thông thường 10% -20% không bao giờ được xác định.

Question 4. Most of UFOs are identified as one of the following things except _________.

A. stars    B. balloons    C. clouds    D. rains

Đáp án: D

Thông tin: 80%-90% UFOs are identified as one of three different things: astronomical causes (for example: planets, stars, or meteors); aircraft; balloons 10%-20% of UFOs are other causes (such as birds, clouds, mirages, searchlights, etc.)

Dịch: 80% -90% UFO được xác định là một trong ba điều khác nhau: nguyên nhân thiên văn (ví dụ: các hành tinh, ngôi sao hoặc thiên thạch); phi cơ; bóng bay 10% -20% UFO là các nguyên nhân khác (như chim, mây, mirages, đèn rọi, v.v.)

Question 5. Which of the following sentences is NOT true?

A. UFO means Unidentified Flying Object.

B. UFO is often used to talk about alien spaceships.

C. Many UFO sightings are hoaxes.

D. Over half of all reported UFO sightings are identified.

Đáp án: C

Thông tin: Thông tin của phương án C không có trong bài.

Bài 3. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

Yesterday, Carlos went (1) ……………… La Tomatina. The festival is held on were the last Wednesday of August every year in Būnol, Spain. (2) ……………… were thousands of people there. In the morning, many people tried (3) ……………… up the pole to get the ham. At 11 a.m, they (4) ……………… a jet from the water cannons and the chaos began. Bags of tomatoes from trucks were (5) ……………… to the crowds, and they began throwing tomatoes at one another.

Question 1. A. At    B. in    C. To

Đáp án: C

Dịch: Hôm qua, Carlos đã đến La Tomatina.

Question 2. A. There    B. They    C. That

Đáp án: A

Dịch: Có hàng nghìn người ở đó.

Question 3. A. to climb    B. climb    C. climbing

Đáp án: A

Dịch: Vào buổi sáng, nhiều người đã cố gắng trèo lên cột để lấy giăm bông.

Question 4. A. see    B. saw    C. seen

Đáp án: B

Dịch: Vào lúc 11 giờ sáng, họ thấy một máy bay phản lực từ vòi rồng và sự hỗn loạn bắt đầu.

Question 5. A. throw    B. threw    C. thrown

Đáp án: C

Dịch: Những túi cà chua từ xe tải bị ném vào đám đông, và họ bắt đầu ném cà chua vào nhau.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 600 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-life-on-other-planets.jsp

Nhóm hỏi bài 2k6