Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 10 (có đáp án): Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin 10 Bài 10: Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn sách Cánh diều có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin học 10.

Trắc nghiệm Tin 10 Cánh diều Bài 10 (có đáp án): Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Quảng cáo

Câu 1. Hàm trong Python được khai báo theo mẫu:

A. def tên_hàm(tham số):

          Các lệnh mô tả hàm

B. def tên_hàm(tham số)

          Các lệnh mô tả hàm

C. def tên_hàm()

          Các lệnh mô tả hàm

D. def (tham số):

          Các lệnh mô tả hàm

Câu 2. Các lệnh mô tả hàm phải viết:

A. Thẳng hàng với lệnh def.

B. Lùi vào theo quy định của Python.

C. Ngay sau dấu hai chấm (:) và không xuống dòng.

D. Viết thành khối và không được lùi vào.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tên hàm do người lập trình đặt không cần theo quy tắc.

B. Chương trình con là một đoạn câu lệnh thực hiện một việc nào đó được đặt tên.

C. Muốn xây dựng hàm trả về giá trị xử lí, cần kết thúc hàm bằng câu lệnh return cùng với biểu thức hay biến chứa giá trị trả về.

D. Các lệnh mô tả hàm phải viết lùi vào theo quy định của Python.

Quảng cáo


Câu 4. Thư viện math cung cấp:

A. Thủ tục vào ra của chương trình.

B. Hỗ trợ việc tạo ra các lựa chọn ngẫu nhiên

C. Các hằng và hàm toán học.

D. Hỗ trợ trực tiếp các định dạng nén và lưu trữ dữ liệu

Câu 5. Cho đoạn chương trình sau:

def  t(a1,b1):

          s=a1*b1

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Lỗi sai trong đoạn chương trình trên là:

A. Thiếu lời gọi hàm.

B. Thiếu dấu ’:’ cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm.

C. Thiếu tham số hình thức.

D. Thiếu lệnh return giá trị cần trả về ở cuối thân hàm.

Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:

def  t(a1,b1):

          s=abs(a1-b1)

          return s

a,b=map(int,input().split())

print(t(a,b))

Với a=2, b=4, sau khi thực hiện chương trình trên cho kết quả bằng:

A. -2                                                             

B. 4

C. 2                                                              

D. 6

Quảng cáo

Câu 7. Cuối dòng đầu tiên của định nghĩa hàm phải có:

A. Dấu ‘:’

B. Dấu ‘;’

C. Dấu ‘.’

D. Dấu ‘,’

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ không có lệnh return.

B. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ có lệnh return và theo sau là dãy giá trị trả về.

C. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ là dãy các lệnh tính giá trị và không có lệnh return.

D. Nếu là hàm có kết quả thì trong thân hàm sẽ duy nhất lệnh return.

Câu 9. Khi sử dụng hàm sqrt() ta cần khai báo thư viện:

A. math

B. ramdom

C. zlib

D. datetime 

Câu 10. Cho các câu sau, số câu đúng là:

1) Sử dụng chương trình con sẽ làm chương trình dễ hiểu, dễ tìm lỗi hơn.

2) Hàm chỉ được gọi một lần duy nhất ở chương trình chính.

3) Hàm luôn trả một giá trị qua tên của hàm.

4) Python chỉ cho phép chương trình gọi một hàm xây dựng sẵn trong các thư viện của Python.

5) Khai báo hàm trong Python luôn có danh sách tham số.

A. 1.

B. 2

C. 3.

D. 4.

Quảng cáo

Câu 11. Hàm gcd(x,y) trả về:

A. Bội chung nhỏ nhất của x và y.

B. Căn bậc hai của x và y.

C. Ước chung lớn nhất của x và y.

D. Trị tuyệt đối của x và y.

Câu 12. Khi sử dụng hàm có sẵn (trong một thư viện) ta cần:

A. Gọi hàm có sẵn thực hiện mà không cần xây dựng lại hàm đó.

B. Phải xây dựng lại hàm đó.

C. Phải khai báo hàm trước khi gọi.

D. Phải khai báo và xây dựng lại.

Câu 13. Cho đoạn chương trình sau:

def  h(a1,b1):

          s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên lời gọi hàm với đối số truyền vào là:

A. h(a,b)

B. h(a1,b1):

C. return s

D. s=a1-b1

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chương trình con?

A. Giúp việc lập trình trở lên dễ dàng hơn.

B. Tránh được việc phải viết đi viết lại cùng một dãy lệnh.

C. Chương trình dễ hiểu, dễ đọc.

D. Khó phát hiện lỗi.

Câu 15. Cho đoạn chương trình sau:

def  h(a1,b1):

          s=a1-b1

return s

a,b=map(int,input().split())

t=h(a,b)

print(t)

Trong đoạn chương trình trên a1,b1 được gọi là :

A. Tên hàm.

B. Tham số hình thức.

C. Tham số thực sự.

D. Biến cục bộ.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 Cánh diều có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác