Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác - Toán lớp 11

Tính đạo hàm của hàm số lượng giác

A. Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính đạo hàm của hàm số :

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Trong đó hàm số y= f(x) có đạo hàm tại các điểm mà hàm số xác định

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính đạo hàm của hàm số y= sin (2x+ 8)?

A. 2 cos(2x+ 8)        B. cos( 2x+ 8)        C. –cos( 2x+ 8)        D. -2cos( 2x+ 8)

Hướng dẫn giải

+ áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp ta có;

y'=cos⁡( 2x+8).( 2x+8)' = 2cos( 2x+ 8)

Chọn A.

Ví dụ 2. Tính đạo hàm của hàm số: y= cos( x2+ 7x- 9)?

A.- sin( x2 + 7x- 9)        B.- sin ( x2+ 7x – 9)( x2+ 7x- 9)

C. – (2x+7). sin(x2 + 7x- 9)        D. sin(x2+ 7x- 9)( 2x+7)

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp ta có:

y'= -sin⁡(x2+7x-9).(x2+7x-9)' = - sin(x2+ 7x- 9).( 2x+ 7).

Chọn C.

Ví dụ 3. Tính đạo hàm của hàm số: y= sin 8x+ cos 2x

A. cos8x – sin2x        B. 8 cos8x – 2sin 2x

C. 8.cos8x + 2sin2x        D. – cos8x + sin 2x

Hướng dẫn giải

Ta có: y'=( sin8x)'+(cos2x)'=8 cos⁡8x-2 sin⁡2x

Chọn B.

Ví dụ 4.Tính đạo hàm của hàm số: y=2 sin⁡( √(x2+4x)-1) ?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 5.Tính đạo hàm của hàm số y= tan( 4x+ 1) – cot 2x?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 6. Tính đạo hàm của hàm số: y=tan⁡( √(x2+2x))

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 7. Tính đạo hàm của hàm số: y= sin( x2- 3x) – tan(x2- 1)?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 8. Tính đạo hàm của hàm số: y= sin4 ( 6x-2)?

A. 4.sin3 ( 6x-2)

B. 4.sin3 ( 6x-2).cos⁡( 6x-2)

C. 24.sin3 ( 6x-2).cos⁡( 6x-2)

D. -24.sin3 ( 6x-2).cos⁡( 6x-2)

Hướng dẫn giải

Ta có: y'=4.sin3 ( 6x-2).[sin⁡( 6x-2) ]'

⇔ y'= 4.sin3 ( 6x-2).cos⁡( 6x-2).( 6x-2)'

⇔ y'= 24.sin3 ( 6x-2).cos⁡( 6x-2)

Chọn C.

Ví dụ 9. Tính đạo hàm của hàm số y= xsin(x+ 1)?

A. sin(x+ 1) + x. cos( x+ 1)        B. cos( x+ 1) – x.sin ( x+1)

C. – sin( x+ 1) + x.cos( x+ 1)        D. sin( x+ 1) – x.cos(x+ 1)

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích ta có:

y'=( x' ).sin⁡(x+1)+ x.[sin⁡(x+1)]'

⇔ y'=1.sin⁡(x+1)+x.cos⁡(x+1 ) ( x+1)'

⇔ y'=sin⁡(x+1)+x.cos⁡( x+1).

Chọn A.

Ví dụ 10.Tính đạo hàm của hàm số y= ( 1+ tanx)4

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 11. Tính đạo hàm của hàm số y= √(sin⁡4x)

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp y= √u với u= sin4x ta có:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 12. Tính đạo hàm của hàm số y= √(cos⁡( x3- x2+2))?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp y =√u với u= cos⁡( x3- x2+2) ta có

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 13. Tính đạo hàm của hàm số y= sin( tanx)?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp và đạo hàm của hàm số lượng giác ta có;

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 14.Tính đạo hàm của hàm số y= sin2x. cosx

A. 2cos2x – sin2x .cosx        B. - sinx. cos2x + sin3x

C. 2sinx. cos2x + sin3x        D. 2sinx. cos2x – sin3x

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm số lượng giác và đạo hàm của một tích ta có:

y'=( sin2 x)'.cosx+ sin2 x( cosx)'

⇔ y'=2sinx.( sinx)'.cosx+ sin2x.(-sinx)

⇔ y'=2sinx.cosx.cosx- sin3 x = 2sinx. cos2x – sin3x

Chon D

Ví dụ 15. Tính đạo hàm của hàm số y= x/cosx

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của một thương ta có:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 16. Tính đạo hàm của hàm số y= (x2+ 2x).cos x

A. ( 2x+2).cosx+( x2+2x).sinx B. ( 2x+2).cosx-( x2+2x)

C. ( 2x+2).cosx-( x2+2x).sinx D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích ta có:

y'=( x2+2x)'.cosx+( x2+2x).( cosx)'

⇔y'=( 2x+2).cosx-( x2+2x).sinx

Chọn C.

Ví dụ 17. Tính đạo hàm của hàm số y= (1- cos 2x) (2- sin3x)

A. y'=-2sin2x.( 2-sin3x)+3cos 3x( 1- cos2x)

B. y'=2sin2x.( 2-sin3x)-3cos 3x( 1- cos2x)

C. y'=2sin2x.( 2-sin3x)+3cos 3x( 1- cos2x)

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích ta có

y'=( 1-cos2x)'.( 2-sin3x)+( 1-cos2x).( 2-sin3x)'

⇔ y'=sin⁡2x.( 2x)'.( 2-sin3x)+( 1-cos2x).( -cos3x).( 3x)'

⇔ y'=2sin2x.( 2-sin3x)-3cos 3x( 1- cos2x)

Chọn B.

Ví dụ 18. Tính đạo hàm của hàm số:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ví dụ 19. Tính đạo hàm của hàm số sau

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Hướng dẫn giải

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Tính đạo hàm của hàm số y= sin (x2+ 4x- 20)?x

A. ( 2x- 4) cos(x2+ 4x – 20 )        B. (x2+ 4x- 20). cos(x2 +4x- 20)

C. (2x+ 4).cos( x2+ 4x- 20)        D. -2cos( x2+4x- 20)

+ Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp ta có;

y'=cos⁡(x2+ 4x-20).( x2+4x-20)' = cos(x2+ 4x- 20).( 2x+ 4)

Chọn C

Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số: y= cos( x2+√x - 2)?

A. - sin(x2+ √x - 2).( 2x+ 1/(2√x)).        B.- sin ( x2+√x – 2)( x2+√x- 2)

C. – (2x+√x). sin(x2 + √x- 2)        D. sin(x2+ 7x- 2)( 2x+ √x)

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp ta có:

y'= -sin⁡(x2+√x-2).(x2+√x-2)' = - sin(x2+ √x - 2).( 2x+ 1/(2√x)).

Chọn A.

Câu 3: Tính đạo hàm của hàm số: y= 3sin 2x - 4cos 6x

A. - 6 cos2x + 24 sin6x        B. 6cos2x + 24sin 6x

C. 6.cos2x + 2sin6x        D. 3cos2x + 4sin x

Ta có: y'=( 3sin2x)'- (4cos6x)'=3.2 cos⁡2x+4.6 sin⁡6x

Hay y'=6cos2x+24. sin⁡6x

Chọn B.

Câu 4: Tính đạo hàm của hàm số: y=4 sin⁡( √(2x+3)-x2+2x) ?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số y= 3tan(x2 - 1) – 4cot 4x?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 6: Tính đạo hàm của hàm số: y=tan⁡( √(2x2+x))+x -10

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 7: Tính đạo hàm của hàm số: y= sin[ (x- 1)( x+ 2) + 10] – tan(x3- x2)?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số: y= sin3 ( √(4x+2))?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 9: Tính đạo hàm của hàm số y= ( 2x+ 2) .sin( 2x- 3)?

A. sin⁡(2x-3)+2(2x+2).cos⁡( 2x-3).

B. 2sin⁡(2x-3)+(2x+2).cos⁡( 2x-3).

C. 2sin⁡(2x-3)-2(2x+2).cos⁡( 2x-3).

D. 2sin⁡(2x-3)+2(2x+2).cos⁡( 2x-3).

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích ta có:

y'=( 2x+2)'.sin⁡(2x-3)+ (2x+2).[sin⁡(2x-3)]'

⇔ y'=2.sin⁡(2x-3)+( 2x+2).cos⁡(2x-3 ) (2x-3)'

⇔ y'=2sin⁡(2x-3)+2(2x+2).cos⁡( 2x-3).

Chọn D.

Câu 10: Tính đạo hàm của hàm số y= ( -cotx+ tanx)3

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hơp y= un với u= -cotx+ tanx ta được”

y'=3.(-cot⁡x+tanx)2.(-cotx+tanx)'

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 11: Tính đạo hàm của hàm số y= √(sin⁡(x3+ x2-x))

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp y= √u với u= sin⁡(x3+ x2-x) ta có:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 12: Tính đạo hàm của hàm số y= √(cos3 ( 2x+2) ) ?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp y =√u với u= cos3 ( 2x+2) ta có

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số y= 2cos(3cot 2x)?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp và đạo hàm của hàm số lượng giác ta có;

y'=-2 sin⁡( 3cot2x).( 3.cot2x)'

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 14: Tính đạo hàm của hàm số y= sin( 2x- 3).cos( 8- 4x)

A. 2 cos⁡( 2x-3).cos⁡( 8-4x)+2 sin⁡( 2x-3).sin⁡( 8-4x)

B. - 2 cos⁡( 2x-3).cos⁡( 8-4x)-8 sin⁡( 2x-3).sin⁡( 8-4x)

C. - 2 cos⁡( 2x-3).cos⁡( 8-4x)-4 sin⁡( 2x-3).sin( 8-4x)

D. 2 cos⁡( 2x-3).cos⁡( 8-4x)+4 sin⁡( 2x-3).sin( 8-4x)

Áp dụng công thức đạo hàm của hàm số lượng giác và đạo hàm của một tích ta có:

y^'=[sin⁡( 2x-3)]'.cos⁡( 8-4x)+sin⁡( 2x-3).[cos⁡(8-4x)]'

⇔ y'=cos⁡( 2x-3).(2x-3)'.cos⁡( 8-4x)

+sin( 2x-3).( -sin⁡( 8-4x) ).( 8-4x)'

⇔y'=2 cos⁡( 2x-3).cos⁡( 8-4x)+4 sin⁡( 2x-3).sin( 8-4x)

Chọn D.

Câu 15: Tính đạo hàm của hàm số

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của một thương ta có:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số y= √(2x3+ x2-1) .sinx

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích ta có:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 17: Tính đạo hàm của hàm số y= ( 2x +cos x) ( cos2x- sin3x)?

A. ( 2- sin⁡x) .( cos2x-sin3x)+(2x+cosx).(2sin2x-3cos3x)

B. ( 2+ sin⁡x) .( cos2x-sin3x)+(2x+cosx).(- 2sin2x-3cos3x)

C. ( 2- sin⁡x) .( cos2x-sin3x)+(2x+cosx).(- 2sin2x-3cos3x)

D.Đáp án khác

Áp dụng công thức đạo hàm của một tích ta có

y'=( 2x+ cosx)'.(cos2x-sin3x)+( 2x+ cosx).( cos2x-sin3x)'

⇔ y'=( 2- sin⁡x) .( cos2x-sin3x)+(2x+cosx).(- 2sin2x-3cos3x)

Chọn C.

Câu 18: Tính đạo hàm của hàm số

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Áp dụng công thức đạo hàm của một thương

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 19: Tính đạo hàm của hàm số y= 1/cot⁡( x2+2x) ?

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 20: Tính đạo hàm của hàm số:

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Câu 21: Tính đạo hàm của hàm số sau: y=sin⁡(x+1)/(x-2)

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Cách tính đạo hàm của hàm số lượng giác | Toán lớp 11

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11