Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết

A. Phương pháp giải

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 với a, b ∈ Z và b ≠ 0.

- Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số

- Biểu diễn số hữu tỉ:

+) Số hữu tỉ thường được biểu diễn dưới dạng phân số tối giản

+) Khi biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, ta thường viết số đó dưới dạng phân số tối giản có mẫu dương: b > 0

TH1: a > 0 , khi đó Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ dương, ta chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau, ta được đơn vị mới bằng Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 đơn vị cũ, tiếp theo lấy về phía chiều dương trục Ox a phần, ta được vị trí của số Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 .

TH2: a < 0, khi đó Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là số hữu tỉ âm, ta chia khoảng có độ dài 1 đơn vị làm b phần bằng nhau, ta được đơn vị mới bằng Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 đơn vị cũ, tiếp theo lấy về phía chiều âm trục Ox a phần, ta được vị trí của số Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Lời giải:

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Ví dụ 2: Biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 trên trục số

Lời giải:

Ta viết: Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

- Vẽ trục số.

- Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến -1 trên trục số) thành 5 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, thì đơn vị mới bằng Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 đơn vị cũ.

- Vì Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 < 0 nên số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 được biểu diễn bởi điểm M nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới.

Vậy số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 được biểu diễn trên trục số như hình vẽ dưới đây.

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Ví dụ 3: Biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 trên trục số.

Lời giải:

Để biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 trên trục số ta làm như sau:

- Vẽ trục số.

- Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 tới điểm 1) thành 3 phần bằng nhau, ta được đoạn đơn vị mới bằng Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 đơn vị cũ.

- Số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 được biểu diễn bởi điểm N nằm về phía bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới như hình dưới đây:

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

C. Bài tập vận dụng

Câu 1. Số nào sau đây biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Hướng dẫn

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án B

Câu 2. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 trên trục số?

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Hướng dẫn

Để biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 trên trục số, ta làm như sau:

- Vẽ trục số

- Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành 4 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, ta được đơn vị mới bằng Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 đơn vị cũ.

- Số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 được biểu diễn bởi điểm K nằm về phía bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới như hình dưới đây

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án A

Câu 3. Phân số nào sau đây không biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7?

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Hướng dẫn

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án D

Câu 4. Cho các phân số sau:

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Có bao nhiêu phân số biểu diễn số hữu tỉ Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7?

A. 1     B. 2     C. 6     D. 7

Hướng dẫn

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Đáp án B

Câu 5. Tập hợp các phân số bằng phân số Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 là:

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Hướng dẫn

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Suy ra tập hợp các phân số bằng phân số Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Vậy đáp án D đúng.

+ Đáp án B chắc chắn sai.

+ Giải thích đáp án A, C sai.

Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7

Mà phân số Cách viết số hữu tỉ và biểu diễn số hữu tỉ trên trục số cực hay, chi tiết | Toán lớp 7 với k ∈ Z,k ≠ 0.

Nhận xét: Để tìm tập hợp các phân số bằng nhau (hay đưa ra dạng chung) của một phân số cho trước, ta phải đưa phân số đó về dạng phân số tối giản.

Đáp án D

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 7 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.