Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

UNIT 2: Urbanisation

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Question 1: A. emigrate          B. immigrate         C. advocate          D. inhabit

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 3. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 2: A. confide          B. comfort          C. inflate          D. severe

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 3: A. biology          B. environment          C. geography          D. scientific

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 1.

Question 4: A. estimate          B. prestigious          C. proportion          D. urbanity

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 5: A. drawback          B. greenhouse         C. mindset          D. overload

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 3.

Quảng cáo

Question 6: A. belong          B. indeed          C. private          D. emit

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 2. Đáp án C trọng âm số 1.

Question 7: A. architect         B. electronic          C. mineral          D. luxury

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 3.

Question 8: A. overwhelming          B. incredible          C. optimistic          D. intellectual

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 3. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 9: A. tendency         B. incidence         C. importance         D. difference

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 10: A. photocopy          B. particular         C. enthusiasm         D. economy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Question 1: Mark: "How do you do?" - Jenny: “____”

A. I'm well. Thank you.

B. How do you do?

C. Not too bad.

D. Yeah, OK.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bạn thế nào: - Cũng không quá tồi.

Question 2: Mark: “____” - Jenny: "I think there are various reasons."

A. Do you mind if I think about reasons for urbanization?

B. I'd like to invite you to think about reasons for urbanization.

C. What do you think about reasons for urbanization?

D. Would you mind thinking about the reasons for urbanization?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Bạn nghĩ gì về lý do đô thị hóa? - Tôi nghĩ rằng có nhiều lý do.

Question 3: Jenny: "I think higher living standard is one of the reasons that many people want to be a city dweller." - Mark: “____”

A. I couldn't agree more.

B. It's nice of you to say so.

C. That's quite all right.

D. Why not?

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ mức sống cao hơn là một trong những lý do khiến nhiều người muốn trở thành cư dân thành phố. – Tôi không thể đồng ý hơn.

Question 4: Anna: "Personally, I love peaceful and quiet life in rural areas." - Jenny: “__”

A. Neither do I.          B. No, I won't.

C. So do I.          D. Yes, I like it.

Đáp án: C

Dịch nghĩa: Cá nhân, tôi yêu cuộc sống yên bình và yên tĩnh ở vùng nông thôn. – Tôi cũng thế.

Question 5: Anna: "In my opinion, some people should stay in rural areas as well as work on agriculture." - Mark: “____”

A. I'm not afraid I don't agree.

B. I'm not sure about that.

C. I'm so sorry, but I agree.

D. Not at all, thanks.

Đáp án: B

Dịch nghĩa: Theo tôi, một số người nên ở lại nông thôn cũng như làm nông nghiệp. - Tôi không chắc về điều đó.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 thí điểm có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-2-urbanisation.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác