Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 7: Economic Reforms

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 7 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. degree     B. doctorate     C. graduate     D. kindergarten

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /dʒ/

Question 2. A. bachelor     B. chapter     C. chemistry     D. teacher

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /tʃ/. Đáp án C phát âm là /k/

Question 3. A. culture     B. student     C. institution     D. university

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ju:/. Đáp án A phát âm là /ʌ/

Question 4. A. appreciate     B. psychology     C. programme     D. respectively

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, A, D phát âm là /p/. Đáp án B là âm câm.

Question 5. A. academic     B. apply     C. apology     D. achieve

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ə/. Đáp án A phát âm là /æ/

Quảng cáo

Bài 2. Mark the letter A. B. C. or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 6. A. assistance     B. confident     C. dynamic     D. external

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 7. A. academic     B. behaviour     C. participate     D. relationship

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.

Question 8. A. charter     B. depict     C. enter     D. purchase

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 9. A. athlete     B. continue     C. principle     D. regional

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 10. A. competition     B. fundamental     C. interference     D. stable

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 3. Đáp án D trọng âm 1.

Question 11. A. phonetic     B. dynamic     C. climatic     D. atmospheric

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 2. Đáp án D trọng âm số 3.

Question 12. A. commentator     B. prehistory     C. preferable     D. practicable

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 13. A. mandate     B. promote     C. address     D. pursue

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 14. A. insecure     B. scenario     C. inaccurate     D. infrequent

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 15. A. property     B. surgery     C. vacation     D. nitrogen

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-7-economic-reforms.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác