Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 8: Life in the future

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 8 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1. A. answer     B. corporation     C. dangerous     D. place

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /ei/. Đáp án A phát âm là /a:/

Question 2. A. millions     B. chores     C. factories     D. pessimists

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phát âm là /z/. Đáp án D phát âm là /s/

Question 3. A. job     B. office     C. improve     D. economic

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /o/. Đáp án C phát âm là u:/

Question 4. A. threatened     B. wiped     C. cleaned     D. disappeared

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /d/. Đáp án B phát âm là /t/

Question 5. A. burden     B. survive     C. curtain     D. furnish

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B phát âm là /ə/

Quảng cáo

Bài 2. Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 1. A. pessimistic     B. optimistic     C. overcrowded     D. innovative

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm 3. Đáp án D trọng âm 1.

Question 2. A. residential     B. environment     C. insoluble     D. enjoyable

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 3.

Question 3. A. destruction     B. government     C. contribute     D. depression

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 4. A. optimist     B. devote     C. terrorist     D. contrary

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 5. A. technology     B. development     C. electronic     D. responsibly

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 6. A. prevent     B. injure     C. sugar     D. fitness

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Question 7. A. healthy     B. consume     C. diet     D. headache

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 8. А. уора     B. fatal     C. immune     D. careful

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Question 9. A. infectious     B. essential     C. precaution     D. properly

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 10. A. unhealthy     B. vitamin     C. mineral     D. natural

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 1. Đáp án A trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-8-life-in-the-future.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác