Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Reading có đáp án

Unit 9: Deserts

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Reading có đáp án

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Quảng cáo

The Middle East and North Africa are one of the driest regions on earth. Nearly two-thirds of the region is desert. The Sahara Desert of northern Africa is the largest desert in the world. Desert air contains little moisture, so few clouds form over the land. Without clouds to block the sun, temperatures may reach as much as 125°F during the day. At night, without the clouds to contain the heat, the temperature can fall to as low as 125°F. Extreme temperatures combining with little rainfall make desert life difficult for people, plants, and animals. Therefore, some life forms have adapted to even the most severe desert environment. Camels are able to survive long periods without food or water. Many desert plants have long, shallow root systems. This allows the plants to reach out to collect water over great distances. Other desert plants have taproots. Taproots grow very deep so they can tap sources of underground water. Plant life in the desert is usually spread out over great distances. This is why deserts are often described as barren, or lifeless.

Question 1. The South East and North Africa are the driest regions in the world.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “The Middle East and North Africa are one of the driest regions on earth”.

Dịch: Trung Đông và Bắc Phi là một trong những vùng khô nhất trên Trái Đất.

Quảng cáo

Question 2. The Sahara Desert is located in the Asia.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The Sahara Desert of northern Africa is the largest desert in the world”.

Dịch: Sa mạc Sahara ở phía bắc châu Phi là sa mạc lớn nhất thế giới.

Question 3. The temperature of desert can decrease to 125°C at night.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “At night, without the clouds to contain the heat, the temperature can fall to as low as 125°F”.

Dịch: Vào ban đêm khi không có mây để chứa nhiệt, nhiệt độ có thể xuống thấp tới 125 ° F.

Question 4. A lot of plants on desert have long and shallow root systems to collect water from a far distance.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Many desert plants have long, shallow root systems. This allows the plants to reach out to collect water over great distances”.

Dịch: Nhiều thực vật sa mạc có hệ thống rễ dài và nông. Điều này cho phép thực vật có thể vươn ra để thu thập nước trên một khoảng cách lớn.

Quảng cáo

Question 5. The life on deserts is often described as barren or lifeless.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “This is why deserts are often described as barren, or lifeless”

Dịch: Đây là lý do tại sao các sa mạc thường được mô tả là cằn cỗi hoặc vô hồn

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

The Sahara is the …..(6)….. hot desert in the world, and the third largest desert behind Antarctica and the Arctic, which are ….(7)…. cold deserts. The Sahara is one …(8)…. the harshest environments on Earth, covering 3.6 million square miles (9.4 million square kilometers), nearly a third of the African continent, about the size of the United States …(9)….. Alaska and Hawaii. The name of the desert comes ……(10)…. the Arabic word ṣaḥrāʾ, which means "desert."

Question 6. A. smallest     B. largest     C. most largest     D. the most largest

Đáp án: B

Giải thích: Câu ở dạng so sánh hơn nhất

Dịch: Sahara là sa mạc nóng lớn nhất trên thế giới, và là sa mạc lớn thứ 3 sau thế giới sau Antarctica và Arctic, hai sa mạc lạnh.

Question 7. A. neither     B. either     C. both     D. all

Đáp án: C

Giải thích: Both: cả hai đều

Dịch: Sahara là sa mạc nóng lớn nhất trên thế giới, và là sa mạc lớn thứ 3 sau thế giới sau Antarctica và Arctic, hai sa mạc lạnh.

Question 8. A. of     B. among     C. between     D. with

Đáp án: A

Giải thích: One of the+ so sánh hơn nhất+N: Một trong những

Dịch: Sahara là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất, bao gồm 3,6 triệu dặm vuông (9,4 triệu km2), bằng gần một phần ba của lục địa châu Phi, về kích thước của Hoa Kỳ bao gồm Alaska và Hawaii.

Question 9. A. excluding     B. including     C. consisting     D. covering

Đáp án: B

Giải thích: Including: bao gồm

Dịch: Sahara là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất, bao gồm 3,6 triệu dặm vuông (9,4 triệu km vuông), bằng gần một phần ba của lục địa châu Phi, về kích thước của Hoa Kỳ bao gồm Alaska và Hawaii

Question 10. A. from     B. after     C. up     D. forward

Đáp án: A

Giải thích: Come from: đến từ

Dịch: Tên của sa mạc xuất phát từ tiếng Ả Rập aḥrāʾ, có nghĩa là "sa mạc".

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

In terms of sheer size, the Antarctic Desert is the largest desert on Earth, measuring a total of 13.8 million square kilometers. Antarctica is the coldest, windiest, and most isolated continent on Earth, and is considered a desert because its annual precipitation can be less than 51 mm in the interior.

It’s covered by a permanent ice sheet that contains 90% of the Earth’s fresh water. Only 2% of the continent isn’t covered by ice, and this land is strictly along the coasts, where all the life that is associated with the land mass (i.e. penguins, seals and various species of birds) reside. The other 98% of Antarctica is covered by ice which averages 1.6 km in thickness.

There are no permanent human residents, but anywhere from 1,000 to 5,000 researchers inhabit the research stations scattered across the continent – the largest being McMurdo Station, located on the tip of Ross Island. Beyond a limited range of mammals, only certain cold-adapted species of mites, algaes, and tundra vegetation can survive there.

Question 11. What is the size of the Antarctic Desert?

A. 13.8 million square kilometers     B. 14 million square kilometers

C. 13.8 square kilometers     D. 1.6 square kilometers

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “In terms of sheer size, the Antarctic Desert is the largest desert on Earth, measuring a total of 13.8 million square kilometers”.

Dịch: Về kích thước tuyệt đối, sa mạc Nam Cực là sa mạc lớn nhất trên Trái đất, rộng tổng cộng 13.8 triệu km2.

Question 12. Why is the Antarctic Desert considered a desert?

A. Because it is very hot.     B. Because it is the most isolated continent on Earth.

C. It’s precipitation every year is very low.     D. Because it is the coldest place on Earth.

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “”Antarctica is the coldest, windiest, and most isolated continent on Earth, and is considered a desert because its annual precipitation can be less than 51 mm in the interior.

Dịch: Nam Cực là lục địa lạnh nhất, nhiều gió nhất và cô lập nhất trên Trái đất và được coi là sa mạc vì lượng mưa hàng năm của nó có thể nhỏ hơn 51 mm ở bên trong.

Question 13. What covers the Antarctic Desert?

A. The Antarctic Desert is covered by a permanent ice sheet.

B. It contains 90% of the Earth’s fresh water.

C. It is covered by the coasts.

D. It is covered by the oasis.

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “”It’s covered by a permanent ice sheet that contains 90% of the Earth’s fresh water.

Dịch: Nó được bao phủ bởi một tảng băng vĩnh cửu chứa 90% nước ngọt của Earth

Question 14. How many researchers inhabit this cold desert?

A. 1,000 researchers     B. 1,000-5,000 researchers

C. More than 5,000 researchers     D. No researchers live here.

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “There are no permanent human residents, but anywhere from 1,000 to 5,000 researchers inhabit the research stations scattered across the continent – the largest being McMurdo Station, located on the tip of Ross Island”.

Dịch: Không có cư dân thường trú của con người, nhưng có khoảng từ 1.000 đến 5.000 nhà nghiên cứu cư trú tại các trạm nghiên cứu nằm rải rác trên lục địa - trạm lớn nhất là McMurdo, nằm trên mũi của Đảo Ross.

Question 15. Which species of animals can survive in Antarctic desert?

A. Some mammals

B. Only particular cold-adapted mites and algaes

C. Penguins, seals and various species of birds

D. Some mammals and certain cold-adapted species of mites, algaes, and tundra vegetation

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Beyond a limited range of mammals, only certain cold-adapted species of mites, algaes, and tundra vegetation can survive there”.

Dịch: Ngoài một số loài động vật có vú hạn chế, chỉ có một số loài ve, tảo và thảm thực vật vùng lãnh nguyên có thể sống sót ở đó

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-9-deserts.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác