Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 9: Deserts

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1. Many desert plants develop their long and shallow root system._________, they can collect much water as much as possible.

A. So     B. Therefore     C. However     D. Although

Đáp án: B

Giải thích: Mệnh đề kết quả. Therefore, mệnh đề nguyên nhân

Dịch: Nhiều loài thực vật sa mạc phát triển hệ thống rễ dài và nông của chúng . Do vậy, chúng có thể thu thập càng nhiều nước càng tốt.

Question 2. Deserts often include _________ and rocky surface.

A. Oil     B. Water     C. Sand     D. Trees

Đáp án: C

Giải thích: Sand: cát

Dịch: Các sa mạc thường có cát và bề mặt đá.

Question 3. We go to school every day per week____________ Sundays.

A. but     B. so     C. except     D. therefore

Đáp án: C

Giải thích: Except+ N: ngoại trừ

Dịch: Chúng mình đi học mỗi ngày trong tuần ngoại trừ chủ nhật.

Quảng cáo

Question 4. ___________ a desert requires a lot of careful preparation and survival skills.

A. Visiting     B. Exploring     C. Visit     D. Explore

Đáp án: B

Giải thích: V_ing+ sth giữ vai trò là chủ ngữ trong câu.

Dịch: Khám phá một sa mạc đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị cẩn thận và các kỹ năng sinh tồn.

Question 5. You have no choice __________ work hard to make your parents happy.

A. despite     B. therefore     C. because     D. but

Đáp án: D

Giải thích: but+ do sth: Ngoài trừ làm gì

Dịch: Bạn không có sự lựa chọn ngoại trừ làm việc chăm chỉ để khiến bố mẹ mình vui.

Question 6. ____________ other students, he goes to school five days per week.

A. As     B. Similar to     C. Like     D. Alike

Đáp án: C

Giải thích: Like+ N: giống ai

Dịch: Như những học sinh khác, anh ấy tới trường 5 ngày một tuần.

Question 7. Newcomers find it difficult_______ a new environment when studying abroad.

A. to adapt     B. to adapt to     C. adapting     D. adapting to

Đáp án: B

Giải thích: Find it + adj+ to do sth: Thấy… để làm gì

Dịch: Những du học sinh cảm thấy khó khăn trong việc thích ứng với một môi trường mới khi đi du học nước ngoài.

Quảng cáo

Question 8. _____________ drive to fast. You will be fined.

A. Not     B. With     C. Don’t     D. Do

Đáp án: C

Giải thích: Don’t+ V nguyên thể: đừng làm gì

Dịch: Đừng lái xe quá nhanh. Bạn sẽ bị phạt đấy.

Question 9. The Sahara is the largest hot desert in the world______ it isn’t the largest one in the world.

A. therefore     B. however     C. but     D. so

Đáp án: C

Giải thích: But: nhưng

Dịch: Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới nhưng nó không phải là sa mạc lớn nhất trên thế giới.

Question 10. It is raining heavily_______ we can’t go out for walking.

A. therefore     B. so     C. but     D. because

Đáp án: B

Giải thích: Mệnh đề nguyên nhân+ so+ mệnh đề kết quả

Dịch: Trời mưa rất to vì vậy chúng tôi không thể ra ngoài đi dạo được.

Question 11. The weather is so cold.________, we still continue our exploration of this beautiful place.

A. However     B. Therefore     C. But     D. So

Đáp án: A

Giải thích: however: tuy nhiên

Dịch: Trời rất lạnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc khám phá mảnh đất xinh đẹp này.

Question 12. I missed the lessons yesterday so I have to___________ on work.

A. put up     B. catch up     C. work up     D. go with

Đáp án: B

Giải thích: Catch up: làm bù để bắt kịp công việc đã lỡ

Dịch: Tôi bỏ lỡ các tiết học hôm qua vì vậy tôi cần làm bù để bắt kịp công việc.

Question 13. Teenagers can’t live ___________ a smart phone.

A. except     B. however     C. without     D. because

Đáp án: C

Giải thích: Without+ N: nếu không có

Dịch: Giới trẻ không thể sống nếu thiếu một chiếc điện thoại thông minh.

Question 14. I went to a food stall to buy some sandwiches for breakfast________ it didn’t have it.

A. however     B. but     C. except     D. despite

Đáp án: B

Giải thích: But: nhưng

Dịch: Tôi đã đến cửa hàng ăn để mua vài cái bánh sandwich cho bữa sáng nhưng ở đó không có.

Question 15. ________ Simpson Desert of_______ Australia is the largest desert of the country.

A. The/ Ø     B. Ø/ the     C. A/ the     D. The/ the

Đáp án: A

Giải thích: The + sa mạc

Ø+ tên đất nước

Dịch: Sa mạc Simpson của Úc là sa mạc lớn nhất của đất nước này.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-9-deserts.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác