Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 9: Deserts

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Quảng cáo

Question 1. Many desert plants develop their long and shallow root system._________, they can collect much water as much as possible.

A. So     B. Therefore     C. However     D. Although

Đáp án: B

Giải thích: Mệnh đề kết quả. Therefore, mệnh đề nguyên nhân

Dịch: Nhiều loài thực vật sa mạc phát triển hệ thống rễ dài và nông của chúng . Do vậy, chúng có thể thu thập càng nhiều nước càng tốt.

Question 2. Deserts often include _________ and rocky surface.

A. Oil     B. Water     C. Sand     D. Trees

Đáp án: C

Giải thích: Sand: cát

Dịch: Các sa mạc thường có cát và bề mặt đá.

Question 3. We go to school every day per week____________ Sundays.

A. but     B. so     C. except     D. therefore

Đáp án: C

Giải thích: Except+ N: ngoại trừ

Dịch: Chúng mình đi học mỗi ngày trong tuần ngoại trừ chủ nhật.

Quảng cáo

Question 4. ___________ a desert requires a lot of careful preparation and survival skills.

A. Visiting     B. Exploring     C. Visit     D. Explore

Đáp án: B

Giải thích: V_ing+ sth giữ vai trò là chủ ngữ trong câu.

Dịch: Khám phá một sa mạc đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị cẩn thận và các kỹ năng sinh tồn.

Question 5. You have no choice __________ work hard to make your parents happy.

A. despite     B. therefore     C. because     D. but

Đáp án: D

Giải thích: but+ do sth: Ngoài trừ làm gì

Dịch: Bạn không có sự lựa chọn ngoại trừ làm việc chăm chỉ để khiến bố mẹ mình vui.

Question 6. ____________ other students, he goes to school five days per week.

A. As     B. Similar to     C. Like     D. Alike

Đáp án: C

Giải thích: Like+ N: giống ai

Dịch: Như những học sinh khác, anh ấy tới trường 5 ngày một tuần.

Question 7. Newcomers find it difficult_______ a new environment when studying abroad.

A. to adapt     B. to adapt to     C. adapting     D. adapting to

Đáp án: B

Giải thích: Find it + adj+ to do sth: Thấy… để làm gì

Dịch: Những du học sinh cảm thấy khó khăn trong việc thích ứng với một môi trường mới khi đi du học nước ngoài.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 8. _____________ drive to fast. You will be fined.

A. Not     B. With     C. Don’t     D. Do

Đáp án: C

Giải thích: Don’t+ V nguyên thể: đừng làm gì

Dịch: Đừng lái xe quá nhanh. Bạn sẽ bị phạt đấy.

Question 9. The Sahara is the largest hot desert in the world______ it isn’t the largest one in the world.

A. therefore     B. however     C. but     D. so

Đáp án: C

Giải thích: But: nhưng

Dịch: Sahara là sa mạc nóng nhất trên thế giới nhưng nó không phải là sa mạc lớn nhất trên thế giới.

Question 10. It is raining heavily_______ we can’t go out for walking.

A. therefore     B. so     C. but     D. because

Đáp án: B

Giải thích: Mệnh đề nguyên nhân+ so+ mệnh đề kết quả

Dịch: Trời mưa rất to vì vậy chúng tôi không thể ra ngoài đi dạo được.

Question 11. The weather is so cold.________, we still continue our exploration of this beautiful place.

A. However     B. Therefore     C. But     D. So

Đáp án: A

Giải thích: however: tuy nhiên

Dịch: Trời rất lạnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc khám phá mảnh đất xinh đẹp này.

Question 12. I missed the lessons yesterday so I have to___________ on work.

A. put up     B. catch up     C. work up     D. go with

Đáp án: B

Giải thích: Catch up: làm bù để bắt kịp công việc đã lỡ

Dịch: Tôi bỏ lỡ các tiết học hôm qua vì vậy tôi cần làm bù để bắt kịp công việc.

Question 13. Teenagers can’t live ___________ a smart phone.

A. except     B. however     C. without     D. because

Đáp án: C

Giải thích: Without+ N: nếu không có

Dịch: Giới trẻ không thể sống nếu thiếu một chiếc điện thoại thông minh.

Question 14. I went to a food stall to buy some sandwiches for breakfast________ it didn’t have it.

A. however     B. but     C. except     D. despite

Đáp án: B

Giải thích: But: nhưng

Dịch: Tôi đã đến cửa hàng ăn để mua vài cái bánh sandwich cho bữa sáng nhưng ở đó không có.

Question 15. ________ Simpson Desert of_______ Australia is the largest desert of the country.

A. The/ Ø     B. Ø/ the     C. A/ the     D. The/ the

Đáp án: A

Giải thích: The + sa mạc

Ø+ tên đất nước

Dịch: Sa mạc Simpson của Úc là sa mạc lớn nhất của đất nước này.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-9-deserts.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác