Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Writing có đáp án

Unit 9: Deserts

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 Writing có đáp án

Each sentence has a mistake. Find it by choosing the letter A, B, C or D.

Question 1. On the south of the Simpson Desert, the dunes are parallel.

Quảng cáo

A. On     B. South     C. dunes     D. parallel

Đáp án: A

Giải thích: In the south of: Ở phía nam của

Dịch: Ở phía nam của sa mạc Simpson, những đụn cát song song.

Question 2. Camels often are used by people to transport goods across the desert.

A. often are     B. used     C by     D. across

Đáp án: A

Giải thích: To be + Trạng từ tần suất

Dịch: Lạc đà thường được dùng bởi con người để vận chuyển hàng hóa qua sa mạc.

Question 3. The hill is too slopping that we had to spend many hours climbing up.

Quảng cáo

A. hill     B. too     C. that     D. climbing up

Đáp án: B

Giải thích: so+ adj + that+ mệnh đề

Dịch: Ngọn đồi này rất khúc khủy nên chúng tôi phải mất rất nhiều giờ để leo núi.

Question 4. Science research helps us to discover many hidden secrets of the world.

A. science     B. research     C. hidden     D. the world

Đáp án: A

Giải thích: Scientific research: nghiên cứu khoa học

Dịch: Nghiên cứu khoa học giúp chúng mình khám phá ra nhiều bí mật của thế giới.

Question 5. If you look at the map, you can see that the desert is next of the Rock Mountains in the USA.

A. look at     B. see     C. desert     D. next of

Đáp án: D

Giải thích: Next to: đối diện

Dịch: Nếu bạn nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy sa mạc ở đối diện Rock Mountains ở nước Mĩ.

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Quảng cáo

Question 6. Slippery/ roads/ be,/ team/ try/ best/ climb up.

A. Slippery like the roads were, team tried their best to climb up.

B. Slipper as the roads are, the team tried their best to climb up.

C. Slippery as the roads were, the team tried their best to climb up.

D. Slippery however the roads were, the team tried their best to climb up.

Đáp án: C

Giải thích: Adj+ as+ S+ to be

Dịch: Mặc dù đường trơn, đội vẫn cố gắng hết sức để leo núi.

Question 7. weather/ cold/ so/ team/ have/ cancel/ meeting.

A. The weather was cold so the team had to cancel the meeting.

B. The weather was so cold so the team had to cancel the meeting.

C. Weather was too cold so the team had to cancel the meeting.

D. The weather is so cold so the team had to cancel the meeting.

Đáp án: B

Giải thích: So adj+ that+ Mệnh đề

Dịch: Thời tiết rất lạnh nên đội phải hoãn lại buổi gặp mặt.

Question 8. Cold deserts/ can/ cover/ snow/ frozen water.

A. Cold deserts can be covered in the snow and frozen water.

B. The cold deserts can cover in snow and frozen water.

C. Cold deserts can be covered in the snow and frozen water.

D. The cold deserts can be covered in the snow and frozen water.

Đáp án: A

Giải thích: Câu chia thời bị động.

Dịch: Sa mạc lạnh có thể được bao phủ trong tuyết và nước lạnh.

Question 9. They/ used/ climb/ crest/ hill/ enjoy/ spectacular/ view.

A. They used to climbing up the crest of the hill to enjoy the spectacular view.

B. They used to climb up the crest of the hill enjoying the spectacular view.

C. They used to climb up the crest of the hill to enjoy the spectacular view.

D. They used to climbing up the crest of the hill to enjoy the spectacular view.

Đáp án: C

Giải thích: Used to V: thói quen trong quá khứ

Dịch: Họ thường leo lên ngọn núi để thưởng thức phong cảnh tươi đẹp.

Question 10. Most/ sand/ dunes/ may/ be/ over 200 meters/ height.

A. Most sand dunes may be over 200 meters in height.

B. Most sand dunes may be over 200 meters with height.

C. Most of sand dunes may be over 200 meters on height.

D. Most of the sand dunes may be over 200 meters at height.

Đáp án: D

Giải thích: At height: Ở chiều cao

Dịch: Hầu hết các đùn cát thường cao hơn 200 mét.

Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11. My father had the garage repair his car.

A. His car was had to repair by the garage.

B. My father got the garage repair his car.

C. My father had his car repaired by the garage.

D. His car was repaired by the garage.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc câu nhờ vả dạng bị động

Dịch: Bố của mình nhờ gara sửa chiếc xe của ông.

Question 12. My parents let me participate in the next camping with my class.

A. My parents allows me participate in the next camping with my class.

B. I was let participate in the next camping with my class.

C. I was let to participate in the next camping with my class

D. I was allowed to participate in the next camping with my class by my parents.

Đáp án: D

Giải thích: Let sb do = sb to be allowed to do: cho phép ai làm gì

Dịch: Bố mẹ tôi cho phép tôi tham gia buổi cắm trại sắp tới cùng với lớp tôi.

Question 13. You don’t have to fill in this form now.

A. You can fill in this form later.

B. This form doesn’t have to be filled now.

C. This form isn’t had to fill now.

D. You don’t need fill in this form now.

Đáp án: B

Giải thích: Bị động với động từ tình thái “have to”

Dịch: Bạn không cần phải điền vào đơn này ngay bây giờ.

Question 14. A student needs to pay attention to the lessons on class.

A. A student should concentrate to the lessons on class.

B. A student needs to be hard-working on class.

C. You mustn’t be lazy on class.

D. A student needs to take notice of the lessons on class.

Đáp án: D

Giải thích: Pay attention to = take notice of

Dịch: Một học sinh cần tập trung vào bài giảng ở trên lớp.

Question 15. Although it was cold, we decided to go for a picnic.

A. We decided to go for a picnic because it was cold.

B. However cold it was, we decided to go for a picnic.

C. Cold as it was, we decided to go for a picnic.

D. If it wasn’t cold, we decided to go for a picnic.

Đáp án: B

Giải thích: Although + Mệnh đề = However +adj

Dịch: Mặc dù trời lạnh, chúng mình vẫn quyết định đi cắm trại.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

unit-9-deserts.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác