Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 15 (có đáp án): Computers

Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 15 (có đáp án): Computers

Bộ bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 chương trình cơ bản gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing có đáp án và giải thích chi tiết. Vào Xem chi tiết để theo dõi bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8.

A. Phonetics and Speaking

Đề bài Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Quảng cáo

Question 1:

A. access

B. campus

C. path

D. impact

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /a:/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Question 2:

A. computer

B. button

C. much

D. umbrella

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ju/ các đáp án còn lại phát âm là /ʌ/

Question 3:

A. manual

B. tray

C. marigold

D. challenging

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /eɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /æ/

Quảng cáo

Question 4:

A. monitor

B. socket

C. remove

D. icon

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /u:/ các đáp án còn lại phát âm là /ɒ/

Question 5:

A. impact

B. monitor

C. line

D. install

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /aɪ/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Question 6:

A. depart

B. socket

C. message

D. degree

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /e/ các đáp án còn lại phát âm là /ɪ/

Quảng cáo

Question 7:

A. document

B. computer

C. music

D. adjust

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ʌ/ các đáp án còn lại phát âm là /ju/

Đề bàiChoose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8:

A. install

B. adjust

C. method

D. depart

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 9:

A. button

B. degree

C. socket

D. access

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 10:

A. printer

B. campus

C. restrict

D. proper

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 11:

A. skeptical

B. properly

C. computer

D. bulletin

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 12:

A. requirement

B. computer

C. guarantee

D. restriction

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án C trọng âm thứ 3, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

Question 13:

A. remove B. impact C. icon D. button

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 14:

A. challenging

B. document

C. manual

D. requirement

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án D trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

Question 15:

A. technology

B. definitely

C. photography

D. delivery

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án B trọng âm thứ 1, các đáp án còn lại trọng âm thứ 2

B. Vocabulary and Grammar

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: The new invention may receive a lot of __________ from the public.

A. concerns B. patents C. roles D. sciences

Đáp án: A

Giải thích: receive concerns: nhận được sự quan tâm

Dịch: Phát minh mới có thể nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Question 2: If the sun shines, we ___________ to the town.

A. would walk B. will walk C. walks D. are walking

Đáp án: B

Giải thích: câu điều kiện loại 1

Nếu mặt trời tỏa nắng, chúng ta sẽ đi bộ xuống thị trấn.

Question 3: I'd rather_____ in the field than_____ at home.

A. to work/ to stay B. work/ stay C. working/ staying D. worked/ stayed

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc would rather V than V: thích làm gì hơn

Dịch: Tôi thích làm ở cánh đồng hơn ở nhà.

Question 4: My mother told me she _______ very tired since she came back from a visit to our grandparents.

A. was B. had been C. is D. has been

Đáp án: B

Giải thích: HTHT since QKD, câu gián tiếp.

Dịch: Mẹ tôi kể với tôi rằng bà đã rất mệt kể từ khi trở về từ nhà ông bà.

Question 5: He'll be remembered both as a brilliant Physician and as a true _______.

A. Math

B. Mathematics

C. Mathematician

D. Maths

Đáp án: C

Giải thích: sau tính từ là danh từ, Mathematician: nhà toán học.

Dịch: Anh ấy sẽ được nhớ đến, cả với tư cách là nhà vật lý tài năng, cả với tư cách là một nhà toán học đích thực.

Question 6: She seems to have spent all her life studying in _______ establishments.

A. education

B. educate

C. educated

D. educational

Đáp án: A

Giải thích: đây là cụm danh từ ghép, education establishment: là sự thành lập nền giáo dục.

Dịch: Cô ấy dường như dành cả cuộc đời để nghiêm cứu sự thành lập ngành giáo dục.

Question 7: Space travel is one of the marvels wonders of modern _______.

A. science

B. scientific

C. scientifically

D. scientist

Đáp án: A

Giải thích: sau tính từ ta cần một danh từ, modern science: khoa học hiện đại.

Dịch: Sự di chuyển vào vũ trụ là một trong những kì tích tuyệt vời của khoa học hiện đại.

Question 8: Digital cameras is a wonderful ___________.

A. invent

B. invention

C. invented

D. inventing

Đáp án: B

Giải thích: invention: phát minh

Dịch: Máy ảnh kĩ thuẩ số là 1 phát minh tuyệt vời

Question 9: My computer makes a _______ low buzzing noise.

A. continue

B. continued

C. continuing

D. continuous

Đáp án: D

Giải thích: continuous: liên miên không ngừng.

Dịch: Máy tính của tôi cứ kêu ù ù liên miên không ngừng.

Question 10: After he had spoken, a _______ silence fell on the room.

A. die

B. death

C. deathly

D. deathless

Đáp án: C

Giải thích: collocation, cụm từ deadly silence: sự im lặng chết người

Dịch: Sau khi anh ta phát biểu, một bầu không khí im lặng đến chết người bao trùm căn phòng.

Question 11: What is a washing machine used _________?

A. to

B. in

C. with

D. for

Đáp án: D

Giải thích: be used for Ving: được dùng để làm gì

Dịch: Cái máy giặt được dùng để làm gì?

Question 12: Put plants __________ a window so that they will get enough light.

A. near to

B. near of

C. next to

D. nearly

Đáp án: C

Giải thích: next to: gần cạnh

Dịch: Đặt cây cối cạnh cửa sổ để chúng nhận được đủ ánh sáng.

Question 13: I use a laptop __________ to music and watch videos.

A. listen

B. to listen

C. listening

D. listened

Đáp án: B

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Tôi dùng laptop để nghe nhạc và xem phim.

Question 14: Science is used in all corners of the world for the __________ of human.

A. quality

B. discovery

C. benefit

D. engine

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ: “for the benefit of”: vì lợi ích của

Dịch: Khoa học được sử dụng trong mọi ngóc ngách của thế giới vì lợi ích của con người.

Question 15: He suggested _______ to France this summer time.

A. travel

B. to travel

C. travelling

D. traveled

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc suggest Ving: đề nghị cùng nhau làm gì

Dịch: Anh ấy đề nghị chúng tôi cùng đến Pháp hè năm nay.

C. Reading

Đề bài Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

We are all around computers. Computers play an important play in our day to day lives, like we are very much dependent them for doing many things including giving users the ability to quickly and easily store and process data. Since the invention of computer they have evolved in terms of increased computing power and decreased size. Computers are used in many sectors like Education, Health and Medicine, Financial Institutions, Transport System, E-Commerce, Defence etc.

Computers connect us to the world of unknown. They help us gathering knowledge and huge information from the internet and storing it. Computers are multitasking and accurate enough to be used almost anywhere and everywhere including banks. Computer provide security from destructive forces and from unwanted action from unauthorized users like cyber attack or access attack.

Now computer is not just a calculating device, it has become much more than that. One of the main advantages of computer is its incredible speed, which helps human to complete their task in few seconds. All the operations can be performed very fast just because of its speed else wise it takes a long time to perform the task.

Question 1: Computers help store and process data.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Computers play an important play in our day to day lives, like we are very much dependent them for doing many things including giving users the ability to quickly and easily store and process data.”.

Dịch: Máy tính đóng vai trò quan trọng trọng cuộc sống hàng ngày, giống như việc chúng ta rất phụ thuộc vào chúng để làm nhiều thứ, bao gồm cho người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Question 2: Computers are not used in Defence.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Computers are used in many sectors like Education, Health and Medicine, Financial Institutions, Transport System, E-Commerce, Defence etc.”.

Dịch: Những máy tính được sử dụng ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, sức khoẻ và y học, các bộ tài chính, hệ thống giao thông, thương mại điện tử và quốc phòng, vân vân.

Question 3: Banks use computers because they’re multitasking and accurate.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Computers are multitasking and accurate enough to be used almost anywhere and everywhere including banks.”.

Dịch: Máy tính đủ khả năng làm nhiều công việc 1 lúc và đủ chính xác để dùng hầu khắp mọi nơi bao gồm cả ngân hàng.

Question 4: Computers provides prevention against cyber attack or access attack.

A. True        B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Computer provide security from destructive forces and from unwanted action from unauthorized users like cyber attack or access attack.”.

Dịch: Máy tính cung cấp nền an ninh khỏi các nguồn gây rối và từ những động thái không mong muốn từ những người dùng ẩn danh như tấn công không gian mạng hay truy cập bất hợp pháp.

Question 5: Computers are not speedy enough to help human to complete their task in few seconds.

A. True        B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “One of the main advantages of computer is its incredible speed, which helps human to complete their task in few seconds.”.

Dịch: Một trong những lợi ích của máy tính là tốc độ đáng kinh ngạc, cái mà giúp con người hoàn thành công việc trong vòng vài giây.

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Computers are widely used nowadays and have _________ (6) benefits. First of all, they are used in various aspects _________ (7) our life such as science, industry, airline, military and so on. Computers are also the tool with which we are able _________ (8) the internet, watch animated television shows and other entertainment programs. Moreover, industrialization could not make its miracle jump without the support of computers. Computers, as well as advances in information technology, _________ (9) our life modern, convenient and civilized. Besides, computers and the internet bring us a great means of communication. Distance is no longer a matter of concern _________ (10) we can send emails within a few seconds or make cheap internet phone calls. In short, computers have become an indispensable device and are of vital use in the life of the human being.

Question 6:

A. many

B. much

C. lot of

D. a great deal of

Đáp án: A

Giải thích: many + danh từ đếm được số nhiều

Dịch: Máy tính được sử dụng rộng rãi ngày nay và có rất nhiều lợi ích.

Question 7:

A. in

B. with

C. of

D, for

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ “aspect of life”: lĩnh vực đời sống

Dịch: Đầu tiên, chúng được dùng trong nhiều lĩnh vực đời sống.

Question 8:

A. surf

B. to surf

C. surfs

D. surfing

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc be able to V: có khả năng làm gì

Dịch: Máy tính cũng là công cụ mà nhờ nó chúng ta có thể lướt mạng, xem phim hoạt ảnh và những chương trình giải trí khác.

Question 9:

A. makes

B. is making

C. have made

D. made

Đáp án: C

Giải thích: câu chia thời hiện tại hoàn thành với chủ ngữ “computers” số nhiều

Dịch: Máy tính, cũng như những tiến bố trong công nghệ thông tin, đã làm cuộc sống chúng ta hiện đại, thoải mái và văn minh.

Question 10:

A. when

B. what

C. where

D. who

Đáp án: A

Giải thích: when là từ nối mang nghia khi mà, các từ khác là từ để hỏi

Dịch: Khoảng cách không còn là vấn đề đáng quan tâm khi chúng ta có thế gửi mail trong vài giây, hay gọi những cuộc gọi qua mạng giá rẻ.

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

The history of the computer in the twentieth century is one of dramatic adaption and expansion. The computer had modest beginnings in areas where it was used as a specialist tool. The first electronic computer was built in the 1930s and was solely for use of undergraduate students in Iowa State University to handle mathematical computations in nuclear physics. In World War II, computers were developed in order to wage counter espionage and break codes used by the enemy. In the post-war years the scope of computers was expanded to include the military industrial complex and academia. Obviously people needed to travel around these institutions and so there was a need for early network tools. In the 1960’s an early version of the Internet, ARPPANET was used in computers were starting to change our lifestyle, the way we do business and many style things (Elliot, 1994) and by the late 1980s, networks were expanding to embrace sections of the general public. The internet was born.

Question 11: When was the first electronic computer invented?

A. in the 1920s

B. in the 1930s

C. in the 1940s

D. in the 1950s

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “The first electronic computer was built in the 1930s”.

Dịch: Chiếc máy tính đầu tiên được dựng lên vào những năm 30 của thế kỉ 20.

Question 12: In World War II, computers were developed in order to____________.

A. break enemy’s code

B. call other soldiers

C. do calculations

D. study geography

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “In World War II, computers were developed in order to wage counter espionage and break codes used by the enemy.”.

Dịch: Trong thế chiến thứ 2, các máy tính được phát triển để trả lương gián điệp 2 mang, và giải mật mã sử dụng bởi kẻ địch.

Question 13: Why was the scope of computer expanded in the post-war year?

A. to teach at academic school

B. to sell to other countries

C. to spread knowledge

D. to include the military industrial complex

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “In the post-war years the scope of computers was expanded to include the military industrial complex and academia.”.

Dịch: Trong những năm sau chiến tranh, hệ thống máy tính được mở rộng để chứa cả nhà máy liên hợp công nghiệp và học viện của quân đội.

Question 14: What is the name of the early version odd the Internet?

A. INTRANET

B. CONPANET

C. INTERNET

D. ARPPANET

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “In the 1960’s an early version of the Internet, ARPPANET was used in computers were starting to change our lifestyle,”.

Dịch: Vào những năm 60 của thế kỉ 20, một phiên bản sơ khai của mạng internet với tên gọi ARPPANET được dùng trong máy tính đã bước đầu thay đổi các chúng ta sống.

Question 15: When were networks expanded to serve general public?

A. by the late 1980s

B. by the late 1970s

C. by the late 1990s

C. by the late 1960s

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “…by the late 1980s, networks were expanding to embrace sections of the general public.”.

Dịch: …trước cuối những năm 80 của thế kỉ 20, các mạng lưới được mở rộng để phục vụ một số bộ phận công chúng.

D. Writing

Đề bài Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: Lucia/ said/ they/ be not/ going to/ the/ cinema/ that night.

A. Lucia said that they aren’t going to the cinema that night.

B. Lucia said that they wasn’t going to the cinema that night.

C. Lucia said that they weren’t going to the cinema that night.

D. Lucia said that they hadn’t been going to the cinema that night.

Đáp án: C

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Lucia nói rằng họ sẽ không đến rạp chiếu phim tối hôm đó.

Question 2: Science/ play/ important/ role/ our/ daily life.

A. Science plays an important role on our daily life.

B. Science plays an important role in our daily life.

C. Science plays the important role on our daily life.

D. Science plays the important role in our daily life.

Đáp án: B

Giải thích: cụm từ “play an important role in”: đóng vai trò quan trọng trong…

Dịch: Khoa học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Question 3: Viet/ said/ he/ would/ be doing/ experiment/ 10 o’clock/ following day.

A. Viet said that he would be doing a experiment at 10 o’clock following day.

B. Viet said he would be doing an experiment at 10 o’clock following day.

C. Viet said he would be doing a experiment at 10 o’clock the following day.

D. Viet said that he would be doing an experiment at 10 o’clock the following day.

Đáp án: D

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Việt nói rằng anh ấy sẽ đang làm một thí nghiệm vào 10h ngày hôm sau.

Question 4: I/ can’t/ imagine/ life/ without/ science/ technology.

A. I can’t imagine our life without science but technology.

B. I can’t imagine our life without science and technology.

C. I can’t imagine our life without science so technology.

D. I can’t imagine our life without science nor technology.

Đáp án: B

Giải thích: and nối 2 danh từ mang nghĩa “và…”

Dịch: Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời chúng ta khi không có khoa học và công nghệ.

Question 5: Parents/ not/ allow/ children/ play/ computer games/ long period of time.

A. Parents don’t allow children play computer games for a long period of time.

B. Parents don’t allow children playing computer games for a long period of time.

C. Parents don’t allow children to play computer games for a long period of time.

D. Parents don’t allow children played computer games for a long period of time.

Đáp án: C

Giải thích: cấu trúc “allow sb to V”: cho phép ai làm gì

Dịch: Bố mẹ không cho phép con cái chơi trò chơi điện tử quá lâu.

Đề bài Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: Nuclear/ plants/ a lot of/ don’t/ power/ require/ space.

A. Nuclear power plants don’t require a lot of space.

B. Nuclear power a lot of plants don’t require space.

C. Nuclear power don’t require a lot of space plants.

D. Nuclear plants don’t require a lot of power space.

Đáp án: A

Giải thích: nuclear power plant: nhà máy điện nguyên tử

Dịch: Nhà máy điện nguyên tử không cần quá nhiều diện tích.

Question 7: He/ that/ was/ a/ said/ robot/ hire/ he/ the/ going to/ following Saturday.

A. He said that he was going to hire a robot the following Saturday.

B. He said that he was going to hire a following robot the Saturday.

C. He said he was going to hire that a robot the following Saturday.

D. He said that a robot was going to hire he the following Saturday.

Đáp án: A

Giải thích: câu gián tiếp ở dạng câu trần thuật

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ thuê 1 con robot ngày hôm sau.

Question 8: Wrong/ big/ decisions/ a/ in/ caused/ nuclear/ Chernobyl/ explosion.

A. Wrong decisions in a big nuclear explosion caused Chernobyl.

B. Wrong caused decisions in Chernobyl a big nuclear explosion.

C. Wrong decisions in Chernobyl caused a big nuclear explosion.

D. Wrong decisions in Chernobyl caused a big explosion nuclear.

Đáp án: C

Giải thích: nuclear explosion: vụ nổ hạt nhân

Dịch: Quyết định sai lầm ở Chernobyl dẫn đến 1 vụ nổ hạt nhân lớn.

Question 9: We/ before/ seen/ have/ Physical/ never/ this/ experiment.

A. We have never before seen this Physical experiment.

B. We have never Physical experiment seen this before.

C. We have seen never this Physical experiment before.

D. We have never seen this Physical experiment before.

Đáp án: D

Giải thích: never…before: chưa từng…trước đây là trạng từ của thời hiện tại hoàn thành

Dịch: Chúng tôi chưa từng xem thí nghiệm vật lý này trước đây.

Question 10: You/ keep/ you/ have/ want/ to/ stay/ to/ quiet/ here/ if.

A. You have to keep quiet if you want to stay here.

B. You have to want to keep quiet if you stay here.

C. You have to stay here if you want to keep quiet.

D. You have to keep quiet you if want to stay here.

Đáp án: A

Giải thích: have to V: cần phải làm gì

Dịch: Bạn cần phải trật tự nếu muốn ở đây.

Đề bài Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Peter said: “I will try to learn hard to pass the entrance exam.”

A. Peter said that he would try to learn hard to pass the entrance exam.

B. Peter told that he would try to learn hard to pass the entrance exam.

C. Peter asked that he would try to learn hard to pass the entrance exam.

D. Peter talked that he would try to learn hard to pass the entrance exam.

Đáp án: A

Giải thích: câu gián tiếp dạng trần thuật

Dịch: Peter nói rằng anh ấy sẽ cố gắng học chăm chỉ để đỗ kì thi đầu vào.

Question 12: It’s fascinating to watch science fiction movies.

A. Watch science fiction movies is fascinating.

B. Watching science fiction movies is fascinating.

C. Watch science fiction movies is boring.

D. Watching science fiction movies is boring.

Đáp án: B

Giải thích: Danh động từ Ving đứng đầu câu động từ chia số ít.

Dịch: Thật thú vị khi xem phim khoa học viễn tưởng.

Question 13: Thanks to technical advancements, we are having a more convenient life.

A. Our life would be more convenient if there were no technical advancements.

B. Our life would be less convenient if there were no technical advancements.

C. Our life would be more expensive if there were no technical advancements.

D. Our life would be less expensive if there were no technical advancements.

Đáp án: B

Giải thích: câu so sánh kém với cấu trúc “less + adj”

Dịch: Cuộc sống của chúng ta sẽ kém thuận tiện nếu không có tiến bộ kĩ thuật.

Question 14: I haven’t been to this gallery before.

A. I don’t like going to galleries.

B. This gallery is attractive.

C. Before going to this, I didn’t go to any other gallery.

D. This is the first time I have been to this gallery.

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc “this is the first time S + have/ has + P2”: đây là lần đầu tiên…

Dịch: Đây là lần đầu tiên tôi đến triển lãm này.

Question 15: My smart phone is so convenient that I bring it everywhere.

A. It is such a convenient smart phone that I bring it everywhere.

B. I bring my smart phone everywhere although it’s convenient.

C. My smart phone is not convenient enough for me to bring.

D. My smart phone is convenient so that I can’t bring it anywhere.

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “such + a/an + adj + N + that + S V”: quá…đến nỗi mà

Dịch: Chiếc điện thoại thông minh của tôi quá tiện dụng đến nỗi mà tôi mang nó khắp nơi.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 8 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 960 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.