Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 4 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 4: Life in the past

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 4 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài 1. Choose the word whose underline part is pronouced differently from the others.

Question 1: A. pens   B. roofs   C. banks   D. hats

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /z/

Question 2: A. stopped   B. lived   C. stayed   D. planned

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /d/. Đáp án A phát âm là /t/

Question 3: A. house   B. honest   C. homework   D. habit

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /h/. Đáp án B là âm câm.

Question 4: A. alone   B. agree   C. advice   D. after

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 5: A. earthquake B. ethnic   C. weather   D. health

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /θ/. Đáp án C phát âm là /ð/

Quảng cáo

Question 6: A. out       B. around    C. about   D. would

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /aʊ/. Đáp án D phát âm là /ʊ/

Question 7: A. government   B. environment C. comment    D. development

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ə/. Đáp án C phát âm là /e/

Question 8: A. education    B. question   C. pollution   D. collection

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʃ/. Đáp án B phát âm là /tʃ/

Question 9: A. populated    B. loaded   C. wanted   D. lived

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /id/. Đáp án D phát âm là /d/

Bài 2. Choose a word in each line that has different stress pattern.

Question 1: A. people    B. enough    C. picture    D. father

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2: A. depend   B. begin    C. agree    D. happen

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 3: A. father   B. enjoy   C. attend    D. depend

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 4: A. determine   B. pagoda   C. fabulous   D. convenient

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 2. Đáp án C trọng âm 1.

Question 5: A. enjoy    B. picture   C. develop    D. determine

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 2. Đáp án B trọng âm 1.

Question 6: A. picture    B. people    C. agree    D. visit

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 2.

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-life-in-the-past.jsp