Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 4 (có đáp án): Writing

Unit 4: Life in the past

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 4 (có đáp án): Writing

Choose the best answer to complete these following sentences.

Question 1: Astronauts ............... in their spaceship, but they frequently work outside now.

Quảng cáo

A. were used to stay   B. used to stay

C. were staying   D. had used to stay

Đáp án: B

Used to + V (đã từng làm gì như thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không thế nữa)

Dịch: Các phi hành gia đã thường ở trong tàu vũ trụ của họ, nhưng họ thường xuyên làm việc bên ngoài bây giờ.

Question 2: People ............... that the earth is round before.

A. were not used to believe   B. used to believing

C. would not use to believe   D. did not use to believe

Đáp án: D

Used to + V (đã từng làm gì như thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không thế nữa)

Dịch: Mọi người đã không tin rằng trái đất tròn trước đây.

Question 3: Tuberculosis ............... incurable before.

Quảng cáo

A. use to be thought   B. used to be thought

C. used to think   D. use to think

Đáp án: B

Used to + V (đã từng làm gì như thói quen trong quá khứ nhưng bây giờ không thế nữa)

Dịch: Bệnh lao từng được cho là không thể chữa được trước đây.

Question 4: Formerly babies ............... of whooping cough.

A. have died    B. used to die

C. would die    D. both B and C

Đáp án: B

Die of …. (chết vì bệnh gì)

Dịch: Trẻ em trước đây chết vì ho gà.

Question 5: These city girls are used ............... in the field.

A. to work    B. used to lie

C. would like    D. to working

Đáp án: D

To be use to Ving (làm quen việc làm gì)

Dịch: Những cô gái thành thị này đang làm quen làm việc ngoài đồng.

Quảng cáo

Choose the words or phrases that are not correct in standard English.

Question 1: When he came, I watched a football match on TV.

A. When   B. came   C. watched   D. match on TV

Đáp án: C

Sửa lại: was watching (hành động đang xảy ra thì hành động khã xen vào)

Question 2: When Andrew saw the question, he were knowing the answer immediately.

A. When   B. saw   C. were knowing D. immediately

Đáp án: C

Sửa lại: knew (2 hành động không liên quan gì đến nhau)

Question 3: Mai has stayed on her uncle's farm for last week.

Quảng cáo

A. has stayed   B. on   C. uncle’s   D. for

Đáp án: D

Sửa lại: since

Question 4: I'm looking forward to hear from you .

A. I’m   B. forward   C. hear   D. from

Đáp án: C

Sửa lại: hearing (Cấu trúc: look forward to Ving: mong chờ làm gì)

Question 5: They asked me don’t talk during the discussion.

A. They   B. asked   C. don’t   D. the discussion

Đáp án: C

Sửa lại: not to (câu gian tiếp)

Question 6: Would you mind if I ask you a private question?

A. mind   B. ask   C. private   D. question

Đáp án: B

Sửa lại: asked (câu điều kiện loại II)

Question 7: They happily looked at their children to play in the yard.

A. happily looked B. children   C. to play   D. the yard

Đáp án: C

Sửa lại: playing (look sb doing: thấy ai đang làm gì)

Question 8: This is the first time I visited a famous place in Hanoi.

A. This is   B. time   C. visited   D. in Hanoi

Đáp án: C

Sửa lại: have visited (This/It is the first/second … time + HTHT)

Question 9: Our teacher told to us to spend more time at home practicing our pronunciation.

A. told to   B. to spend   C. at home   D. practicing

Đáp án: A

Sửa lại: told/ said to

Question 10: You shouldn’t let your children playing with matches.

A. shouldn’t   B. your   C. playing   D. with

Đáp án: C

Sửa lại: play (let sb do st: để ai đó làm gì)

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 8 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-life-in-the-past.jsp