Bài tập Vật Lí 7 Bài 18 (có đáp án): Hai loại điện tíchBài tập Vật Lí 7 Bài 18 (có đáp án): Hai loại điện tích

Bài 1 : Có mấy loại điện tích:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Có hai loại điện tích:

+ Điện tích dương

+ Điện tích âm

Đáp án cần chọn là: B

Bài 2 : Các loại điện tích là:

A. Điện tích âm

B. Điện tích dương

C. Điện tích trung hòa

D. A và B đúng

Có hai loại điện tích:

+ Điện tích dương

+ Điện tích âm

Đáp án cần chọn là: D

Bài 3 : Một vật nhiễm điện âm nếu:

A. Nhận thêm electron

B. Mất bớt electron

C. Nhận thêm hoặc mất bớt electron

D. Cả A, B, C đều sai

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

Đáp án cần chọn là: A

Bài 4 : Một vật nhiễm điện dương nếu:

A. Nhận thêm electron

B. Mất bớt electron

C. Nhận thêm hoặc mất bớt electron

D. Cả A, B, C đều sai

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

Đáp án cần chọn là: B

Bài 5 : Vật nhiễm điện là vật:

A. Thừa êlectrôn.

B. Thiếu êlectrôn.

C. Bình thường về êlectrôn.

D. Có thể thiếu hoặc thừa êlectrôn.

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

Đáp án cần chọn là: D

Bài 6 : Chọn phương án đúng trong các phương án sau?

A. Có 3 loại điện tích: điện tích âm, điện tích dương và điện tích trung hòa

B. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì hút nhau

C. Hai vật nhiễm điện khác loại thì đẩy nhau

D. Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

A – sai vì: Có 2 loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương

B – sai vì: Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

C – sai vì: Hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

D – đúng

Đáp án cần chọn là: D

Bài 7 : Chọn phương án sai trong các phương án sau?

A. Có 2 loại điện tích: điện tích âm, điện tích dương

B. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

C. Hai vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

D. Một vật nhiễm điện âm nếu mất bớt electron, nhiễm điện dương nếu nhận thêm electron

A, B, C - đúng

D – sai vì: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

Đáp án cần chọn là: D

Bài 8 : Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau:

A. Chúng luôn hút nhau.

B. Chúng luôn đẩy nhau.

C. Chúng không hút và không đẩy nhau.

D. Có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

⇒ Khi đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì chúng có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu

Đáp án cần chọn là: D

Bài 9 : Chọn đáp án đúng:

A. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau luôn hút nhau.

B. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau luôn đẩy nhau.

C. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau không hút và không đẩy nhau.

D. Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau có thể hút hoặc đẩy nhau tuỳ theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

⇒ Khi đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì chúng có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu

Đáp án cần chọn là: D

Bài 10 : Các vật nhiễm điện ….. thì đẩy nhau …….. thì hút nhau.

A. Khác loại, cùng loại

B. Cùng loại, khác loại

C. Âm, dương

D. Dương , âm

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Đáp án cần chọn là: B

Bài 11 : Các vật nhiễm điện khác loại thì …….., cùng loại thì ……………

A. Đẩy nhau, hút nhau

B. Hút nhau, đẩy nhau

C. Âm, dương

D. Dương , âm

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Đáp án cần chọn là: B

Bài 12 : Các vật nhiễm………….thì đẩy nhau.

A. Cùng điện tích dương

B. Cùng điện tích âm

C. Điện tích cùng loại

D. Điện tích khác loại

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Đáp án cần chọn là: C

Bài 13 : Các vật nhiễm………….thì hút nhau.

A. Cùng điện tích dương

B. Cùng điện tích âm

C. Điện tích cùng loại

D. Điện tích khác loại

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Đáp án cần chọn là: D

Bài 14 : Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b ; b hút c ; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Vật a và c có điện tích trái dấu.

B. Vật b và d có điện tích cùng dấu.

C. Vật a và c có điện tích cùng dấu.

D. Vật a và d có điện tích trái dấu.

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Theo đề bài ta có:

+ a hút b => a và b khác dấu

+ b hút c => b và c khác dấu

⇒ a và c cùng dấu

+ c đẩy d => c và d cùng dấu

⇒ a, c, d cùng dấu

Đáp án cần chọn là: C

Bài 15 : Có bốn vật a, b, c, d đều bị nhiễm điện. Nếu vật a hút b; b hút c; c đẩy d thì câu phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Vật a và c có điện tích cùng dấu.

B. Vật b và d có điện tích trái dấu.

C. Vật a và b có điện tích trái dấu.

D. Vật a và d có điện tích trái dấu.

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Theo đề bài ta có:

+ a hút b ⇒ a và b khác dấu

+ b hút c ⇒ b và c khác dấu

⇒ a và c cùng dấu

+ c đẩy d ⇒ c và d cùng dấu

⇒ a, c, d cùng dấu

Đáp án cần chọn là: D

Bài 16 : Các vật A, B đều nhiễm điện. Đưa vật A nhiễm điện dương gần vật B thì thấy hút nhau, đưa vật B gần vật C thì thấy hiện tượng đẩy nhau. Vậy vật C sẽ:

A. Không nhiễm điện

B. Nhiễm điện dương

C. Nhiễm điện âm

D. Vừa nhiễm dương ,vừa nhiễm điện âm

Ta có:

+ Hai vật nhiễm điện cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau

+ Hai vật nhiễm điện khác loại (khác dấu) thì hút nhau

Theo đề bài ta có:

+ A hút B ⇒ A và B trái dấu ⇒ A nhiễm điện dương nên B nhiễm điện âm

+ B đẩy C ⇒ B và C cùng dấu ⇒ C nhiễm điện âm

Đáp án cần chọn là: C

Bài 17 : Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương

B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt electron

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Ta có: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

⇒ Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do vật đó nhận thêm electron

Đáp án cần chọn là: B

Bài 18 : Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện dương. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương

B. Vật đó nhận thêm electron

C. Vật đó mất bớt electron

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương

Ta có: Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electron, nhiễm điện dương nếu mất bớt electron

⇒ Một vật trung hoà về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do vật đó nhận thêm electron

Đáp án cần chọn là: C

Bài 19 : Hai vật tích điện được treo trên hai sợi dây mảnh, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân bằng như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 18 (có đáp án): Hai loại điện tích (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Điện tích mà vật 1 và 2 có thể bị nhiễm là:

A. Âm, âm

B. Âm, dương

C. Dương, dương

D. Dương, trung hòa

Từ hình vẽ, ta thấy hai vật 1 và 2 hút nhau

⇒ 2 vật này nhiễm điện khác loại nhau

A, C – cùng loại ⇒ loại

B – thỏa mãn

D – Nếu một vật tích điện đặt gần một vật trung hòa thì không xảy ra tương tác như hình

Đáp án cần chọn là: B

Bài 20 : Hai vật tích điện được treo trên hai sợi dây mảnh, cả hai bị lệch khỏi vị trí cân bằng như hình vẽ:

Bài tập Vật Lí 7 Bài 18 (có đáp án): Hai loại điện tích (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

Điện tích mà vật 1 và 2 có thể bị nhiễm là:

A. Âm, trung hòa

B. Âm, dương

C. Dương, dương

D. Dương, trung hòa

Từ hình vẽ, ta thấy hai vật 1 và 2 đẩy nhau

⇒ 2 vật này nhiễm điện cùng loại nhau

A, D – Nếu một vật tích điện đặt gần một vật trung hòa thì không xảy ra tương tác như hình

B – trái dấu ⇒ loại

C – đúng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 21 : Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu C tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và B tích điện gì?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 18 (có đáp án): Hai loại điện tích (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Âm

B. Dương

C. Âm và dương

D. Dương và âm

Từ hình vẽ ta thấy:

+ B hút C ⇒ B, C trái dấu

+ A hút B ⇒ B, A trái dấu

Theo đề bài, ta có C – nhiễm điện dương

⇒ B nhiễm điện âm, A nhiễm điện dương

Đáp án cần chọn là: D

Bài 22 : Ba quả cầu nhỏ A, B, C được treo vào ba sợi dây mảnh. Cho quả cầu B tích điện dương ta thấy hiện tượng như hình. Hỏi quả cầu A và C tích điện gì?

Bài tập Vật Lí 7 Bài 18 (có đáp án): Hai loại điện tích (phần 2) | Trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án

A. Âm

B. Dương

C. Âm và dương

D. Dương và âm

Từ hình vẽ ta thấy:

+ A hút B ⇒ A, B trái dấu

+ B đẩy C ⇒ B, C cùng dấu

Theo đề bài, ta có B – nhiễm điện dương

⇒ A nhiễm điện âm, C nhiễm điện dương

Đáp án cần chọn là: C

Bài 23 : Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:

A. Làm cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.

B. Chúng có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.

C. Làm cho phòng sáng hơn.

D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện.

Các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao có tác dụng: hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn

Đáp án cần chọn là: B

Bài 24 : Trong một thí nghiệm, khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp bị đẩy ra xa. Câu kết luận nào sau đây là đúng?

A. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện khác loại

B. Quả cầu không bị nhiễm điện, còn thước nhựa bị nhiễm điện

C. Quả cầu và thước nhựa đều không bị nhiễm điện

D. Quả cầu và thước nhựa bị nhiễm điện cùng loại

Ta thấy khi đưa một đầu thước nhựa dẹt lại gần quả cầu bằng nhựa xốp được treo bằng sợi chỉ, quả cầu nhựa xốp vị đẩy ra xa ⇒ quả cầu và thước nhựa nhiễm điện cùng loại

Đáp án cần chọn là: D

Bài 25 : Nguyên tử gồm:

A. Hạt nhân mang điện tích dương và các notron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

B. Hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

C. Hạt nhân mang điện tích âm và các electron mang điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân

D. Hạt nhân mang điện tích âm và các notron mang điện tích dương chuyển động quanh hạt nhân

Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân

Đáp án cần chọn là: B

Bài 26 : Trong cấu tạo nguyên tử, hạt nhân và electron có điện tích:

A. Cùng loại

B. Như nhau

C. Khác loại

D. Bằng nhau

Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân

Đáp án cần chọn là: C

Bài 27 : Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có:

A. Tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

B. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích âm của các electron

C. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân

D. Tổng điện tích của notron bằng tổng điện tích âm của các electron và tổng điện tích dương của hạt nhân

Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó, bình thường nguyên tử trung hòa về điện

⇒ Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 28 : Một nguyên tử trung hòa về điện khi:

A. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân.

B. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích âm của hạt nhân.

C. Tổng điện tích dương của các electron có trị truyệt đối lớn hơn điện tích dương của hạt nhân.

D. Tổng điện tích dương của các electron có trị số tuyệt đối nhỏ hơn điện tích dương của hạt nhân.

Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó, bình thường nguyên tử trung hòa về điện

⇒ Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 29 : Chọn phương án sai?

A. Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử

B. Nguyên tử gồm các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích dương

C. Electron không thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hay từ vật này sang vật khác

D. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân.

A, B, D – đúng

C – sai vì: Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 30 : Chọn phương án đúng?

A. Hầu hết các vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử

B. Nguyên tử gồm các electron mang điện dương chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích âm

C. Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác hay từ vật này sang vật khác

D. Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích dương của các electron bằng tổng điện tích âm của hạt nhân.

A – sai vì: Mọi vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử

B – sai vì: Nguyên tử gồm các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân và hạt nhân mang điện tích dương

C – đúng

D– sai vì: Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có tổng điện tích âm của các electron bằng tổng điện tích dương của hạt nhân.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 31 : Chọn phát biểu sai:

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân và các electron.

B. Hạt nhân có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

C. Hạt nhân mang điện tích dương.

D. Các electron mang điện âm và có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

B – sai vì: Hạt nhân không thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 32 : Chọn câu phát biểu sai:

A. Các vật bị nhiễm điện là các vật mang điện tích

B. Các vật trung hòa điện là các vật không có điện tích

C. Nguyên tử nào cũng có điện tích.

D. Các vật tích điện là các vật có điện tích

B – sai vì: Các vật trung hòa về điện là các vật có điện tích nhưng có tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của các hạt nhân cấu tạo nên vật.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 33 : Chọn câu giải thích đúng:

Tại sao trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút các mẩu giấy nhỏ?

A. Vì thanh nhựa chưa bị nhiễm điện

B. Vì thanh nhựa trung hòa về điện

C. Vì mẩu giấy trung hòa về điện

D. Tất cả đều đúng

Trước khi cọ xát, thanh nhựa không hút các mẩu giấy nhỏ vì:

+ Thanh nhựa chưa bị nhiễm điện

+ Thanh nhựa trung hòa về điện

+ Mẩu giấy trung hòa về điện

Đáp án cần chọn là: D

Bài 34 : Chọn câu trả lời đúng

Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô, thước nhựa mang điện âm:

A. Điện tích âm đi chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải.

B. Điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa.

C. Điện tích dương di chuyển từ thước nhựa sang mảnh vải.

D. Điện tích dương di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa.

Khi cọ xát thước nhựa với mảnh vải khô, điện tích âm di chuyển từ mảnh vải sang thước nhựa.

Đáp án cần chọn là: B

Bài 35 : Chọn câu trả lời đúng

Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa, thanh thủy tinh mang điện dương, thì:

A. Thanh thủy tinh mất bớt electron

B. Thanh thủy tinh nhận thêm electron

C. Lụa nhiễm điện dương

D. Thanh thủy tinh nhiễm điện âm.

Khi cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì thanh thủy tinh mất bớt electron.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 36 : Chọn câu trả lời đúng

Một quả cầu A có điện tích dương, quả cầu B trung hòa về điện. Khi đưa hai quả cầu lại gần nhau thì:

A. Chúng đẩy nhau

B. Chúng hút nhau

C. Không hút cũng không đẩy

D. Vừa hút vừa đẩy nhau

Vì quả cầu B trung hòa về điện nên khi đưa hai quả cầu lại gần sẽ không xảy ra tương tác điện, chúng không đẩy cũng không hút nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 37 : Chọn câu đúng:

A. Nếu vật A mang điện tích dương, vật B mang điện tích âm thì A và B đẩy nhau.

B. Nếu vật A mang điện tích âm, vật B mang điện tích dương thì chúng đẩy nhau.

C. Nếu vật A mang điện tích dương, vật B mang điện tích âm, thì A và B hút nhau.

D. Nếu vật A mang điện tích dương và vật B mang điện tích dương thì A và B hút nhau.

A – sai vì: Nếu vật A mang điện tích dương , vật B mang điện tích âm thì A và B hút nhau.

B – sai vì: Nếu vật A mang điện tích âm, vật B mang điện tích dương thì chúng hút nhau.

C – đúng

D – sai vì: Nếu vật A mang điện tích dương và vật B mang điện tích dương thì A và B đẩy nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 38 : Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là:

A. Electron dương và electron âm

B. Hạt nhân âm và hạt nhân dương

C. Hạt nhân mang điện tích dương và electron mang điện tích âm.

D. Hạt nhân mang điện tích âm và electron mang điện tích dương.

Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện âm chuyển động quanh hạt nhân

Đáp án cần chọn là: C

Bài 39 : Trong nguyên tử, hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là :

A. Hạt nhân

B. Êlectrôn

C. Hạt nhân và êlectrôn

D. Không có loại hạt nào

Trong nguyên tử, êlectrôn có thể dich chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác

Đáp án cần chọn là: B

Xem thêm các bài Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 7 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.