Bài tập câu bị động trong tiếng Anh (Phần 3)Bài tập câu bị động

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập câu bị động trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu bị động trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập câu bị động:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write these sentences in another way, beginning in the way shown:

1. They didn't give me the information I needed.

I wasn't given the information I needed.

2. They asked me some difficlut questions at the interview.

I .....................................

3. Linda's colleagues gave her a present when she retired.

Linda .....................................

4. Nobody told me about the meeting.

I wasn't .....................................

5. How much will they pay you for your work?

How much will you .....................................

6. I think they should have offered Tom the job.

I think Tom .....................................

7. Has anybody shown you what to do.

Have you ................................

2.I was asked some difficult questions at the interview.

3. Linda was given a present by her colleagues when she retired

4. I wasn't told about the meeting

5. How much will you be paid for your work?

6. I think Tom should have been offered the job.

7. Have you been slown what to do?

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences using being + the following give    invite    keep    knock    down    stick    treat

1. Steve hates being kept waiting.

2. We went to the party wthout ............

3. I like giving presents and I also like .... them.

4. It' a busy road and I don't like crossing it. I'm afraid of ..........

5. I'm an adult. I don't like ..... like a child.

6. You can't do anything about ..... in a traffic jam.

2.being invited

3. being given

4. being knocked down

5. being treated

6. being stuck

Bài 3: When were they born? Choose five of these people and write a sentence for each

Beethoven Galileo Elvis Presley
Agatha Christie Mahatma Gandhi Leonardo da Vinci
Walt Disney Martin Luther King Wiliam Shakespeare

1452    1869    1929    1770

1564    1890    1935    1901

1 Wait Disney was born in 1901.

2 .................................

3 .................................

4 .................................

5 .................................

6. ...............................

7. And you? I ....................

Beethoven was born in 1770.

Agatha Christie was born in 1890.

Galileo was born in 1564.

Mahatma Fandhi was born in 1869.

Martin Luther King was born in 1929.

Elvis Presley was born in 1935.

Leonardo da Vinci was born ib 1452.

William Shaespeare was born in 1564.

7. I was born in ....

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences using get/got + the following verbs

ask    damage    hurt    pay    steal    sting    stop    use

1. There was a fight at the party but nobody got hurt.

2. Alex .... by a bee while he was sitting in the garden.

3. These tennis courts don't .... very often. Not many people want to play.

4. I used to have a bicycle, but it .... a few month ago.

5. Rachel works hard but doesn't .... very much.

6. Last night I ..... by the police as I was driving home. One of the lights on my car wasn't working.

7. Please pack these things very carefully. I don't want them to ......

8. People often want to know what my job is. I often .... that question.

2.got stung

3. get used

4. got stolen

5. get paid

6. got stopped

7. get damaged

8. get asked

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.