Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)ĐỀ KIỂM TRA 15’ KỲ I SỐ 2

Tải xuống

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. hopeless    B. develop     C. donate    D. open

2. A. donate    B. balance     C. dedicated     D. fortunate

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

1. A. imitate    B. invention     C. generous     D. portable

2. A. develop     B. principle     C. submarine     D. generous

III. Choose the best answer

1. Digital cameras is a wonderful ___________.

A. invent     B. invention

C. invented     D. inventing

2. Let’s _________ for that volunteer organization

A. apply     B. to apply

C. applying     D. applied

3. What is a washing machine used _________?

A. to     B. in

C. with    D. for

Quảng cáo

4. He can’t join in the volunteer campaign _______.

A. although he is busy

B. because he hurts his legs

C. in spite of working very hard

D. because of registering for it

5. My mother permitted me to go out at night.

A. I was allowed to go out at night.

B. I was allowed go out at night.

C. I was allowed going out at night.

D. I allowed to go out at night.

6. He suggested _______ to France this summer time.

A. travel    B. to travel

C. travelling    D. traveled

7. We use USB stick to store data.

A. Data to store are of USB stick.

B. USB stick are used to store data.

C. We don’t used to use USB stick.

D. To store date, we shouldn’t use USB stick.

Quảng cáo

8. So many students have passed the test.

A. There were few who haven’t.

B. All students failed the test.

C. No one passed the test.

D. The test was difficult.

IV. Find and correct the mistakes

1. Last week (A), I have gone (B) to (C) Tokyo with my family (D).

2. The (A) light bulb was (B) invented by (C) Edison on (D) 1879.

3. It’s (A) four years since (B) he last taken (C) part in (D) a competition.

4. I has (A) never tried (B) this (C) kind of food (D) before.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 B Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án khác phát âm là /əu/
2 B Đáp án B phát âm là /æ/ các đáp án khác phát âm là /ei/

II. Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 B Đáp án B trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1
2 A Đáp án A trọng âm thứ 2, các đáp án còn lại trọng âm thứ 1

III. Choose the best answer

ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH
1 B Invention: phát minh
Dịch: Máy ảnh kỹ thuật số là một phát minh tuyệt vời.
2 A Let’s + V: hãy cùng làm gì
Dịch: Hãy cùng đăng ký vào tổ chức tình nguyện này đi.
3 D Câu hỏi “what…for?”: dùng để làm gì
Dịch: Chiếc máy giặt dùng để làm gì?
4 B Because + mệnh đề: bởi vì
Dịch: Anh ấy không thể tham gia chiến dịch tình nguyện vì bị thương ở chân.
5 A Permit sb to V: cho phép ai làm gì
Dịch: Mẹ tôi cho phép tôi ra ngoài vào buổi tối.
6 C Suggest Ving: đề nghị cùng làm gì
Dịch: Anh ấy đề nghị đi đến Pháp mùa hè này.
7 B Be used to V: được dùng để làm gì
Dịch: USB được dùng để lưu trữ dữ liệu
8 A There are few: có rất ít…
Dịch: Rất nhiều học sinh thi đỗ kỳ thi

IV. Find and correct the mistakes

1. B ⇒ went

2. D ⇒ in

3. C ⇒ last took

4. A ⇒ have

Tải xuống

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa