Từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 7 đầy đủ nhấtA. VOCABULARY

Quảng cáo
1.alert /əˈlɜːt/(adj)tỉnh táo
2. altar /ˈɔːltə(r)/(n)bàn thờ
3. ancestor /ˈænsestə(r)/(n) ông bà, tổ tiên
4. Aquarius /əˈkweəriəs/(n) chòm sao/ cung Thủy bình
5. Aries /ˈeəriːz/ (n) chòm sao/ cung Bạch dương
6. assignment/əˈsaɪnmənt/ (n) bài tập lớn
7. best man /bestmæn/(n) phù rể
8. bride /braɪd/ (n) cô dâu
9. bridegroom/groom /ˈbraɪdɡruːm/ (n) chú rể
10. bridesmaid /ˈbraɪdzmeɪd/ (n) phù dâu
11. Cancer /ˈkænsə(r)/(n): chòm sao/ cung Cự giải
12. Capricorn /ˈkæprɪkɔːn/ (n) chòm sao/ cung Ma kết
13. complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/(adj)phức tạp
14. contrast /ˈkɒntrɑːst/(n) sự tương phản, sự trái ngược
+ contrast /kənˈtrɑːst/ (v) tương phản, khác nhau
15. crowded /ˈkraʊdɪd/(adj)đông đúc
16. decent /ˈdiːsnt/ (adj)đàng hoàng, tử tế
17. diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n) sự da dạng, phong phú
18. engaged /ɪnˈɡeɪdʒd/(adj)đính hôn, đính ước
+ engagement /ɪnˈɡeɪdʒmənt/(n) sự đính hôn, sự đính ước
19. export /ˈekspɔːt/ (n) : sự xuất khẩu, hàng xuất
+ export /ɪkˈspɔːt/ (v) xuất khẩu
20. favourable /ˈfeɪvərəbl/ (adj)thuận lợi
21. fortune /ˈfɔːtʃuːn/(n) vận may, sự giàu có
22. funeral /ˈfjuːnərəl/ (n) : đám tang
23. garter /ˈɡɑːtə(r)/ (n) nịt bít bất
24. Gemini /ˈdʒemɪnaɪ/ (n) chòm sao/ cung Song tử
25. handkerchief /ˈhæŋkətʃɪf/ (n) khăn tay
26. high status /haɪ ˈsteɪtəs/(np) có địa vị cao, có vị trí cao
27. honeymoon /ˈhʌnimuːn/(n) tuần trăng mật
28. horoscope /ˈhɒrəskəʊp/ (n) số tử vi, cung Hoàng đạo
29. import /ˈɪmpɔːt/ (n) sự nhập khẩu, hàng nhập
+ import /ɪmˈpɔːt/ (v) nhập khẩu
30. influence /ˈɪnfluəns/ (n) sự ảnh hưởng
31. legend /ˈledʒənd/(n) truyền thuyết, truyện cổ tích
32. lentil /ˈlentl/ (n) đậu lăng, hạt đậu lăng
33. Leo /ˈliːəʊ/ (n) chòm sao/ cung Sư tử
34. Libra/ˈliːbrə/(n) chòm sao/ cung Thiên bình
35. life partner /laɪf ˈpɑːtnə(r)/(np) : bạn đời
36. magpie /ˈmæɡpaɪ/(n) : chim chích chòe
37. majority /məˈdʒɒrəti/ (n) phần lớn
38. mystery /ˈmɪstri/ (n) : điều huyền bí, bí ẩn
39. object /əbˈdʒekt/(v) phản đối, chống lại
+ object /ˈɒbdʒɪkt/(n) đồ vật, vật thể
40. Pisces /ˈpaɪsiːz/(n) chòm sao/ cung Song ngư
41. present /ˈpreznt/ (adj)có mặt, hiện tại
+ present/prɪˈzent/(v) đưa ra, trình bày
+ present /ˈpreznt/(n) : món quà
42. prestigious /preˈstɪdʒəs/(adj)có uy tín, có thanh thế
43. proposal /prəˈpəʊzl/ (n) sự cầu hôn
44. protest/ˈprəʊtest/; /prəˈtest/ (n,v) sự phản kháng, sự phản đối
45. rebel /ˈrebl/; /rɪˈbel/ (v,n): nổi loạn, chống đối
46. ritual/ˈrɪtʃuəl/ (n) lễ nghi, nghi thức
47. Sagittarius /ˌsædʒɪˈteəriəs/ (n) chòm sao/ cung Nhân mã
48. Scorpio /ˈskɔːpiəʊ/(n) : chòm sao/ cung Thiên yết
49. soul /səʊl/(n) linh hồn, tâm hồn
50. superstition /ˌsuːpəˈstɪʃn/(n) sự tín ngưỡng, mê tín
+ superstitious/ˌsuːpəˈstɪʃəs/ (adj)mê tín
51. sweep /swiːp/(v) quét
52. take place /teɪkpleɪs/ (v) diễn ra
53. Taurus /ˈtɔːrəs/ (n) : chòm sao/ cung Kim ngưu
54. veil /veɪl/(n) mạng che mặt
55. venture /ˈventʃə(r)/(n) dự án hoặc công việc kinh doanh
56. Virgo/ˈvɜːɡəʊ/ (n) chòm sao/ cung Xử nữ
57. wealth /welθ/(n) : sự giàu có, giàu sang, của cải
58. wedding ceremony /ˈwedɪŋˈserəməni/ (np) lễ cưới
59. wedding reception / ˈwedɪŋrɪˈsepʃn/ (np) tiệc cưới
Quảng cáo

Xem thêm Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-cultural-diversity.jsp


2005 - Toán Lý Hóa