Bài tập trắc nghiệm Kim loại tác dụng với HNO3Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Bài tập trắc nghiệm Kim loại tác dụng với HNO3

Câu 1: Khi cho kim loại tác dụng với HNO3, thu được sản phẩm khử X. X không thể là chất nào sau đây:

A. NO    B. N2    C. NH4NO3    D. N2O5

Quảng cáo

Câu 2: Những kim loại nào sau đây không tác dụng được với dd HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al, Cr    B. Cu, Ag, Cr    C. Al, Fe, Cu    D. Mn, Ni, Al

Câu 3: Nhúng thanh Al vào dung dịch HNO3 loãng, không thấy có khí thoát ra. Kết luận nào sao đây là đúng:

A. Al không phản ứng với dd HNO3 loãng

B. Al bị thụ động hóa trong dd HNO3 loãng

C. Al phản ứng với HNO3 tạo ra muối amoni

D. Cả A và B đều đúng

Câu 4: Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim loại vào dd HNO3 loãng

A. không có hiện tượng gì

B. dd có màu xanh, H2 bay ra

Quảng cáo

C. dd có màu xanh, có khí màu nâu bay ra

D. dd có màu xanh, có khí không màu bay ra, bị hoá nâu trong không khí.

Câu 5: Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng tạo khí N2O (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng các hệ số trong phương trình hoá học là:

A. 18    B. 13    C. 24    D. 10

Câu 6: Hòa tan 38,4 gam Cu vào dd HNO3 loãng dư, thu được V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 13,44    B. 8,96    C. 4,48    D. 17,92

Câu 7: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Al và 0,2 mol Zn bằng 500 ml dd HNO3 vừa đủ, thu được dd A và không thấy khí thoát ra. Cô cạn dd A thu m gam muối.Giá trị của m:

A. 51,9 g    B. 66,1 g    C. 59,1 g    D. 61,6 g

Câu 8: Hòa tan m gam Al vào dd HNO3 loãng vừa đủ, thu được 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2O và N2 biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 18 (không còn sản phẩm khử nào khác) và dd Y chứa a gam muối nitrat. Giá trị của m là.

A. 21,6    B. 97,2    C. 64,8    D. 194,4

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn hh X gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn bằng dd HNO3 12,6% (vừa đủ) thu được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và dd Y chứa 154,95 gam muối tan. Giá trị của V là:

A. 3,36    B. 5,04    C. 4,48    D. 6,72

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm (21,6 gam Ag và 32 gam Cu) trong HNO3 loãng dư thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm (NO2 và NO), biết tỉ khối hơi của Z so với H2 là 21(không còn sản phẩm khử nào khác) và dd Y. Giá trị của V là.

A. 17,92    B. 13,44    C. 20,16    D. 15,68

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. D2. A3. C4. D5. D
6. B7. B8. C9. A10. A

Câu 6:

Sử dụng bảo toàn e: nNO = 38,4/64.2/3 = 0,4 mol => V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 7:

Sản phẩm khử là NH4NO3 => nNH4NO3 = (0,1.3 + 0,2.2)/8 = 0,7/8 mol

m = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)2 + mNH4NO3 = 0,1.213 + 0,2.189 + (0,7/8).80 = 66,1 gam

Câu 8:

MX = 18.2 = 36 => nN2O/nN2 = 1/1

=> nN2 = nN2O = 0,4; nAl = (10nN2 + 8nN2O)/3 = 2,4 mol ; m = 2,4.27 = 64,8 gam

Câu 9:

mAl(NO3)3 = 8,1.213/27 = 63,9 gam

mZn(NO3)3 = 29,25.189/65 = 85,05 gam

my = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)3 + mNH4NO3

=> mNH4NO3 = 6 gam => nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = (0,3.3+0,45.2-0,075.8)/8 = 0,15 mol

=> V = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 10:

MX = 21.2 = 42; nNO2/nNO = 3/1 = 3x/x

=> 0,2.1 + 0,5.2 = 3x + 3x => x = 0,2

Vậy V = 0,2.4.22,4 = 17,92 lít

Tham khảo các bài Chuyên đề 2 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-nito-photpho.jsp


Khóa học 12