Bài tập trắc nghiệm Nhiệt phân muối NO3-Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Bài tập trắc nghiệm Nhiệt phân muối NO3-

Câu 1: Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi

A. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2    B. Cu(NO3)2, NaNO3, Pb(NO3)2

C. Hg(NO3)2, AgNO3, Ca(NO3)2    D. Zn(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2

Quảng cáo

Câu 2: Nhiệt phân NH4NO3 ta thu được sản phẩm có chứa chất A và H2O. Vậy A là:

A. N2    B. N2O    C. NO2    D. O2

Câu 3: Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong bình kín, không chứa không khí thu được

A. FeO, NO2, O2    B. Fe(NO2)2, O2    C. Fe2O3, NO2, O2     D. Fe, NO2, O2

Câu 4: Tìm phản ứng nhiệt phân sai:

A. NH4NO3 → N2O + 2H2O     B. 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

C. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2     D. 2Fe(NO3)2 → 2FeO + 4NO2 + O2

Câu 5: Nung 67,2g hỗn hợp Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 sau pư thu được 4,48 lit khí oxi (đktc). Chất rắn sau khi nung có khối lượng là:

A. 64g    B. 24g    C. 34g    D. 46g

Câu 6: Cho 17,7 gam hỗn hợp Cu, Zn, Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X thu được 67,3 gam muối khan (không có NH4NO3). Nung hỗn hợp muối khan này đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.

A.26, 1    B. 25,1     C. 24,1     D. 23,1

Quảng cáo

Câu 7: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 2.    B. 3.    C. 4.     D. 1.

Câu 8: Đem nung một khối lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian dừng lại, làm nguội, rồi cân thấy khối lượng giảm 0,54g. Vậy khối lượng muối Cu(NO3) đã bị nhiệt phân là:

A. 0,5g.    B. 0,49g.    C. 9,4g    D. 0,94g

Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 4,7 gam muối nitrat của kim loại M thu được 2 gam chất rắn. Công thức của muối là.

A. Pb(NO3)2.    B. Fe(NO3)2.    C. Cu(NO3)2.    D. AgNO3.

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp các muối nitrat: Fe(NO3)2; Pb(NO3)2; Cu(NO3)2; Al(NO3)3 thu được 8 g oxit kim loại và 5,04 lít hỗn hợp khí X (NO2 và O2) có tỷ khối so với không khí là 1,2. Giá trị của m là:

A.23,5    B. 16,7    C. 12,89    D. 15,83

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. B3. C4. C5. C
6. A7. D8. D9. C10. D
Quảng cáo

Câu 6:

nNO3- = (67,3 -17,7)/62 = 0,8 mol; nNO2 = 0,8 mol => nO2 = 0,2 mol

mcr = 67,3 – (0,8.46 + 0,2.32) = 24,1 gam

Câu 7:

nNO2 = 0,03 => nHNO3 = 0,03 mol => CM = 0,1 M => pH = 1

Câu 8:

nNO2 = 0,01 mol => nCu(NO3)2 = 0,005 mol => mCu(NO3)2 = 0,94 gam

Câu 9:

Công thức muối nitrat là M(NO3)n; nNO2 = 0,05 mol

=> nM(NO3)n = 0,05/n

=> MM(NO3)n = 94n => M = 32n => M = 64. CT là Cu(NO3)2.

Câu 10:

MX = 1,2.29 = 34,8 => mX = 34,8.0,225 = 7,83 gam

=> m = 8 + 7,83 = 15,84 gam

Tham khảo các bài Chuyên đề 2 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-nito-photpho.jsp


Khóa học 12