Bài tập trắc nghiệm Oxit kim loại tác dụng với HNO3Chuyên đề: Nitơ - Photpho

Bài tập trắc nghiệm Oxit kim loại tác dụng với HNO3

Câu 1: Nung m bột Cu trong oxi, sau 1 thời gian thu được 29,6 gam hỗn hợp chất rắn X gồm (Cu, CuO, Cu2O). Hòa tan hỗn hợp X trong HNO3 đặc, nóng vừa đủ thu được 6,72 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dd Y. Giá trị của m là:

A. 41,6     B. 19,2    C. 25,6    D. 44,8

Quảng cáo

Câu 2: Nung m gam bột Cu trong oxi thu được 37,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu, CuO và Cu2O. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra 6,72 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dd Y chứa a gam muối.

A. 90    B. 92    C. 94    D. 96

Câu 3: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm: Fe; FeO; Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư được 5,6 lít khí NO (đktc, sp khử duy nhất) và dung dịch Y. Số mol của HNO3 đã phản ứng là:

A. 1 mol    B. 1,45 mol    C. 1,6 mol    D. 1,35 mol

Câu 4: Hoà tan hết 18,8 gam hỗn hợp Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3 trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư được 3,36 lít khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dd Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam muối. Giá trị của m:

A. 64,9    B. 60,5    C. 28,1    D. 65,3

Câu 5: Nung 19,89 gam hh X gồm (Al, Zn, Mg) trong oxi một thời gian thu được 23,09 gam hh Y. Hoà tan Y bằng dung dịch HNO3 dư, thu được 1,12 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dd Z. Cô cạn dd Z thu m gam muối. Giá trị của m là:

A. 106,29 B. 57,09    C. 50,89    D. 75,69

Câu 6: Cho 6,72g Fe tác dụng với oxi thu được m gam hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Để hoà tan X cần dùng vừa hết 255ml dung dịch HNO3 2M (vừa đủ) thu được V lit khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m và V là:

A.8,4 và 3,36    B. 10,08 và 3,36 C. 8,4 và 5,712 D. 10,08 và 5,712

Quảng cáo

Câu 7: Đốt cháy 5,6g bột Fe trong bình đựng O2 thu được 7,36g hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được V ml (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5) và dung dịch Z. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 19. Giá trị của V là.

A. 0,336 lít    B. 0,224 lít    C. 0,896 lít    D. 1,008 lít

Câu 8: Đốt cháy 56g bột Fe trong bình đựng O2 thu được m hỗn hợp X gồm 4 chất rắn. Hoà tan hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 vừa đủ thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Tỉ khối của Y so với H2 bằng 19,8. Thể tích m là:

A. 67,2    B. 73,6    C. 50,98    D. 84,7

Câu 9: Để khử hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3) thì cần 0,05 mol H2. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch HNO3 đặc thì thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) (đktc). Giá trị của V là:

A. 224ml.    B. 448 ml.    C. 336    D. 112 ml.

Câu 10: Đem nung hỗn hợp A gồm: x mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp B, gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. Đem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch HNO3 đậm đặc, thì thu được 0,6 mol NO2. Trị số của x là:

A. 0,7 mol    B. 0,6 mol    C. 0,5 mol    D. 0,4 mol

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. C3. C4. B5. C
6. A7. C8. B9. B10. A
Quảng cáo

Câu 1:

Bảo toàn e ta có: m/64.2=(29,6-m)/32.4 + 0,3.1 => m = 25,6 gam

Câu 2:

Bảo toàn e ta có: m/64.2 = (37,6-m)/32.4 + 0,3.1 => m = 32 gam

=>a = 0,5.(64 + 62.2) = 94 gam

Câu 3:

Quy đổi 30 gam hỗn hợp X thành Fe và O => 56x + 16y = 30 (1); 3x – 2y = 0,25.3 (2);

Từ 1, 2 => x = 0,45 và y = 0,3; nHNO3 = 4.nNO + 2nO = 4.0,25 + 2.0,3 = 1,6 mol

Câu 5:

nNO3- tạo muối = 0,05. 10 = 0,5 mol; m = mX + mNO3- = 19,89 + 0,5.62 = 50,89 gam.

Câu 6:

2nNO2 + 2nO = 2x + 2y = 0,51 (1); 0,12.3 – 2y = x (2);

Từ 1, 2 => x = 0,15 và y = 0,105 mol

V = 0,15.22,4 = 3,36 lít; m = mFe + mO = 6,72 + 0,105.16 = 8,4 gam

Câu 7:

MY = 19.2 = 38; nNO/nNO2 = 1/1 = x/x; nO = (7,36 -5,6)/16 = 0,11 mol;

0,1.3 – 0,11.2 = 3x + x => x = 0,02 => V = 0,04.22,4 = 0,896 lít

Câu 8:

MY = 19,8.2 = 39,6; nNO/nNO2 = 2/3; => nNO = 0,2 và nNO2 = 0,3 mol; nO = a

1.3 – 2a = 0,2.3 + 0,3 => a = 1,1 mol => m = 56 + 1,1.16 = 73,6 gam

Câu 10:

nO = y mol; 56x + 0,15.64 + 16y = 63,2 (1); 3x + 0,15.2 = 2y + 0,6 (2)

Từ 1, 2 => x = 0,7 và y = 0,9

Tham khảo các bài Chuyên đề 2 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-nito-photpho.jsp


Khóa học 12