Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tách H2OChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tách H2O

Câu 1: Đun nóng hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thì có thể thu được tối đa bao nhiêu ete?

A. 3    B. 4     C. 5     D. 6

Quảng cáo

Câu 2: Đun nóng một rượu X với H2SO4 đậm đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được một olefin duy nhất. Công thức tổng quát của X là:

A. CnH2n+1CH2OH     B. RCH2OH

C. CnH2n+1OH    D. CnH2n+2O

Câu 3: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc ở 170oC thì sẽ tạo ra sản phẩm chính là

A. C2H5OC2H5.     B. C2H4.     C. CH3CHO.     D. CH3COOH.

Câu 4: Khi đun nóng rượu etylic với H2SO4 dặc ở 1400C thì sẽ tạo ra

A. C2H4.     B. CH3CHO.     C. C2H5OC2H5.     D. CH3COOH.

Câu 5: Đun nóng hỗn hợp etanol và metanol với H2SO4 đặc ở 140oC có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm

A. 1.     B. 2.     C. 3.     D. 4.

Quảng cáo

Câu 6: Đề hydrat hóa 6 gam một rượu thì thu được 1,68 lít anken với hiệu suất phản ứng là 75%. Công thức tổng quát của rượu đó là

A.C2H5OH     B.C3H7OH     C.CH3OH     D.C4H9OH

Câu 7: Rượu no đơn chức X mạch hở có tỉ khối với H2 là 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nung nóng ở 180oC. Thu dược 1 anken mạch thẳng duy nhất. X là

A. Etanol    B.2-metyl propanol-2     C.Propan -1-ol     D.Butan-1-ol

Câu 8: Khi đun nóng một ancol đơn chức no A với H2SO4 đặc ở điều kiện nhiệt độ thích

hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là

A. C4H7OH.     B. C3H7OH.    C. C3H5OH.     D. C2H5OH.

Câu 9: Đun nóng hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau phản ứng được hỗn hợp Y gồm 5,4 gam nước và 19,4 gam 3 ete. Hai ancol ban đầu là

A. CH3OH và C2H5OH.    B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H5OH và C4H7OH.     D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu 10: Đun nóng hỗn hợp gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140 0C. Tính khối lượng ete thu được?

A.12,4 gam.    B. 7 gam.     C. 9,7 gam.     D. 15,1 gam.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. D2. D3. B4. C5. C
6. B7. D8. B9. A10. B

Câu 6:

nanken = 1,68/22,4 = 0,075 mol

=> nancol = 0,075.100/75 = 0,1 mol

=> Mrượu = 60 => n = 3

Câu 7:

MX = 37.2 = 74 => n = 4

=> CTPT X là C4H9OH; X mạch thẳng

Câu 9:

nX = 2nH2O = 2.5,4/18 = 0,6 mol;

mX = 5,4 + 19,4 = 24,8 g => M = 124/3

=> n ̅ = 1,67

Câu 10:

mete = (0,1.32 + 46.0,2) – 0,3.18 = 7 g

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Khóa học 12