Công thức Hình học lớp 7 chi tiết nhấtViệc nhớ chính xác một công thức Toán lớp 7 trong hàng trăm công thức không phải là việc dễ dàng, với mục đích giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nhớ Công thức, VietJack biên soạn bản tóm tắt Công thức Hình học lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 đầy đủ, chi tiết nhất. Hi vọng loạt bài này sẽ như là cuốn sổ tay công thức giúp bạn học tốt môn Toán lớp 7 hơn.

Tải xuống

Mục lục Công thức Hình học lớp 7

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học

1. Hai góc đối đỉnh

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

2. Hai đường thẳng vuông góc

- Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc và được kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

- Thừa nhận tính chất sau: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

3. Đường trung trực của đoạn thẳng

- Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

- Khi xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB ta cũng nói: Hai điểm A và B là đối xứng với nhau qua đường thẳng xy.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

4. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng:

Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và tạo thành các cặp góc:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

- So le trong: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

- Đồng vị: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

- Trong cùng phía: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

5. Hai đường thẳng song song

- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

- Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau. Kí hiệu: a // b

6. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song

+) Tiên đề: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

+) Tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

- Hai góc so le trong bằng nhau

- Hai góc đồng vị bằng nhau

- Hai góc trong cùng phía bù nhau

+) Nếu a // b thì:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học chi tiết nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học

1. Tổng ba góc trong một tam giác

- Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất = 1800

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

- Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Ở HÌNH 3, Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất = 900

2. Góc ngoài của một tam giác

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

- Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.

- Định lí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

- Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

3. Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

ΔABC = ΔA'B'C' có: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

4. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

- Trường hợp 1: Cạnh – cạnh – cạnh. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Nếu ΔABC và ΔA'B'C' có:

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

- Trường hợp 2: Cạnh – góc – cạnh. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Nếu ΔABC và ΔA'B'C' có:

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

- Trường hợp 3: Góc – cạnh – góc. Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Nếu ΔABC và ΔA'B'C' có:

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

5. Tam giác cân: là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

- Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

ΔABC: AB = AC ⇒ Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

- Định lí 2: Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất ⇒ ΔABC cân

- Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

ΔABC: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất thì tam giác ABC vuông cân tại B

- Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

ΔABC: AB = AC = BC ⇒ ΔABC đều

- Hệ quả:

+ Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 600. Tam giác ABC đều thì Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất = 600

+ Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

ΔABC có Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất ⇒ ΔABC đều

+ Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

ΔABC: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất ⇒ ΔABC đều

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

ΔABC: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất⇒ ΔABC đều

6. Định lí Py- ta- go: Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

ΔvABC: AC2 + BC2 (Định lý Py-ta-go)

* Định lí đảo: Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

ΔABC:

AC2 = a

AB2 + BC2 = a

⇒ AC2 = AB2 + BC2

Do đó ΔABC vuông tại B (Định lý Pytago đảo)

7. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

+ Trường hợp 1: Hai cạnh góc vuông.

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Xét ΔvABC và ΔvDEF có

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

⇒ ΔvABC = ΔvDEF (Hai cạnh góc vuông)

+ Trường hợp 2: Cạnh góc vuông – góc nhọn.

Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai giác vuông đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Xét ΔvABC và ΔvDEF và

có: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

⇒ ΔvABC = ΔvDEF (Cạnh góc vuông - góc nhọn)

+ Trường hợp 3: Cạnh huyền – góc nhọn

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Xét ΔvABC và ΔvDEF

có: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

⇒ ΔvABC = ΔvDEF (Cạnh huyền - góc nhọn)

+ Trường hợp 4: Cạnh huyền - cạnh góc vuông.

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

Xét ΔvABC và ΔvDEF

có: Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học chi tiết nhất

⇒ ΔvABC = ΔvDEF (Cạnh huyền – cạnh góc vuông)

Tải xuống

Xem thêm tổng hợp công thức môn Toán lớp 7 đầy đủ và chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung chương trình học các cấp.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.