Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp ánĐể học tốt môn Tiếng Anh lớp 2, phần dưới đây là Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án. Bạn vào tên đề kiểm tra để xem đề thi Tiếng Anh 2 và phần đáp án tương ứng.

Tải xuống

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 (Đề 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example.

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

III. Order the words. There is one example.

0. She's / student. / a/

    She’s a student.

1. my / It’s / ice cream. / brother’s

______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. slide. / It’s / the / under

______________________________

4. your / teddy bear? / Where’s

______________________________

5. is / This / my / mom.

______________________________

6. a / He’s / farmer.

______________________________

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.

There are two examples.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

0. How many boys are there?     two

0. Where is the girl?      on the   slide

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

1. Where are the children? in a __________

2. What is in the boy’s hand ? a __________

3. What is in the water? a __________

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

4. What is in the girl’s hand ? a __________

5. What is the boy playing with? a __________

6. How many pencils are there? ___________

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 (Đề 2)

I. Chọn từ khác loại.

1. A. chips      B. chicken      C. rain

2. A. mother      B. dress      C. father

3. A. ball      B. bread      C. chocolate

4. A. grapes      B. read      C. sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. this/ What/ is/?

_______________________________

2. is/ that/ What/?

_______________________________

3. is/ that/ a/ ruler/.

_______________________________

4. it/ Is/ pencil case/ a/ ?

_______________________________

5. Yes,/ is/ it/ ./ 

_______________________________

6. this/ Is/ an/ umbrella/ ?

_______________________________

7. / book/ Is/ it/ a?

_______________________________

8. Is/ this/ rubber/ a?

_______________________________

9. isn’t/ No,/ it/ ./

_______________________________

Quảng cáo

III. Hoàn thành các từ sau

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

IV. Nối

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

V. Hoàn thành các câu sau

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 (Đề 3)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

II. Viết

sofa       shoes       kitchen       seesaw         fish        TV

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

IV. Đếm, viết và nối

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 (Đề 4)

I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh.

ng cl ch gr

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

II. Nối từ với tranh tương ứng.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

III. Khoanh tròn từ khác loại.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 (Đề 5)

I. Viết từ tương ứng với mỗi tranh

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

II. Chọn đáp án đúng

1. Whose.................. is it? It's our house.

A. pen             B. House         C. houses

2. Who is this? This is .......................dad.

A. I                 B. me              C. My

3.My sister ................. young.

A. is                B. am              C. Are

4. What is..................... name? Her name is Linh.

A. she              B. her              C. Hers

5.That’s my uncle. .................is strong.

A. She            B. He              C. His

III. Thay thế She hoặc He cho mỗi từ gạch chân dưới đây

VD:  My granddad  is  strong.

⇒ .................He.................is  strong.

1. My dad is weak.

⇒.................................................

2. My daughter is small.

⇒.................................................

3. My uncle is poor.

⇒.................................................

4. His mum   is happy.

⇒.......She.......is happy........

5. Her sister is 

⇒............................................

6. My son is angry.

⇒............................................

IV. Hoàn thành câu

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học