Top 40 Đề thi Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp ánTop 40 Đề thi Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án

Bộ tài liệu Top 40 Đề thi Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án giúp các em ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Tải xuống

Quảng cáo

Top 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án

Top 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

    Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 1. Số 85 đọc là:

 A. Tám năm

 B. Tám lăm

 C. Tám mươi năm

 D. Tám mươi lăm

Câu 2. 57 ki-lô-gam được viết là:

 A. 57

 B. 75 kg

 C. 57 kg

 D. 75

Câu 3. Số liền trước số nhỏ nhất có ba chữ số là:

 A. 99

 B. 100

 C. 9

 D. 11

Câu 4. 100 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?

 A. 42 và 68

 B. 55 và 45

 C. 19 và 91

 D. 47 và 33

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

 A. 4 tam giác

 B. 10 tam giác

 C. 9 tam giác

 D. 8 tam giác

Câu 6. Nam có 17 viên bi, Hồng có ít hơn Nam 3 viên bi. Hỏi Hồng có bao nhiêu viên bi?

 A. 13 viên bi

 B. 20 viên bi

 C. 14 viên bi

 D. 4 viên bi

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

  75 + 13

  24 + 31

  56 – 30

  87 – 14

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

  2 dm = ………. cm

  40 cm =……….. dm

  1 dm 1 cm =…….cm

  23 cm = …..dm …..cm

Câu 3. Thùng thứ nhất đựng 52 lít nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước?

Câu 4. Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân ?

Câu 5.

Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

    Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số 95 đọc là:

 A. Chín mươi năm

 B. Chín lăm

 C. Chín mươi lăm

Câu 2. 28 + 2 - 20 = ... Kết quả của phép tính là:

 A. 10

 B. 20

 C. 30

Câu 3. Tìm x, biết: x - 45 = 13

 A. x = 32

 B. x = 58

 C. x = 68

Câu 4. Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

 A. 15

 B. 33

 C. 38

Câu 5. 90cm = .......dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 9

 B. 90

 C. 900

Câu 6. Hình vẽ bên có:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 1 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

 A. 3 hình chữ nhật

 B. 4 hình chữ nhật

 C. 5 hình chữ nhật

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

  a) 65 + 26

  b) 46 + 54

  c) 93 – 37

  d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính nhanh:

  48 + 49 -9 - 8

  24 + 65 - 4 – 5

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ.

    Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 là

A. 78     B. 79

C. 80     D. 81

Câu 2. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24     B. 60

C. 42     D. 18

Câu 3. Viết tổng 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 thành tích ta được:

A. 5 × 5    B. 5 × 6

C. 5 × 3     D. 5 × 2

Câu 4. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17     B. 18

C. 19     D. 20

Câu 5. Tìm x, biết: x × 5 = 15

A. x = 3    B. x = 4

C. x = 5     D. x = 2

Câu 6. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Giữa kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Tính:

3 × 7 =

5 lít × 2 =

20 : 5 =

35kg : 5 =

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a) 3 × x = 27

b) x : 5 = 4

Câu 9. (2 điểm) Có 18 bạn chia đều thành 3 nhóm, sau đó mỗi nhóm lại chia thành hai nhóm nhỏ. Hỏi:

a) Mỗi nhóm có mấy bạn?

b) Có tất cả nhiêu nhóm nhỏ?

Câu 10. (2 điểm) Một hộp bút chì có 24 chiếc. Sau khi lấy đi 1/4 số bút để bán thì trong hộp còn lại bao nhiêu chiếc bút chì?

    Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết số Đọc số
355 Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài đường gấp khúc ABC là:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm     B. 13cm

C. 14cm     D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243     64 + 505

668 – 426     978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10cm = …. mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. Tìm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo thứ tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. Hai đội công nhân cùng tham gia làm một con đường. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội thứ hai làm được 521m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tứ giác có số đo các cạnh lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải có một số bi. Nếu Toàn cho Hải một số bi bằng đúng số bi của Hải đang có thì Hải có 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) Người ta đem đựng một số lít dầu vào các can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 4 lít thì được tất cả 7 can và còn thừa lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 2 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học