Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Bộ 2 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều có đáp án, chọn lọc năm 2023 mới nhất sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 7 trăm, 1 chục và 8 đơn vị viết là:

A. 781                B. 718

C. 178                D. 187

Câu 2. Tích của 5 và 8 là:

A. 15                B. 13

C. 45                D. 40

Quảng cáo

Câu 3. Bạn My mua kẹo hết 2 000 đồng. Hỏi bạn My chọn một tờ tiền nào sau đây để trả người bán hàng?

A. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

B. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

C. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

D. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Câu 4. Số 837 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 800 + 80 + 3.                   B. 700 + 30 + 8.

C. 800 + 30 + 7.                   D. 800 + 70 + 3.

Câu 5. Các số 600, 279, 730, 258 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 279, 258, 730, 600.                   B. 279, 258, 600, 730.

C. 258, 279, 600, 730.                   D. 730, 600, 279, 258.

Quảng cáo

Câu 6. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Hạc giấy màu nào Mai gấp được nhiều nhất:

A. Xanh           B. Vàng           C. Đỏ

II. Phần tự luận

Câu 7. Số?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

139 + 548

983 – 391

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

……………….. 

Câu 9. a) Quan sát hình vẽ, viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Hình có dạng khối trụ là: …………………..

Hình có dạng khối cầu là: …………………..

b) Một đường gấp khúc có các cạnh với độ dài lần lượt là 1 dm, 5 cm, 7 cm. Độ dài đường gấp khúc đó là:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Một vườn hoa buổi sáng bán được 240 bông hoa, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 60 bông hoa. Hỏi buổi chiều vườn hoa đó bán được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết phép tính thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

D

B

C

C

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

Số gồm 7 trăm, 1 chục và 8 đơn vị viết là: 718

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

5 × 8 = 40

Vậy tích của 5 và 8 là 40

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

My sẽ chọn tờ tiền mệnh giá 2 000 đồng

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Số 837 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: 800 + 30 + 7.

Câu 5.

Đáp án đúng là: C

Các số 600, 279, 730, 258 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 258, 279, 600, 730.

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Mai gấp được 5 con hạc giấy màu xanh, 8 con hạc giấy màu vàng và 7 con hạc giấy màu đỏ.

Vậy Mai gấp được nhiều con hạc giấy màu vàng nhất.

II. Phần tự luận

Câu 7.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Câu 8.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Câu 9. a)

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Hình có dạng khối trụ là: D.

Hình có dạng khối cầu là: E.

b)

Đổi: 1 dm = 10 cm

Độ dài đường gấp khúc đó là: 10 + 5 + 7 = 22 (cm)

Đáp số: 22 cm.

Câu 10.

Bài giải

Buổi chiều vườn hoa đó bán được số bông hoa là:

240 + 60 = 300 (bông)

Đáp số: 300 bông hoa.

Câu 11.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Trong các số sau: 635; 689; 762; 431. Số lớn nhất là:

A. 635

B. 689

C. 762

D. 431

Câu 2: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

A. 10 giờ 15 phút

B. 10 giờ 3 phút

C. 10 giờ

D. 3 giờ 10 phút

Câu 3: Trên bàn có các thẻ đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Minh nhắm mắt và lấy ra một thẻ bất kì trong 5 thẻ ở trên bàn. Hỏi khả năng nào dưới đây không thể xảy ra?

A. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 0

B. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 1

C. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 5

D. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi một số nhỏ hơn 10

Câu 4: Số 912 có chữ số hàng trăm là:

A. 9

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 5: Kết quả của phép tính 18cm : 2 là:

A. 9cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 10cm

Câu 6: Cho bảng sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

Dựa vào bảng đã cho, trong các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh, tuyến đường nào dài nhất?

A. Hà Nội – Vinh

B. Hà Nội – Mộc Châu

C. Hà Nội – Quảng Ninh

D. Hà Nội – Bắc Ninh

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 243 + 325

b) 721 + 193

c) 362 – 145

Câu 3: Để sửa sang một công viên, người ta đã mua 745 viên gạch đỏ và gạch xám. Biết rằng có 245 viên gạch xám. Hỏi có bao nhiêu viên gạch đỏ?

Câu 4:Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

a) Lớp 2C trồng được bao nhiêu câu trong đợt lễ phát động?

b) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất trong đợt lễ phát động?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch tháng 12. Hỏi ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

A. Thứ sáu

B. Thứ hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ có hai loại hoa là hoa hồng và hoa cúc. Hà nhắm mắt và lấy ra một bông hoa bất kì trong lọ. Hỏi khả năng Hà lấy được bông hoa cúc là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng nào dưới đây ứng với phép nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết quả của phép tính 200km + 140km là:

A. 340km

B. 34km

C. 304km

D. 214km

Câu 6: Số nào dưới đây có cách đọc là ba trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm thương biết số bị chia bằng 4 và số chia bằng 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp hơn anh 20cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 có đáp án (15 đề)

a) Cửa hàng nào bán được nhiều xe nhất trong một ngày?

b) Trong một ngày, cả ba cửa hàng bán được tổng cộng bao nhiêu chiếc xe đạp?

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học