15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Bộ 2 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc năm 2024 mới nhất sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán lớp 2.

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các số 214, 178, 187, 241. Số bé nhất là:

A. 214                      B. 178

C. 187                      D. 241

Câu 2. 1m 3 dm = …. cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 13                        B. 103

C. 130                        D. 31

Quảng cáo

Câu 3. Mẹ cắm hoa vào 6 lọ, mỗi lọ 5 bông hoa thì vừa đủ. Mẹ có số bông hoa là:

A. 32 bông               B. 30 bông

C. 56 bông               D. 65 bông

Câu 4. Hình sau có số hình tam giác là:

A. 10 hình               B. 12 hình

C. 13 hình               D. 11 hình

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 5. 4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là:

  A. 15 giờ 15 phút                     B. 16 giờ 15 phút

  C. 17 giờ 15 phút                     D. 15 giờ 5 phút

Quảng cáo

Câu 6. Quả bóng có dạng khối gì?

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

  A. Khối trụ                     B. Khối hộp chữ nhật

  C. Khối cầu                     D. Khối lập phương

II. Phần tự luận

Câu 7. Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 km … 1000 m

1 m … 9 dm

2 m … 200 cm

b) 560 m + 40 m … 1 km

37 cm + 62 cm … 1 m

100 m + 800 m … 1 km

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 312 + 467

b) 425 – 204 

c) 379 + 520

d) 542 – 321 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Câu 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Khi mua một món đồ có giá 400 đồng, em đưa cho người bán hàng một tờ 1000 đồng. Người bán có thể trả lại tiền thừa cho em một trong các cánh sau:

Cách 1: ……. tờ 500 đồng và …. tờ 100 đồng.

Cách 2: ……. tờ 200 đồng.

Cách 3: ……. tờ 100 đồng.

Câu 10. Cuộn dây điện màu xanh dài 45 m, cuộn dây điện màu vàng dài hơn cuộn dây điện màu xanh 17 m. Hỏi cuộn dây điện màu vàng dài bao nhiêu mét?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 11. Số?

Biểu đồ dưới đây cho biết số sách, vở, truyện của lớp 2A đã quyên góp được để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Mỗi 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) là 10 cuốn.

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

a) Có: 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) cuốn sách giáo khoa; 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) cuốn sách tham khảo;

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) cuốn vở ô li; 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn số vở ô li là 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) cuốn.

c) Số sách tham khảo ít hơn số truyện là 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) cuốn.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

B

B

B

C

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

Số 214 và số 241 có chữ số hàng trăm là 2. Số 214 có chữ số hàng chục là 1, số 241 có chữ số hàng chục là 4, do 1 < 4 nên 214 < 241.

Số 178 và số 187 có chữ số hàng trăm là 1. Số 178 có chữ số hàng chục là 7, số 187 có chữ số hàng chục là 8, do 7 < 8 nên 178 < 187.

Do 1 < 2 nên 178 < 187 < 214 < 241.

Vậy số nhỏ nhất trong các số trên là 178.

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

1m = 100 cm;

3 dm = 30 cm.

Vậy 1m 3dm = 100 cm + 30 cm = 130 cm.

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Mẹ có số bông hoa là:

6 × 5 = 30 (bông)

Đáp số: 30 bông hoa.

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Số hình tam giác có trong hình trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6);

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6), (2, 3, 4), (1, 5, 6).

Vậy hình trên có 10 hình tam giác.

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là: 16 giờ 15 phút.

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Quả bóng có dạng khối cầu

II. Phần tự luận

Câu 7.

a) 1 km = 1000 m

1 m > 9 dm

2 m = 200 cm

b) 560 m + 40 m < 1 km

37 cm + 62 cm < 1 m

100 cm + 800 cm < 10 m

Câu 8.

Đặt tính theo cột dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện các phép tính cộng (hoặc trừ) theo thứ tự từ phải qua trái.

Kết quả các phép tính như sau:

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 9. Người bán hàng phải trả lại cho em số tiền là: 1000 – 400 = 600 (đồng)

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.

Cách 2: 3 tờ 200 đồng.

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 10.

Bài giải

Cuộn dây điện màu vàng dài số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62 m.

Câu 11. Số?

Biểu đồ dưới đây cho biết số sách, vở, truyện của lớp 2A đã quyên góp được để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Mỗi 15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án) là 10 cuốn.

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Đáp án nào dưới đây là đúng?

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9 giờ tối

D. 20 giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của phép nhân có hai thừa số là 2 và 5 là:

A. 7

B. 10

C. 3

D. 12

Câu 3: Đồ vật sau đây có dạng khối nào?

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

A. Khối lập phương

B. Khối hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được đọc là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm không bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm không bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 1000

B. 100

C. 10

D. 1

Câu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

A. Bạn Linh

B. Bạn Nga

C. Bạn Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Độ dài của đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 2: Hình sau đây có bao nhiêu hình tứ giác?

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 3:Có 16 học sinh xếp thành 2 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Câu 4:Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2D gấp hạc giấy để trang trí lớp. Tìm số hạc giấy của mỗi lớp, biết rằng:

- Số hạc giấy của lớp 2A là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số.

- Số hạc giấy của lớp 2B nhiều hơn lớp 2A là 5 con.

- Số hạc giấy của lớp 2C là số liền trước của 100.

- Số hạc giấy của lớp 2D nhiều hơn số hạc giấy của lớp 2C là 3 con.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có các thừa số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ dài của đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

15 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 (có đáp án)

Câu 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 56kg. Hỏi nhà bác Long thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi hộp bánh có 5 chiếc bánh. Hỏi 4 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên góp được tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn chục có ba chữ số, có số trăm và số chục đều là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn số sách của lớp 2A là 20 quyển.

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên