100 Đề thi Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án)Bộ 100 Đề thi Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 2.

100 Đề thi Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 200k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo cả năm bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

- Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 Chân trời sáng tạo

- Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

- Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo

- Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Xem thêm Đề thi Toán lớp 2 cả ba sách:

Quảng cáo

Xem thử

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. 1 dm = ? cm.

A. 1

B. 10

C. 100

D. 50

Câu 2. Số liền sau của số lớn nhất có một chữ số là:

A. 8

B. 10

C. 99

D. 101

Câu 3. Kết quả của phép tính 28 + 20 là:

A. 8

B. 28

C. 38

D. 48

Câu 4. Cho 6 l + 13 l = ..... l. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 19

B. 29

C. 18

D. 20

Câu 5. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

Câu 6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

A. 4 hình

B. 9 hình

C. 6 hình

D. 5 hình

Câu 7. Tính: Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

Câu 8. Kết quả của phép tính 87 – 22 là:

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

Câu 3. Bình có 15 chiếc chong chóng, Bình cho An 7 chiếc. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu chiếc chong chóng?

Bài giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số liền trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình bên có mấy hình tứ giác?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai có 16 chiếc kẹo, Mai có nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan có bao nhiêu chiếc kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thứ mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số gồm 7 trăm 5 chục 3 đơn vị viết là:

A. 735

B. 535

C. 357

D. 753

Câu 2. Trong một phép nhân có thừa số thứ nhất là số 5, thừa số thứ hai là số lớn nhất có một
chữ số. Vậy tích là:

A. 45

B. 40

C. 50

D. 30

Câu 3. Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 999

B. 998

C. 1000

D. 997

Câu 4. Chuông reo vào học lúc 7 giờ. Bạn An đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Vậy An đi học
muộn bao nhiêu phút?

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

Câu 5. Tìm x biết: x × 2 = 40 : 5

A. x = 6

B. x = 5

C. x = 4

D. x = 3

Câu 6. Đội cờ vua lớp em có 10 bạn được chia thành các cặp để đấu cờ với nhau. Hỏi có bao
nhiêu cặp đấu cờ như vậy?

A. 4 cặp

B. 5 cặp

C. 6 cặp

D. 7 cặp

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2m × 5 = ....m

b) 5dm × 4 = ....dm

c) 30km : 5 = ... km.

Câu 3. Đồng hồ sau chỉ mấy giờ vào ban ngày?

Đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo năm 2024

Câu 3. Chị Mai đan mũ len. Mỗi cuộn len đan được 2 chiếc mũ. Hỏi với 6 cuộn len như vậy,
chị Mai đan được bao nhiêu chiếc mũ len?

Câu 4. Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 thì được 4.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 12

B. Kim giờ chỉ vào số 12, kim phút chỉ vào số 8

C. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 3

D. Kim giờ chỉ vào số 8, kim phút chỉ vào số 6

Câu 2: Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết quả của phép tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 có các thừa số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ dài của đường gấp khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án Chân trời sáng tạo (2 đề)

Câu 2: Nhà bác Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác Long thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Hùng 56kg. Hỏi nhà bác Long thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi hộp bánh có 5 chiếc bánh. Hỏi 4 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên góp được tất cả bao nhiêu quyển sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn chục có ba chữ số, có số trăm và số chục đều là 1. Số sách của lớp 2B nhiều hơn số sách của lớp 2A là 20 quyển.

Xem thử

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên