Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 có đáp ánĐể học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đây là Top 10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 1 có đáp án. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Tải xuống

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (cơ bản - Đề 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Câu 1. 1dm = ? cm

 A. 1

 B. 10

 C. 100

 D. 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 28 + 4 là

 A. 24

 B. 68

 C. 22

 D. 32

Câu 3. Số liền sau của 99 là:

 A. 97

 B. 98

 C. 99

 D. 100

Câu 4. Cho: 6kg + 13kg = ... kg

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

 A. 19

 B. 29

 C. 18

 D. 20

Câu 5. Số lớn nhất có hai chữ số là

 A. 90

 B. 100

 C. 99

 D. 89

Câu 6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

 A. 4 hình

 B. 9 hình

 C. 6 hình

 D. 5 hình

Câu 7. Tính: 3ℓ + 6ℓ – 4ℓ

 A. 13ℓ

 B. 14ℓ

 C. 5ℓ

 D. 4ℓ

Câu 8. Kết quả của phép tính 87 – 22 là

 A. 65

 B. 56

 C. 55

 D. 66

Quảng cáo

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

 a) 36 + 36

 b) 55 + 25

 c) 17 + 28

 d) 76 - 13

Câu 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 1)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (cơ bản - Đề 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Các số tròn chục nhỏ hơn 50 là:

 A. 10; 20; 30; 50

 B. 10; 20; 30; 40

 C. 0; 10; 20; 30

 D. 20; 10; 30; 50

Quảng cáo

Câu 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

      90; ……..; ……..; 87 là:

 A. 91; 92

 B. 88; 89

 C. 89; 88

 D. 98; 97

Câu 3. Hình vẽ bên có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

 A. 2 hình tứ giác

 B. 3 hình tứ giác

 C. 4 hình tứ giác

 D. 5 hình tứ giác

Câu 4. 90 cm = ….. dm. Số thích hợp viết vào chỗ …… là:

 A. 10

 B. 90

 C. 80

 D. 9

Câu 5. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

 A. 20 chiếc

 B. 96 chiếc

 C. 30 chiếc

 D. 26 chiếc

Câu 6. 40 cm …… 40 dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

  8 + 78

  99 - 57

  28 - 17

  49 + 26

Câu 2. Tính:

  90 kg - 30 kg + 26 kg

  67 cm + 15 cm

Câu 3. Tìm Y:

  54 + Y = 79

  Y + 27 = 59

Câu 4. Thùng thứ nhất chứa 35 lít dầu. Thùng thứ hai chứa nhiều hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít dầu?

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (cơ bản - Đề 3)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 1. Số 85 đọc là:

 A. Tám năm

 B. Tám lăm

 C. Tám mươi năm

 D. Tám mươi lăm

Câu 2. 57 ki-lô-gam được viết là:

 A. 57

 B. 75 kg

 C. 57 kg

 D. 75

Câu 3. Số liền trước số nhỏ nhất có ba chữ số là:

 A. 99

 B. 100

 C. 9

 D. 11

Câu 4. 100 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?

 A. 42 và 68

 B. 55 và 45

 C. 19 và 91

 D. 47 và 33

Câu 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

 A. 4 tam giác

 B. 10 tam giác

 C. 9 tam giác

 D. 8 tam giác

Câu 6. Nam có 17 viên bi, Hồng có ít hơn Nam 3 viên bi. Hỏi Hồng có bao nhiêu viên bi?

 A. 13 viên bi

 B. 20 viên bi

 C. 14 viên bi

 D. 4 viên bi

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

  75 + 13

  24 + 31

  56 – 30

  87 – 14

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

  2 dm = ………. cm

  40 cm =……….. dm

  1 dm 1 cm =…….cm

  23 cm = …..dm …..cm

Câu 3. Thùng thứ nhất đựng 52 lít nước, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng được bao nhiêu lít nước?

Câu 4. Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1kg và 5 kg. Làm thế nào cân được 4 kg gạo qua một lần cân ?

Câu 5.

Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để có 1 hình chữ nhật và 2 hình tam giác.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 3)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (cơ bản - Đề 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số bé nhất có hai chữ số là:

 A. 01

 B. 10

 C. 11

 D. 9

Câu 2. Số liền sau của 79 là:

 A. 69

 B. 78

 C. 80

 D. 70

Câu 3. Kết quả của phép tính 6 + 29 là:

 A. 25

 B. 35

 C. 45

 D. 40

Câu 4. Hình vẽ dưới đây có:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

 A. 2 hình chữ nhật

 B. 3 hình chữ nhật

 C. 4 hình chữ nhật

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

  52 + 34

  76 + 9

  68 + 32

  57 – 43

Câu 6. Tính:

  14kg + 3kg - 5kg

  24kg - 9kg + 3kg

Câu 7. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

  36 + 7 ... 36 + 8

  35 + 6 ... 51

Câu 8. Tổ Một nhặt được 39 kg giấy vụn. Tổ Hai nhặt được ít hơn tổ Một 15 kg. Hỏi tổ Hai nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn ?

Câu 9. Viết tất cả các số hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 5.

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 4)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (cơ bản - Đề 5)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số liền trước số 50 là

 A. 49

 B. 51

 C. 52

Câu 2. Số liền sau số 90 là

 A. 91

 B. 89

 C. 88

Câu 3. Tổng của 42 và 36 là

 A. 68

 B. 78

 C. 88

Câu 4. Hiệu của 79 và 25 là

 A. 44

 B. 34

 C. 54

Câu 5. Một đề xi mét bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

 A. 1 dm = 1 cm

 B. 1 dm = 10 cm

 C. 1dm = 100 cm

Câu 6. Hình vẽ dưới dây có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

 A. 2 hình

 B. 3 hình

 C. 4 hình

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 59 + 6

b) 48 + 21

c) 47 - 18

d) 36 - 18

Câu 2. Tính:

a) 6 kg + 20 kg =

b) 35 kg – 25 kg =

c) 16 lít + 5 lít =

d) 35 lít – 12 lít =

Câu 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm.

a) 19 + 7 … 17 + 9

b) 23 + 7 … 38 - 8

c) 17 + 9 … 17 + 7

d) 16 + 8 … 28 – 3

Câu 4. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?

Câu 5. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Cơ bản - Đề 5)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (nâng cao - Đề 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số chẵn liền sau số 90 là:

 A. 91

 B. 92

 C. 90

 D. 88

Câu 2. Kết quả của phép tính 75 + 14 là

 A. 79

 B. 78

 C. 80

 D. 89

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 dm = … cm

 A. 300

 B. 3

 C. 30

 D. 35

Câu 4. Kết quả của phép tính 95 – 40 - 15 là:

 A. 45

 B. 40

 C. 55

 D. 50

Câu 5. Tính: 47 kg + 22 kg = ? kg

 A. 59

 B. 69

 C. 79

 D. 39

Câu 6. Cho: … > 70. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

 A. 60

 B. 70

 C. 80

 D. 69

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Tính:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Câu 8. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm;

8 + 9 + 7 … 11

34 + 10 … 8 + 36

18 + 9 … 19 + 9

57 – 7 + 15 … 56 + 15

Câu 9. Bao gạo to cân nặng 25 kg, bao gạo bé cân nặng ít hơn bao gạo to 5 kg. Hỏi bao gạo bé cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Can nhỏ đựng được 15 lít dầu, can nhỏ đựng ít hơn can to 7 lít dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (nâng cao - Đề 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số liền sau của số chẵn lớn nhất có hai chữ số là

 A. 99

 B. 98

 C. 100

 D. 97

Câu 2. Tổng của 29 và 7 là

 A. 34

 B. 36

 C. 38 D.40

Câu 3. Cho: 35 + 46 ... 85 – 4

Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

 D. +

Câu 4. Bao gạo cân nặng 54kg. Bao gạo nặng hơn bao ngô 12kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 A. 42kg

 B. 66kg

 C. 32kg

 D. 76kg

Câu 5. Cho: 8dm6cm = ... cm

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 86

 B. 96

 C. 86cm

 D. 96cm

Câu 6. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Số hình tứ giác có trong hình vẽ trên là

 A. 5 hình

 B. 7 hình

 C. 6 hình

 D. 8 hình

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7.

a) Viết số:

 Bảy mươi mốt: ……………………

 Sáu mươi tư: ……………………...

b) Đọc số:

 65: ………………………………....

 82: ………………………………….

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 45

b) 23 + 9

c) 67 - 32

d) 16 + 64

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

25kg + 5kg … 40kg

8kg + 7kg ... 13kg

76kg – 22kg … 40kg + 13kg

45kg + 5kg … 56kg

Câu 10. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

Câu 11. Đoạn thẳng AB dài 34 cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 10 cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (nâng cao - Đề 3)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tổng của 39 và 22 là

 A. 61

 B. 71

 C. 81

 D. 51

Câu 2. 92 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?

 A. 32 và 50

 B. 55 và 47

 C. 37 và 55

 D. 55 và 47

Câu 3. An có 18 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 12 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

 A. 10 viên bi

 B. 6 viên bi

 C. 30 viên bi

 D. 40 viên bi

Câu 4. Tìm x, biết: x + 16 = 30

 A. x = 15

 B. x = 16

 C. x = 14

 D. x = 4

Câu 5. Kết quả của phép tính 86 – 6 – 9 là

 A. 71

 B. 70

 C. 81

 D. 85

Câu 6. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

 A. 6 hình tam giác

 B. 7 hình tam giác

 C. 8 hình tam giác

 D. 9 hình tam giác

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống

10 cm =……….. dm

9 dm = …….... cm

1 dm = ………... cm

20 cm = ………..dm

Câu 8. Tính

58 + 26 + 4 = …

78 + 9 + 12 = …

35 + 15 -10 = …

60 - 10 + 17 = …

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào ô trống

45 + 27 ... 48 +23

38 +8 ... 50 - 10

9 + 6 - 3 ... 14

45 ... 40 +10

Câu 10.

a) Quang cân nặng 29 kg. Minh cân nặng hơn Quang 4 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki -lô- gam?

b) Anh 14 tuổi. Em kém anh 3 tuổi. Hỏi Em bao nhiêu tuổi?

Câu 11. Hai số có tổng bằng 47. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (nâng cao - Đề 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Số lớn hơn 84 và nhỏ hơn 86 là:

 A. 83

 B. 87

 C. 85

 D. 84

Câu 2. Hiệu của 64 và 31 là:

 A. 33

 B. 77

 C. 95

 D. 34

Câu 3. Phép trừ 100 - 57 có kết quả là

 A. 53

 B. 44

 C. 43

 D. 33

Câu 4. Trong các câu sau, câu nào đúng?

 A. Một ngày có 24 giờ

 B. Một ngày có 12 giờ

 C. Một ngày có 20 giờ

 D. Một ngày có 18 giờ

Câu 5. Tìm x, biết: x + 37 + 25 = 73

 A. x = 62

 B. x = 11

 C. x = 21

 D. x = 22

Câu 6. Lan và Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy bớt của Hồng 5 quyển thì hai bạn còn lại bao nhiêu quyển truyện tranh? Hai bạn còn lại số quyển truyện tranh là:

 A. 27 quyển truyện

 B. 17 quyển truyện

 C. 22 quyển truyện

 D. 15 quyển truyện

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 46 + 37

b) 92 - 45

c) 38 + 12

d) 78 – 29

Câu 8. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

25 + 25 … 49;

19 + 21 … 30;

45 + 45 … 100 – 10;

Câu 9. Tìm x, biết:

a) x + 39 = 51 + 17

b) 41– x = 24 – 9

c) x – 33 = 19 + 10

d) x + 30 = 74 – 32

Câu 10. Số kẹo của Linh là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Linh cho Hoa số kẹo là số lẻ lớn nhất có một chữ số. Hỏi Linh còn bao nhiêu cái kẹo?

Câu 11. Tính nhanh: 50 – 18 + 16 + 14 – 12 – 10

Câu 12. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

a) Có … hình tam giác

b) Có … hình tứ giác

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi Toán 2 Giữa Học kì 1 (nâng cao - Đề 5)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:

 A. 76

 B. 67

 C. 670

 D. 607

Câu 2. Số lẻ liền trước số 63 là:

 A. 61

 B. 62

 C. 64

 D. 65

Câu 3. Thứ tự các số được sắp xếp từ lớn đến bé là:

 A. 17; 78; 81; 49; 38

 C. 17; 38; 78; 81; 49

 B. 17; 38; 49; 78; 81

 D. 17; 49; 38; 78; 81

Câu 4. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Hỏi hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 8 hình tam giác

 B. 9 hình tam giác

 C. 10 hình tam giác

 D. 7 hình tam giác

Câu 5. Minh có đoạn dây dài 9dm. Minh cắt bớt đi một đoạn dài 2dm. Hỏi đoạn dây còn lại của Minh dài bao nhiêu đề - xi – mét?

 A. 70dm

 B. 7cm.

 C. 7dm

 D. 7

Câu 6. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và 20 là:

 A. 90

 B. 79

 C. 80

 D. 70

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Viết các số 45, 73, 66, 39, 80, 59:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 8. Đặt tính và tính:

  48 + 37

  17 + 77

  35 – 17

  95 – 26

Câu 9. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu: 19 + 1 = 20;

  … + … = 20

  … + … + … = 20

  … + … + … + … = 20

Câu 10. Tìm hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số sau: 70; 0; 12; 27; 80; 3.

Câu 11. Trong một phép tính cộng có tổng bằng 66, nếu giữ nguyên một số hạng và giảm số hạng kia đi 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

Xem đáp án Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 2 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học