[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 2 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 2.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số lớn nhất trong dãy số: 66; 67; 68; 69 là số.

A. 68                       B. 67                        C. 69                        D. 66.

Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

        21 giờ còn được gọi là …………

A. 9 giờ sáng            B. 4 giờ chiều           C. 3 giờ chiều           D. 9 giờ tối.

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

        Tổng của 35 và 55 là:

A. 59                       B. 90                        C. 11                        D.100.

Câu 4: (0,5 điểm) Điền dấu (> , < , =) vào chỗ chấm.

        50 … 5 + 36                                             45 + 24 … 24 + 45

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

 28 + 35

............................

............................

............................

 43 + 48

............................

............................

............................

   63 – 28

............................

............................

............................

 91 – 43

............................

............................

............................

Câu 6: (1 điểm) Tính

        19 kg + 25 kg =...........................               63 kg – 35 kg = ............................

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 8: (2 điểm) Nam có 38 viên bi. Rô bốt có 34 viên bi. Hỏi Nam và Rô-bốt có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 9: (1 điểm)

Hình bên có mấy hình tứ giác?

…………………………………………………

…………………………………………………

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1: C                         Câu 2: D                  Câu 3: B.

Câu 4: (0,5 điểm)

        50 > 5 + 36                                               45 + 24 = 24 + 45

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

Mỗi phép tính 0,5 điểm.

                   [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức                                                             

Câu 6: Tính: (1 điểm)

        19 kg + 25 kg = 44 kg                               63 kg – 35 kg = 28 kg 

Câu 7: (1 điểm)

Nối mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 8: (2 điểm)

Nam và Rô-bốt có tất cả số viên bi là: 

38 + 34 = 72 (viên) 

Đáp số: 72 viên bi 

Câu 9: (1 điểm)  Có 3 hình tứ giác. 

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11.

Hiệu của 2 số là 90 – 11 = 79

Đáp số: 79.

                                                    [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Số liền sau của 29 là: 

A. 30                     B. 28                        C. 31                        D. 40

Câu 2: 4kg + 5 kg + 16kg = ............ kg. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

        A. 9                         B. 20                        C. 25                        D. 21

Câu 3: Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17: 

        A. 31                       B. 65                        C. 41                        D. 55

Câu 4: Đồng hồ bên chỉ: 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A. 1 giờ                    B. 6 giờ                    C. 12 giờ                  D. Không xác định

Câu 5: Bàn học của em dài khoảng bao nhiêu đề-xi-mét?

        A. 11dm                  B. 30 dm                  C. 2dm                     D. 100cm

Câu 6: Mẹ vắt được 67 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? 

        A. 34 lít                    B. 100 lít                  C. 44 lít                    D. 90 lít

Câu 7: Ngày 27 tháng 12 là thứ hai. Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy ? 

        A. Thứ ba                 B. Thứ tư                  C. Thứ năm              D. Thứ sáu

Câu 8: Hình bên có: 

 A. 3 tam giác, 2 tứ giác

B. 4 tam giác, 3 tứ giác

C. 4 tam giác, 2 tứ giác

D. 4 tam giác, 4 tứ giác

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

26 + 35                             26 + 59                          75 – 17                 60 – 43  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 3: (2 điểm) Năm nay bố 31 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi? 

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4: (1 điểm) Số điền vào dấu ? là bao nhiêu? 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

- Số điền vào dấu ? là: ....... 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

B

C

A

B

B

C

II. Tự luận

Câu 1: Học sinh đặt tính theo hàng dọc

        26 + 35 = 61             26 + 59 = 85             75 – 17 = 58             60 – 43 = 17

Câu 2: Vẽ kim giờ như sau

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 3: 

Tuổi bố hơn tuổi con là:

31 – 8 = 23 (tuổi)

Đáp số: 23 tuổi

Câu 4:

 [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Vậy số điền vào dấu ? là 17.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 đọc là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là thứ Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là thứ mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: (M2)

        A. 99                        B. 89                        C.98                        D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của hai số nào trong của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác?

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

        A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

        a. 37 + y = 81                                           b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn có 100 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

A

C

B

B

II. Tự luận

Câu 1: Học sinh đặt tính theo hàng dọc

        36 + 47 = 83             100 – 65 = 35           47 + 37 = 84             94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

             y = 81 – 37 

             y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

     63 – y = 17

            y = 63 – 17 

              y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

                                                          [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm) 

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm (1 điểm)

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Ngày 5 tháng 9 là ngày  ......................... 

Câu 3: Tính (1 điểm)

        18kg – 9kg = ……                     52 km – 4 km = …..                 64cm + 8cm = …….

Câu 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm (1 điểm)

35 + 15 ….. 80 – 10 – 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng (1 điểm)

Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác

        A. 2 hình

        B. 3 hình

        C. 4 hình

        D. 5 hình

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 6: Đặt tính rồi tính (1 điêm)

       24 + 16                 37 + 55                   97 - 9                         51 - 28        

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 7: Điền Đ hoặc S vào ô trống (1 điểm)

        [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Câu 8: Tìm  x (1 điểm)

a) x + 48 = 63                                          b) x - 24 = 16 

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 50 con gà. Nhà cô Tư nuôi nhiều hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi hai nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà  (1 điểm)

Bài giải:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 10: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số (1 điểm)

Bài giải:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Nối

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Câu 2: Ngày 5 tháng 9 là ngày chủ nhật.

Câu 3:

        18kg – 9kg = 9 kg                      52 km – 4 km = 48 km             64cm + 8cm = 72 cm

Câu 4: Điền dấu >, <, = 

Ta có: 35 + 15 = 50

        80 – 10 – 15 = 55

Vì 50 < 55 nên 35 + 15 < 80 – 10 – 15.

Câu 5: Chọn B

Câu 6: Học sinh đặt tính theo hàng dọc

        24 + 16 = 40.            37 + 55 = 92           97 – 9 = 88                 51 – 28 = 23

Câu 7: 

        A. Đ.                        B. S                        C. Đ                           D. S

Câu 8: 

a) x + 48 = 63

        x = 63 – 48 

        x = 15

b) x – 24 = 16

        x = 16 + 24

        x = 40

Câu 9: 

Nhà cô tư nuôi được số con gà là:

50 + 17 = 67 (con gà)

Cả hai nhà nuôi được số con gà là:

50 + 67 = 117 (con gà)

Đáp số: 117 con gà.

Câu 10: Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số 10

Số lớn nhất có 1 chữ số là số 9

Hiệu của hai số là: 10 – 9 = 1.

Đáp số: 1.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1. a) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9.

..............................................................................................................................................

b) Trong các số trên:

        - Số bé nhất là:…………………………………

        - Số lớn nhất là:………………………………...

        - Số lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

        9 + 5 = ……………                   8 + 8 =………………..            7 + 6 =…………….

        8 + 3 =…………….                  5 + 7 =………………..            9 + 9 =…………….

        14 – 5 =……………                 17 – 8 =………………            12 – 6 =……………

        18 – 9 =……………                 13 – 6 =………………            11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

        [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức 

Bài 4. Đặt tính rồi tính

a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….

b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48 

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37 

…………….

…………….

…………….

Bài 5. Trong vườn có 35 cây bưởi. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 6. Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp hơn Quân 5cm. Hỏi Kiên cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8*. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Hôm nay là thứ ………..ngày…………tháng……….

b) 5 ngày sau là thứ…………ngày………….tháng……….

c) 2 ngày trước là thứ…………ngày…………..tháng………..

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Bài 1:a) Các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9: 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

b) Trong các số trên: - Số bé nhất là: 19

                                 - Số lớn nhất là:  99

Bài 2:

        9 + 5 = 14                                  8 + 8 = 16                                7 + 6 = 13

        8 + 3 = 11                                  5 + 7 = 12                                9 + 9 = 18

        14 – 5 = 9                                  17 – 8 = 9                                12 – 6 = 6

        18 – 9 = 9                                  13 – 6 = 7                                11 – 7 = 4

Bài 3: 

        [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Bài 4: Học sinh đặt tính theo hàng dọc

        a) 54 + 17 = 71         b) 29 + 28 = 57         c) 85 – 48 = 37          d) 66 – 37 = 29 

Bài 5: 

Số cây cam trong vườn là: 

35 + 18 = 53 (cây cam)

Tổng số cây cam và cây bưởi trong vườn là:

35 + 53 = 88 (cây)

Đáp số: 88 cây

Bài 6:

[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Bài 7: Chiều cao của kiên là:

9dm 4 cm – 5cm = 94cm – 5 cm = 89 cm = 8dm 9 cm

Đáp số: 8 dm 9cm.

Bài 8: Học sinh tự điền ngày, tháng hiện tại. 

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2021 - 2022 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác