[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Tuyển chọn [Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 2 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 môn Toán 2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I . TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số liền trước của 69 là:

A. 60           B. 68           C. 70           D. 80

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 10                   B. 90                   C. 99                   D. 100

Câu 3. Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm: 23 + 45 … 90 – 30 

A. <                               B. >                                C. =                                D. +

Câu 4. Cho phép tính: … + 65 = 100. Số cần điền vào chỗ chấm là

A. 90                              B. 35                              C. 100                            D. 30

Câu 5. 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 12                              B. 24                              C. 14                              D. 15

Câu 6. Hình bên có số hình tứ giác là:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

A. 1                 B. 2                 C. 3                 D. 4

II. TỰ LUẬN: 

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

26 + 29

45 + 38

41 - 27

60 – 16

Câu 8. Tìm x, biết:

+ 28 = 54

44 + = 72

– 38 = 62

98 - = 19

Câu 9. Bao ngô cân nặng 5 chục ki-lô-gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. Năm nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

Câu 11.  Trong một phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì lúc này hiệu bằng mấy?

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

A. 55 + 35        B. 23 + 76             C. 69 + 31             D. 74 + 16

Câu 2. Tìm x , biết: 9 + x = 14

A. x = 6                B. x = 7                 C. x = 8                          D. x = 5

Câu 3. Kết quả phép tính 13 – 3 – 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?

A. 12 – 8               B. 12 - 6                C. 12 - 7                         D. 12 - 5

Câu 4. Đổi: 2dm = … cm

A. 200                  B. 2000                C. 22                              D. 20

Câu 5. Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 

A. 97                    B. 98 C. 99                              D. 100

Câu 6. Cho hình vẽ:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Hình vẽ trên có số hình tam giác là:

A. 1                                B. 2                      C. 3                      D. 4

II. TỰ LUẬN: 

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

60 – 32

26 + 39

73 + 17

100 – 58

Câu 8. Tìm x, biết:

a) x + 37 = 82                                    b) x 34 = 46

Câu 9. Mảnh vải màu xanh dài 35 dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 17 dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề - xi – mét?

Câu 10. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số  95 đọc là:

A.  Chín mươi năm          B.   Chín lăm            C.  Chín mươi lăm

Câu 2. 28  +   2  - 20  =    ...  Kết quả của phép tính là:

A.  10                       B.  20                             C.  30                                                                                       

Câu 3. Tìm x, biết:  x   -  45 =  13

      A.   x = 32                  B.  x = 58                 C.  x = 68    

Câu 4. Hiệu là số lớn nhất có một chữ số, số trừ là 24, số bị trừ là:

              A.   15                         B.  33                         C.  38                                                                                                       

Câu 5. 90cm = .......dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:

              A. 9                     B. 90                    C. 900  

Câu 6.  Hình vẽ bên có:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

3 hình chữ nhật

4 hình chữ nhật

5 hình chữ nhật

PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 

  a)     65 + 26                 b)   46 + 54                  c)    93 – 37                    d) 100 – 28

Câu 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được 42 lít dầu và bán nhiều hơn buổi chiều 7 lít dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 9. Tính nhanh:

 48 + 49  -9  - 8 

24 + 65 - 4 – 5

Câu 10. Hãy viết 2 phép trừ có hiệu bằng số trừ.

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong phép trừ 56 - 23 = 33, số 56 gọi là:

A. Hiệu                              B. Số bị trừ                       C. Số trừ

Câu 2. Một ngày có mấy giờ?

A. 10 giờ                        B. 12 giờ                         C. 24 giờ

Câu 3. Cho phép tính: 14 + 2 =...  

Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 16                                B. 20                                 C. 26 

Câu 4. Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

A. 55 + 35                      B. 23 + 76                      C. 69 + 31

Câu 5. Tìm x , biết: 9 + x = 14   

A. x = 5                          B. x = 23                        C. x = 6  

Câu 6. Cho 5dm = ... cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:                                       

A. 10                                B.   20                             C.  50                  

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

          62 – 32                 26 + 39                 73 + 17                 100 - 58

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Câu 3. Tìm x, biết:

a) 52 - x  = 25                           b) x + 17 = 46

Câu 4. Khối lớp Hai có 94 học sinh. Khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai 16  học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

Câu 5. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số bé nhất có hai chữ số.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết quả của phép cộng 67 + 26 là :

        A. 83                         B. 93                         C. 94                      D. 95

Câu 2. Phép trừ 100 - 57 có kết quả là: 

        A. 53                        B. 44                         C. 43                      D. 33

Câu 3. Tổng nào dưới đây bé hơn 56?

  A. 50 + 8            B. 49 + 7                C. 36 + 29           D. 48 + 6

Câu 4. Số hình tam giác có trong hình bên là: 

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

A. 2 hình                     

B. 3 hình                      

C. 4 hình                    

D. 5 hình

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42  + 15 ... 55                   b/ 100 67 ... 43

c/ 8 giờ tối còn gọi là ... giờ.      

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày ... tháng ...

Câu 2. Đặt tính và tính:

a/ 36 + 28                         b/  75 - 37                        c/ 100 73                  d/ 29 + 17

Câu 3. Tính: 

a/ 48 + 25 - 38                                                      b/ 100 - 38 + 15

Câu 4. Tìm  x, biết:

a/ x + 37 = 73                                                        b/ 42 - x = 30

Câu 5. Thùng gạo tẻ có 53 kg. Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki - lô - gam?

Câu 6. Tính nhanh: 18 + 29 - 9 -


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. B

Câu 5. B

Câu 6. C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Câu 8. Tìm x, biết:

x + 28 = 54

x = 54 – 28

x = 26

44 + x =72

x = 72 – 44

x = 28

x – 38 = 62

x = 62 + 38

x = 100

98 – x = 19

x = 98 – 19

x = 79

Câu 9. 

Đổi: 5 chục = 50

Bao thóc nặng số ki-lô-gam là:

50 + 5 = 55 (kg)

Đáp số: 55kg thóc 

Câu 10.

Năm nay Lan có số tuổi là: 

43 – 35 = 8 (tuổi) 

Đáp số: 8 tuổi

Câu 11. 

Số bị trừ là: 16

Số trừ là: 16

Hiệu hai số là: 16 – 16 = 0

Đáp số: 0

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. C

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. C

Câu 6. C

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

x + 37 = 82

x = 82 – 37

x = 45

x - 34 = 46

x = 46 + 34

x = 80


Câu 9. 

Bài giải

Mảnh vải tím dài số đề-xi-mét là:

35 – 17 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm

Câu 10. 

Số lớn nhất có hai chữ số là 99.

Số bị trừ là 99.

Số trừ là 90.

Hiệu là: 99 – 90 = 9

Đáp số: 9

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. C 

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. B

Câu 5. A

Câu 6. C

PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 7.  

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Câu 8.

                                              Số lít dầu buổi chiều cửa hàng bán được là: 

                                                                 42 - 7  = 35 (lít)

                                                                Đáp số :   35 lít dầu                       

Câu 9. Tính nhanh:

 48 + 49 - 9 - 8 = (48 -8) + (49 – 9) = 40 + 40 = 80

24 + 65 - 4 – 5 = (24 – 4)  + (65 – 5) = 20 + 60 = 80

Câu 10. 

Phép tính:

10 – 5 = 5

50 – 25 = 25

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. C

Câu 2. C

Câu 3. A

Câu 4. C

Câu 5. A

Câu 6. C

PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 1.

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Câu 2. 

Sáu giờ chiều

10 giờ đêm

Câu 3. 

52 - x  = 25

x = 52 – 25

x = 27

x + 17 = 46

x = 46 – 17

x = 23

Câu 4. 

Bài giải

Khối lớp Ba có số học sinh  là:

94 – 16 = 78 (học sinh)

Đáp số: 78 học sinh

Câu 5.

Bài giải

Số bị trừ: 99

Số trừ: 10

Hiệu là: 99 – 10 = 89

Đáp số: 89

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. C

PHẦN 2. TƯ LUẬN

Câu 1. Điền số hoặc dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a/ 42  + 15 > 55                   b/ 100 - 67 <  43

c/ 8 giờ tối còn gọi là 20 giờ.      

d/ Ngày 1 tháng 1 năm 2011 là ngày thứ 7. Thứ bảy tuần sau đó là ngày 8 tháng 1

Câu 2. Đặt tính và tính:

[Năm 2023] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề)

Câu 3. Tính: 

a/ 48 + 25 – 38 = 73 – 38 = 35                                                     

b/ 100 - 38 + 15 = 62 + 15 = 77

Câu 4. Tìm  x, biết:

a/ x + 37 = 73       

x = 73 – 37

x = 36                                                 

b/ 42 - x = 30

x = 42 – 30

x = 12

Câu 5. 

Bài giải

Thùng gạo nếp có số ki-lô-gam gạo là:

53 – 8 = 45 (kg)

Đáp số: 45kg gạo

Câu 6.  Tính nhanh: 18 + 29 - 9 - 8 = (18 – 8) + (29 – 9) = 10 + 20 = 30

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên