Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 2 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 2 môn Toán 2.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Viết tổng sau dưới dạng tích 3 + 3.

A. 3 x 3                           B. 3 x 2                           C. 3 x 5                           D. 3 x 4

Câu 2. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

A. 20cm                          B. 21dm                          C. 21cm                          D. 12cm

Câu 3. Chu vi hình tứ giác ABCD là:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

A. 16cm                         B. 34cm                         C. 28dm                         D. 28cm

Câu 4.

a) Phép chia 27 : 3 = 9. Số chia là  

A. 6                                B. 27                              C. 9                                D. 3

b) Hình nào đã khoanh vào Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất số vòng tròn:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

c) 15 + 15 + 15 = ?

A. 55                              B.   45                             C.   65                             D.   75

Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là:

5cm + 17cm – 19cm   = ……………

A.  48cm                         B. 3dm                           C.   3cm                           D.   48dm

Câu 6. Nối X với số thích hợp:

7 < 4 x X < 16

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Câu 7.        

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

a) Hình ABCD là hình …

b) Hình AMD là hình …

Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

2dm 5cm = … cm

32cm = … dm … cm

Câu 9. Trong lớp có 35 học sinh, cứ 5 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn?

Câu 10. Tìm Y: 4 x Y = 15 - 3

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Cho 1 m = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 10                              B. 100                            C. 1000

b. Số 863 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là: …

A. 800 + 60 + 3                                  B. 600 + 80 + 3               

C. 600 + 30 + 8                                  D. 800 + 30 + 6

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) Khoảng thời gian ngắn nhất là:

A. 1 tuần lễ                        B. 1 ngày                          C. 1 giờ

b) 2 giờ = … phút, số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 60                                     B. 90                                  C. 120

Phần 2. Tự luận

Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ trống thích hợp:

 4 x 6 … 4 x 3                                3 x 10 … 5 x10

2 x 3 … 3 x 2                                 4 x 9 … 5 x4

Bài 4. Tính nhẩm:

8 : 4 =                              3 : 3 =                               3 x 6 =                          

50 : 5 =                            12 : 4 =                             3 x 9=                      

5 x 2 =                              5 x 5 =

Bài 5. Tính chu vi tam giác ABC có độ dài các cạnh là 4 cm

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Bài 6. Tìm X, biết:

a) X x 3 = 15                                                             b) x – 15 = 37

Bài 7. Mỗi học sinh được mượn 3 quyển sách. Hỏi 7 học sinh mượn bao nhiêu quyển sách?

Bài 8. Vẽ đường thẳng có 3 điểm thẳng hàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: … x 5 = 25

A. 1                                B. 5                                C. 25                              D. 10

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt dưới hình tô màu Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất ?

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Câu 3. Viết phép nhân thích hợp 4 + 4 + 4 + 4 + 4:

A. 4 x 4                         B. 5 x 5                         C. 4 x 5                         D. 4 x 6

Câu 4. Đường gấp khúc dưới đây có độ dài là:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

A. 2cm                  B. 4cm                  C. 3cm                  D. 9cm

Câu 5. Có 30 bông hoa cắm vào các bình, mỗi bình có 5 bông hoa. Hỏi cắm được tất cả bao nhiêu bình?

A. 15 bình                                         B. 6 bình                        

C. 5 bình                                           D. 8 bình 

Câu 6. Kết quả của phép tính 0 x 3 là:

A. 1                                B. 3                                C. 6                                D. 0

Câu 7. 10 giờ đêm còn được gọi là:

A. 10 giờ                        B. 20 giờ                        C. 22 giờ                        D. 24 giờ

Câu 8. Tính 7 x 5 : 5?

A. 7                                B. 35                              C. 6                                D. 95

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính:

a) 5 x 7 – 15 =                                 b) 2 x 5 + 29 =

Bài 2. Tìm x biết:

a) x x 5 = 20                                     b) x : 4 = 8

Bài 3. Có 35 bạn xếp thành 5 hàng bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Bài 4. Tìm một số biết rằng số đó chia cho 5 thì được 4.

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Cho hai số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu hai số đó là:

A. 2                                B. 12                              C. 9                                D. 16

Câu 2. Trong phép chia, số bị chia là 4 chục, nếu số chia là 5 thì thương là: 

A. 4                            B. 6                                C. 8                                D. 10

Câu 3. Bạn Lan ngủ trưa thức dậy lúc 1 giờ, có thể nói Lan thức dậy lúc:

A. 1 giờ sáng                   B. 1 giờ tối                     C. 13 giờ sáng                 D. 13 giờ

Câu 4. Một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng có độ dài 28cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ hai là 9cm. Hai đoạn thẳng còn lại dài là:

A. 28cm                         B. 9cm                           C. 19cm                         D. 4cm

Câu 5. 32 học sinh xếp đều thành 4 hàng, mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 4                                B. 8                                C. 28                               D. 32

Câu 6. 12 : 3 + 3 = … Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2                                B. 4                                 C. 7                                D. 12

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính:

3 x   7 = …                                   5x 2 = …

20 : 5 =  …                                  15cm : 3 = …

4  x 3 = …                                    3kg x 5 = …

15 : 3 =  …                                   32dm : 4 = …

Bài 2. Tìm x:

a) 3 x X = 27                                    b) X : 5 = 4

Bài 3. Thư viện nhà trường nhận về một số sách và chia đều vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển. Hỏi thư viện đã nhận tất cả bao nhiêu quyển sách?

Bài 4. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.

Bài 5. Hãy viết một phép tính nhân có một thừa số bằng tích.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1. Kết quả của phép tính 9 x 4 + 5 là:

A. 36                    B. 41                    C. 51                    D. 86

Câu 2. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8?

A. 79                    B. 80                    C. 81                    D. 99

Câu 3. Đồng hồ chỉ:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

A. 8 giờ 6 phút

B. 6 giờ 9 phút

C. 8 giờ 30 phút

D. 9 giờ 30 phút

Câu 4. Trong một phép trừ, số bị trừ là 42, hiệu là 18. Số trừ là:

A. 24                              B. 60                              C. 42                               D. 18

Câu 5. Thứ hai tuần này là ngày 12. Hỏi thứ hai tuần sau là ngày bao nhiêu?

A. 17                              B. 18                              C. 19                              D. 20

Câu 6. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 … 5 x 5

A. >                                                             B.  <                               

C. =                                                             D. Không xác định

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính:

a) 4 x 8 + 10 =    

b) 5 x 9 + 17 =

Bài 2. Tìm x biết:

a) X x 5 = 35                          b) x : 3 = 25 – 21

Bài 3. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các  cạnh  là 1dm, 2cm, 9cm.

Bài 5. Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục gấp 3 lần

chữ số hàng đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau:

Bài 1. Số chẵn liền sau 96 là:

  A. 98                            B. 94                            C. 100                           D. 96

Bài 2. Kết quả của phép tính:   86 – 38 + 19 là:

A. 57                           B. 79                              C. 87                           D. 67

Bài 3. Ngày 14 tháng 1 năm 2018 là chủ nhật tuần này. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào?

A. 20                          B. 21                               C. 22                            D. 19

Bài 4.  Trong một phép trừ, khi ta cùng thêm 5 đơn vị vào số bị trừ và số trừ thì hiệu sẽ thay đổi như thế nào?

 A. Hiệu giảm 5 đơn vị                B. Hiệu tăng lên 5 đơn vị          C. Hiệu không đổi

Bài 5. “3 được lấy 5 lần” ta được phép tính nào đúng nhất :

A. 5 x 3                            B. 3+ 5                           C. 3 x 5                     D. 5 + 5 + 5  

Bài 6.  Một con chó có 4 cái chân, một con gà có 2 cái chân. Vậy 2 con chó và 3 con gà có tất cả bao nhiêu cái chân ?

A. 20                                 B. 14                                C. 16                             D. 18

Phần 2. Trắc nghiệm

Bài 1.  Đặt tính và tính: 

36 + 45                           73 – 39                           45 + 44                 88 – 79

Bài 2. Tính:

a) 15 – 5 x 2

b) 2 x 8 + 34                          

c) 50 – 34 + 16

Bài 3. Tìm x:

a)  x + 37 = 73 - 5

b) 5 x 7 = x + 19

Bài 4. Nhà Lan có 8 cái ghế tựa, mỗi cái ghế có 4 chân .  Hỏi 8 cái ghế có tất cả bao nhiêu cái chân? 

Bài 5. Một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng có độ dài lần lượt là: 8cm, 13cm, 1dm. Tính độ dài đường gấp khúc? 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 24, 62, 17, 43 là:

A. 24

B. 62

C. 17

D. 43

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 13, 15, 17, 19, ….là: 

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

Câu 3: Kết quả của phép tính 2 x 3 là:   

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4: Cô giáo phát 20 quyển vở cho 4 bạn. Mỗi bạn được số quyển vở là:

A. 7 quyển

B. 6 quyển

C. 5 quyển

D. 4 quyển

Câu 5: Chu vi của hình tam giác có độ dài các cạnh bằng 3cm, 4cm và 5cm là:

A. 12cm

B. 14cm

C. 16cm

D. 18cm

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính:

a) 2 x 6 

b) 3 x 7

c) 4 x 5

d) 5 x 9

Bài 2. Tìm X, biết:

a) X + 14 = 25 

b) X – 17 = 38

c) X x 5 = 25

d) X : 6 = 3

Bài 3. Một lớp học có 30 học sinh được chia đều vào 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Bài 4. Một đoạn dây được uốn thành hình tứ giác có độ dài các cạnh bằng 1dm, 12cm, 14cm và 17cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 4 x 5 là:

A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

Câu 2: Hiệu trong phép trừ có số bị trừ bằng 47 và số trừ bằng 2 chục là:

A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

Câu 3: Bạn Hoa đi học lúc 8 giờ. Có thể nói bạn Hoa đi học lúc:  

A. 8 giờ tối

B. 8 giờ sáng

C. 20 giờ sáng

D. 20 giờ tối

Câu 4: Ông có 15 chiếc kẹo chia đều cho 3 người cháu. Mỗi người cháu có số kẹo là:

A. 2 chiếc kẹo

B. 3 chiếc kẹo

C. 4 chiếc kẹo

D. 5 chiếc kẹo

Câu 5: Một đường gấp khúc dài 20cm gồm 3 đoạn thẳng. Đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ ba có tổng độ dài bằn 14cm. Độ dài thứ hai dài:

A. 6cm

B. 7cm

C. 8cm

D. 9cm

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính:

a) 15cm + 72cm

b) 62dm – 39dm

c) 5cm x 3

d) 18kg : 2 

Bài 2. Tìm X, biết:

a) X + 24 = 75  

b) X – 35 = 35

c) X x 4 = 16

d) X : 7 = 5

Bài 3. Một cửa hàng có 8 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 5kg. Hỏi cửa hàng có tổng cộng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4. Tính độ dài của đường gấp khúc ABCD có số đo được cho bởi hình vẽ dưới đây:

Bộ 15 Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 năm 2024 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1. Phép nhân thích hợp của 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là:

A. 6 x 2 

B. 2 x 6

C. 5 x 2 

D. 2 x 5 

Câu 2. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12 : …. = 3 là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 3. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 0?

A. 0 + 4                          B. 0 x 4                          C. 5 – 0                           D. 1 + 0 

Câu 4. 9 giờ tối còn được gọi là:

A. 21 giờ

B. 22 giờ

C. 23 giờ

D. 24 giờ

Câu 5: Có 24 bông hoa được cắm vào các bình, mỗi bình có 3 bông hoa. Số bình để cắm hết số bông hoa là:

A. 6 bình

B. 7 bình

C. 8 bình

D. 9 bình

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) 4 x 5 + 3 x 4                                   b) 80 – 5 x 8 + 20

Bài 2. Tìm X, biết:

a) X : 4 = 5  

b) X x 3 = 27

Bài 3. Một cửa hàng có 45 lít dầu. Họ chia đều số dầu vào 5 thùng. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4. Tính chu vi của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt bằng 5cm, 8cm và 12cm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Cho hai số: Số bị trừ là 19, số trừ là 17. Hiệu hai số đó là:

A. 2                      B. 12                    C. 9                      D. 16

Câu 2. Trong phép chia, số bị chia là 4 chục, nếu số chia là 5 thì thương là:

A. 4                      B. 6                      C. 8                      D. 10

Câu 3. Bạn Lan ngủ trưa thức dậy lúc 1 giờ, có thể nói Lan thức dậy lúc:

A. 1 giờ sáng        B. 1 giờ tối            C. 13 giờ sáng       D. 13 giờ

Câu 4. Một đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng có độ dài 28cm. Tổng độ dài đoạn thẳng thứ nhất và đoạn thẳng thứ hai là 9cm. Hai đoạn thẳng còn lại dài là:

A. 28cm                B. 9cm                  C. 19cm                D. 4cm

Câu 5. 32 học sinh xếp đều thành 4 hàng, mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 4                      B. 8                      C. 28                    D. 32

Câu 6. 12 : 3 + 3 = … Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2                      B. 4                      C. 7                      D. 12

II. TỰ LUẬN (7 điểm).

Bài 1. (2 điểm) Tính:

3 x 7 = ……………

5l x 2 = ……………

20 : 5 = ……………

15cm : 3 = ……………

4 x 3 = ……………

3kg x 5 = ……………

15 : 3 = ……………

32dm : 4 = ……………

Bài 2. (1 điểm) Tìm x:

a) 3 x X = 27

b) X : 5 = 4

Bài 3. (2 điểm) Thư viện nhà trường nhận về một số sách và chia đều vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển. Hỏi thư viện đã nhận tất cả bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

Bài 4. (1 điểm) Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.

Bài 5. Hãy viết một phép tính nhân có một thừa số bằng tích.

....................................

....................................

....................................

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên