Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Với bộ 7 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 năm 2023 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Toán 2 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 2.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối tri thức bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng: (1 điểm) 

Quảng cáo

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất) 

Câu 2: Xem tờ lịch tháng 9 rồi chọn từ trong ngoặc điền vào chỗ chấm (1 điểm)

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Ngày 5 tháng 9 là ngày  ......................... 

Câu 3: Tính (1 điểm):

        18kg – 9kg = ……                     52 km – 4 km = …..                 64cm + 8cm = …….

Câu 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (1 điểm)

35 + 15 ….. 80 – 10 – 15

Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng (1 điểm)

Trong hình vẽ bên có mấy hình tam giác

        A. 2 hình

        B. 3 hình

        C. 4 hình

        D. 5 hình

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)
Quảng cáo

Câu 6: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

24 + 16                    37 + 55                       97 - 9                  51 - 28 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 7: Điền Đ hoặc S vào ô trống: (1 điểm)

         Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Câu 8: Tìm x (1 điểm)

a) x + 48 = 63                                          b) x - 24 = 16 

Câu 9: Nhà chú Ba nuôi 50 con gà. Nhà cô Tư nuôi nhiều hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi hai nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà  (1 điểm)

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 10: Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có một chữ số (1 điểm)

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. a) Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 9.

..............................................................................................................................................

b) Trong các số trên:

        - Số bé nhất là:…………………………………

        - Số lớn nhất là:………………………………...

        - Số lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

        9 + 5 = ……………                   8 + 8 =………………..            7 + 6 =…………….

        8 + 3 =…………….                  5 + 7 =………………..            9 + 9 =…………….

        14 – 5 =……………                  17 – 8 =………………            12 – 6 =……………

        18 – 9 =……………                  13 – 6 =………………            11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

        Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….


b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48 

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37 

…………….

…………….

…………….

Bài 5. Trong vườn có 35 cây bưởi. Số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 6. Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ với nhau:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp hơn Quân 5cm. Hỏi Kiên cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8*. Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Hôm nay là thứ ……….. ngày ………… tháng ……….

b) 5 ngày sau là thứ ………… ngày …………. tháng ……….

c) 2 ngày trước là thứ ………… ngày …………..tháng ……….

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

Câu 1: Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998                                               C. 997

B. 999                                               D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là: 

A. 538                                               C. 547

B. 548                                               D. 537

Câu 3: Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là: 

 Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

A. 9cm                  B. 10cm                C. 6cm                  8cm

Câu 4: Số gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị được viết là: 

A. 39                                              B. 309

C. 390                                            D. 930

Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp. 

Cột cờ trường em cao khoảng: 

A. 5km                  B. 5dm                  C. 5cm                  D. 5m

Câu 6: Ba bạn Linh, Nga và Loan đến lớp học vẽ. Giờ bắt đầu vào lớp là 7 giờ 30 phút. Hôm đó Linh đến lúc 7 giờ 15 phút, Nga đến lúc 8 giờ và Loan đến lúc 7 giờ 30 phút. Hỏi bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào học?

A. Bạn Linh                    B. Bạn Nga                     B. Bạn Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245                             b) 643 – 240 

Câu 2: Nêu tên tất cả ba điểm thẳng hàng trong hình sau: 

 Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Câu 3: Có hai đội công nhân sửa đường. Đội Một sửa được 840m đường, đội Hai sửa được nhiều hơn đội Một 50m đường. Hỏi đội Hai sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

b) Có bao nhiêu bông hoa hồng  đã nở? 

b) Số bông hoa cúc nở nhiều hơn số bông hoa hồng là mấy bông? 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây là đúng?

A. 237 > 273                                     C. 690 = 609

B. 310 < 300                                      D. 821 < 841

Câu 2: Đồ vật sau đây có dạng khối nào?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

A. Khối lập phương                                              C. Khối cầu

B. Khối hộp chữ nhật                                            D. Khối trụ

Câu 3:Trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ. Nam nhắm mắt và lấy ra 2 quả bóng ở trong hộp. Hỏi khả năng cả 2 quả bóng Nam lấy ra đều là bóng màu xanh là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra? 

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất? 

A. 5 × 3                                          B. 2 × 7

C. 2 × 10                                           D. 5 × 2

Câu 5: Chọn câu trả lời thích hợp. 

Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng:

A. 2km                  B. 2m m                C. 2cm                  D. 2dm

Câu 6: Kết quả của phép tính 132 + 419 bằng bao nhiêu?

A. 551                  B. 541                  B. 540                  D. 451

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.

Câu 2: Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình sau?

 Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Câu 3: Khu vườn A có 125 cây vải, khu vườn B có nhiều hơn khu vườn A 68 cây vải. Hỏi khu vườn B có bao nhiêu cây vải? 

Câu 4: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

a) Lớp 2C quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

b) Lớp nào quyên góp được nhiều sách nhất, lớp nào quyên góp được ít sách nhất? 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 đọc là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là thứ Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là thứ mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 

        A. 99                        B. 89                        C. 98                        D. 100

Câu 4: 92 bằng tổng của hai số nào trong của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tứ giác?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

       A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y:

        a) 37 + y = 81                                           b) 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn có 100 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số lớn nhất trong dãy số: 66; 67; 68; 69 là số.

        A. 68                       B. 67                        C. 69                        D. 66.

Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

        21 giờ còn được gọi là …………

        A. 9 giờ sáng            B. 4 giờ chiều           C. 3 giờ chiều           D. 9 giờ tối.

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

        Tổng của 35 và 55 là:

        A. 59                       B. 90                        C. 11                        D.100.

Câu 4: (0,5 điểm) Điền dấu (> , < , =) vào chỗ chấm.

        50 … 5 + 36                                             45 + 24 … 24 + 45

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35

............................

............................

............................

  43 + 48

............................

............................

............................

  63 – 28

............................

............................

............................

     91 – 43

............................

............................

............................

Câu 6: (1 điểm) Tính

        19 kg + 25 kg =...........................               63 kg – 35 kg = ............................

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng.

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất) 

Câu 8: (2 điểm) Nam có 38 viên bi. Rô bốt có 34 viên bi. Hỏi Nam và Rô-bốt có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 9: (1 điểm)

Hình bên có mấy hình tứ giác?

…………………………………………………

…………………………………………………

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Số liền sau của 29 là: 

A. 30                     B. 28                        C. 31                        D. 40

Câu 2: 4kg + 5 kg + 16kg = ............ kg. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

A. 9                         B. 20                        C. 25                        D. 21

Câu 3: Tính tổng, biết các số hạng là 48 và 17: 

A. 31                       B. 65                        C. 41                        D. 55

Câu 4: Đồng hồ bên chỉ: 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

A. 1 giờ                    B. 6 giờ                    C. 12 giờ                  D. Không xác định

Câu 5: Bàn học của em dài khoảng bao nhiêu đề-xi-mét?

A. 11dm                  B. 30 dm                  C. 2dm                     D. 100cm

Câu 6: Mẹ vắt được 67 lít sữa bò, chị vắt được 33 lít sữa bò. Hỏi mẹ và chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò? 

A. 34 lít                    B. 100 lít                  C. 44 lít                    D. 90 lít

Câu 7: Ngày 27 tháng 12 là thứ hai. Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? 

A. Thứ ba                 B. Thứ tư                  C. Thứ năm              D. Thứ sáu

Câu 8: Hình bên có: 

A. 3 tam giác, 2 tứ giác

B. 4 tam giác, 3 tứ giác

C. 4 tam giác, 2 tứ giác

D. 4 tam giác, 4 tứ giác

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 35                             26 + 59                           75 – 17                        60 – 43     

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

Câu 3: (2 điểm) Năm nay bố 31 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi? 

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4: (1 điểm) Số điền vào dấu? là bao nhiêu? 

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 (tải nhiều nhất)

- Số điền vào dấu ? là: ....... 

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Xem thử

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2022 - 2023 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác