[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) - Kết nối tri thức

Bộ 5 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc năm 2021 - 2022 mới nhất sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán lớp 2.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

A. 304

B. 186

C. 168

D. 286

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ..... cm

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 1

Câu 3. Kết quả của phép tính 18 : 2 là:

A. 0

B. 10

C. 9

D. 4

Câu 4. 30 + 50 [Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1) 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. <

B. >

C. =

Câu5. Chu vi hình tứ giác

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 19cm

B. 20cm

C. 21cm

D. 22cm

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính

465 + 213                 857 – 432                      459 – 19                  234 + 296

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2. Tính:

a) 10 kg + 36 kg – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm =

Bài 3. Lớp 2B quyên góp được 102 quyển truyện vào thư viện, lớp 2C quyên

góp được ít hơn lớp 2B 16 quyển. Hỏi cả hai lớp góp được mấy quyển truyện?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hình bên có ............. hình tứ giác

Hình bên có ............. hình tam giác

Bài 5. Một bác thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

B

C

C

A

II. Phần tự luận:

Bài 1:

+465213¯    678         459   19¯     440         857432¯     425         +234296¯     530

Bài 2:

a) 10 kg + 36 kg – 21kg = 25kg

b) 18 cm : 2 + 45 cm = 54 cm

Bài 3:

Bài giải

Lớp 2C quyên góp được số quyển truyện là:

102 - 16 = 86 (quyển)

Cả hai lớp quyên góp được số quyển truyện là:

102 + 86 = 188 (quyển)

Đáp số: 188 quyển truyện

Bài 4:

Hình bên có 3 hình tứ giác

Hình bên có 3 hình tam giác

Bài 5:

Bài giải

Cần số mét vải để may một bộ quần áo là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4 mét vải

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 2 x 5 bằng:

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

Câu 2: Số “Ba trăm hai mươi bảy” được viết là:

A. 237

B. 27

C. 300

D. 327

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 728 > ….là:

A. 883

B. 740

C. 702

D. 747

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 45km + 13km = ….km là:

A. 60

B. 58

C. 56

D. 54

Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn X – 102 = 234 là:

A. X = 336

B. X = 405

C. X = 318

D. X = 324

Câu 6: Tổng 500 + 20 + 3 biểu thị số:

A. 532

B. 523

C. 235

D. 253

Câu 7: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3dm 4cm = ….cm là:

A. 403

B. 304

C. 340

D. 34

Câu 8: Chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 14cm, 6dm, 19cm và 11cm bằng:

A. 208cm

B. 159cm

C. 104cm

D. 310cm

Câu 9: Phép tính 124 + 225 có kết quả bằng:

A. 313

B. 351

C. 327

D. 349

Câu 10: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có độ dài AB = 3cm, BC = 2cm và CD = 10cm là:

A. 15cm

B. 12cm

C. 13cm

D. 16cm

Câu 11: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

II. Phần tự luận (3 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

123 + 245              562 – 228

503 – 324            635 – 437

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bài 2: Buổi sáng mẹ thu hoạch được 142 kg dưa hấu, buổi chiều mẹ thu hoạch được ít hơn buổi sáng 27kg. Hỏi buổi chiều mẹ thu hoạch được bao nhiêu kg dưa hấu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án

A

D

C

B

A

B

D

C

D

A

D

Bài 1:

+123245¯    368         562228¯      334         503324¯     179         635437¯     198            

Bài 2:

Bài giải

Buổi chiều mẹ thu hoạch được số kg dưa hấu là:

142 – 27 = 115 (kg)

Đáp số: 115 kg

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 1 trăm, 8 chục và 6 đơn vị viết là:

A. 186

B. 168

C. 681

D. 861

Câu 2: Số liền trước của số 910 là:

A. 899

B. 900

C. 909

D. 911

Câu 3: Số lớn nhấ có ba chữ số ghép được từ các số 7,3,2,9 là:

A. 973

B. 379

C. 739

D. 297

Câu 4: “Mẹ cắm số hoa vừa mua vào 6 lọ, mỗi lọ 5 bông hoa thì vừa đủ. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu bông hoa?” Phép tính đúng với bài toán là:

A. 6 x 5 = 30

B. 5 x 6 = 30

C. 5 + 6 = 11

D. 6 – 5 = 1

Câu 5: Hình dưới có:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 3 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác

D. 6 hình tứ giác

Câu 6:  An đang nghĩ đến một số có ba chữ số mà khi số chục của số đó giảm đi 2 thì được số tròn trăm nhỏ nhất có ba chữ số. Số An đang nghĩ đến là:

A. 250

B. 102

C. 330

D. 120

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

625 + 155

946 – 581

Bài 2:  Tính:

584 – 39 + 127

525 + 83 - 256

Bài 3: >; <; =?

65 dm – 28 dm …195 cm + 160 cm

525 – 217 …245 + 83

Bài 4:  Số?

5 x 2 + 3 = …

5 x 9 = 345 -… 

Bài 5: Điền vào chỗ trống

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Nhà Kiến cách nhà Sâu...m

Bài 6: Cửa hàng nhà An sau khi bán đi 256 l mật ong thì còn lại 137l. Hỏi lúc đầu của hàng nhà An có bao nhiêu lít mật ong?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Bài 7:  Hãy viết các số có tròn chục ba chữ số mà tổng các chữ số của chúng bằng 4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

A

B

B

D

II. Phần tự luận

Bài 1:

+625155¯      780                        946581¯     365

Bài 2:  Tính:

584 – 39 + 127

= 545 + 127

= 672

525 + 83 – 256

= 608 – 256

= 352

Bài 3: >; <; =?

65 dm – 28 dm < 195 cm + 160 cm

525 – 217 < 245 + 83

Bài 4:  Số?

5 x 2 + 3 = 13

5 x 9 = 345 - 300 

Bài 5: Điền vào chỗ trống

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Nhà Kiến cách nhà Sâu 6m

Bài 6:

Bài giải

Lúc đầu cửa hàng có số lít mật ong là:

256 + 137 = 393 (lít)

Đáp số: 393 lít mật ong

Bài 7:

Các số là: 130; 310; 220; 400

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 4 trăm và 5 đơn vị đọc là:

A. bốn trăm năm mươi

C. bốn trăm linh năm

B. bốn trăm linh lăm

D. bốn năm

Câu 2:  Số liền sau của số 479 là:

A. 480

B. 481

C. 490

D. 460

Câu 3: Từ 300 đến 400  có tất cả bao nhiêu số tròn chục?

A. 9 số

B. 10 số

C. 11 số

D. 12 số

Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 342 – 125

B. 151 + 339

C. 825 – 352

D. 185 + 190

Câu 5: Hôm nay là thứ Sáu, ngày 14 tháng 2. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Hoa. Vậy sinh nhật Hoa là thứ mấy?

A. thứ sáu

B. thứ bảy

C. chủ nhật

D. thứ hai

Câu 6: Trong túi có 5 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh. Không nhìn vào túi, Bình lấy ra 4 viên bi. Vậy Bình có thể lấy nhiều nhất mấy viên bi đỏ?

A. 1 viên bi

B. 2 viên bi

C. 3 viên bi

D. 4 viên bi

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

598 + 251

925 - 763

Bài 2: Tính:

670 – 348 + 293 =

276 + 308 – 425 =

Bài 3: >;<;=

5m x 2 … 540 cm + 260cm

156 + 524 … 905 – 185

Bài 4 : Quan sát tranh vẽ và viết phép tính thích hợp:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Có tất cả bao nhiêu củ cà rốt?

Bài 5: Điền vào chỗ trống.

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hình trên có:... hình tam giác

Bài 6: Tính.

6 x 3 + 5 = ……….=……..

Bài 7: Buổi chiều quán cô Ba bán được 124 cái bánh mỳ, ít hơn buổi sáng 16 cái. Hỏi buổi sáng quán cô Ba bán được bao nhiêu cái bánh mỳ?

Bải giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm 

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

C

C

A

D

Bài 1:

598 + 251 = 849

925 – 763 = 162

Bài 2:

670 – 348 + 293 = 615

276 + 308 – 425 = 159

Bài 3:

5m x 2 > 540 cm + 260cm

156 + 524 < 905 – 185

Bài 4:

5 x 4 = 20 củ cà rốt

Bài 5:

Hình bên có 3 hình tứ giác

Bài 6:

6 x 3 + 5 = 18 + 5 = 23

Bài 7:

Bài giải

Buổi sáng quán cô Ba bán được số cái bánh mỳ là:

124 + 16 = 140 (cái)

Đáp số: 140 cái bánh mỳ

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của số 679 là:

A. 687

B. 800

C. 690

D. 680

Câu 2: “…cm = 80 dm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 18

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 3: Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 50 : 5

B. 48 : 4

C. 5 x 9

D. 63 - 15

Câu 4: Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Câu 5: An đếm được trong chuồng gà có 18 cái chân gà. Vậy số gà có trong chuồng là:

A. 9 con

B. 8 con

C. 7 con

D. 6 con

Câu 6: Con chó cân nặng là:

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

A. 5 kg

B. 10 kg

C. 15 kg

D. 20 kg

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính:

56 + 44 =

82 – 37 =

528 + 365 =

905 – 450 =

Bài 2: Tính

185 + 221 – 326 =

632 – 315 + 256 =

Bài 3: Số?

... : 5 = 2 x 4

130 - ….. = 60

Bài 4: >;<;=

2 m x 10 … 140 dm + 60 dm

755 – 129 … 182 + 463

Bài 5: Số?

[Năm 2022] Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hình trên có:... hình tứ giác

Bài 6: Vì dịch bệnh kéo dài nên gia đình An đành phải rời Thành phố Hồ Chí Minh, trở về quê nhà Quảng Ngãi. Cả gia đình đã đi được 470 km và còn phải đi 280 km nữa mới về đến Quảng Ngãi. Hỏi Thành phố Hồ Chí Minh cách Quảng Ngãi bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

D

C

B

A

C

II. Phần tự luận

Bài 1:

56 + 44 = 100

82 – 37 = 45

528 + 365 = 893

905 – 450 = 455

Bài 2:

185 + 221 – 326 = 80

632 – 315 + 256 = 573

Bài 3:

40 : 5 = 2 x 4

130 - 70 = 60

Bài 4:

2 m x 10 = 140 dm + 60 dm

755 – 129 < 182 + 463

Bài 5:

Hình bên có 3 hình tứ giác

Bài 6:

Bài giải

Thành phố Hồ Chí Minh cách Quãng Ngãi số ki – lô – mét là:

470 + 280 = 750 (km)

Đáp số: 750 km

 

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học