Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề)

Bộ 5 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều có đáp án, chọn lọc năm 2024 mới nhất sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 7 trăm và 6 đơn vị viết là:

A. 76

B. 760

C. 706

D. 670

Câu 2: “…cm = 6m”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 6

B. 60

C. 600

D. 16

Câu 3: Kết quả của phép tính 528 km – 147 km là:

A. 381 km

B. 381

C. 481km

D. 481

Câu 4:  Tháng Một có 31 ngày. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng Một. Sinh nhật Hoa là ngày 3 tháng 2. Vậy sinh nhật Hoa là thứ mấy ?

A. thứ tư

B. thứ năm

C. thứ sáu

D. thứ bảy

Câu 5: Hình dưới có:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 4 hình tứ giác

B. 5 hình tứ giác

C. 6 hình tứ giác

D. 7 hình tứ giác

Câu 6:  Có 7 bạn đứng cách đều nhau xếp thành một hàng dọc. Hai bạn đứng liền nhau cách nhau 2m. Bạn đứng đầu cách bạn đứng cuối là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 9m

B. 5m

C. 14m

D. 12m

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

648 - 82

225  + 6

564 - 182

617 + 191

Bài 2: Tính

571 + 135 – 305=

628 – 381 + 37=

Bài 3: Quan sát bức tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Xếp đều số cam từ 2 rổ vào các đĩa. Vậy mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

Bài 4: Viết phép tính và kết quả thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Độ dài của đường gấp khúc ABCDE là:

Bài 5: Xe của bác Huy chở 125 kg gạo. Xe của chú Tài chở nặng hơn xe của bác Huy 25 kg gạo. Hỏi xe của chú Tài chở bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 6 trăm 8 chục viết là:

A. 680

B. 68

C. 608

D. 860

Câu 2:6m = …cm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 100

B. 60

C. 600

D. 200

Câu 3: Tổng của 342276 là:

A. 518

B. 618

C. 408

D. 528

Câu 4: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 133 + 527

B. 800 - 50

C. 435 + 180

D. 782 - 5

Câu 5: Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 28 cm

B. 36 cm

C. 5 dm

D. 50 cm

Câu 6: Mẹ Hà đóng 4 bao thóc có cân nặng lần lượt là: 50 kg, 42 kg, 53 kg và 60 kg. Bố Hà dùng xe máy chờ các bao thóc đi bán. Vì xe chỉ chở nhiều nhất 150 kg nên bố đã để lại một bao thóc. Bao thóc để lại cân nặng là:

A. 50 kg

B. 42 kg

C. 53 kg

D. 60 kg

II. Phần tự luận

Bài 1: Số ?

480 - 235

146 + 792

Bài 2: Tính:

267 + 304 - 125

623 – 431 + 73

Bài 3: >; <; =

45 m : 5 … 742 dm – 660 dm

324 + 258 … 620 - 18

Bài 4: Quan sát bức tranh rồi viết phép nhân hoặc chia thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Bài 5: Số?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Hình dưới có:…hình tứ giác

Bài 6: Khối lớp Một có 180 học sinh. Khối lớp Hai có nhiều hơn khối lớp Mội 78 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số chín trăm linh tư viết là:

A. 940

B. 904

C. 409

D. 490

Câu 2: Số liền sau của số 769 là:

A. 790

B. 780

C. 770

D. 760

 Câu 3: Các số 507, 247, 562, 388 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 247, 388, 507, 562

B. 507, 562, 388, 247

C. 562, 507, 388, 247

D. 247, 388, 562, 507

Câu 4: Độ dài của đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 80 dm

B. 90 cm

C. 62 cm

D. 1 m

Câu 5: Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 1. Vậy thứ tư tuần trước là:

A. ngày 6 tháng 1

B. ngày 7 tháng 1

C. ngày 8 tháng 1

D. ngày 9 tháng 1

Câu 6: Đoạn đường trước nhà An dài 40 m. Bố An muốn trồng một số cây xanh, mỗi cây cách nhau 5m. Bố An có thể trồng được nhiều nhất mấy cây xanh?

A. 6 cây

B. 7 cây

C. 8 cây

D. 9 cây

II. Phần tự luận:

Bài 1: Tính:

2 x 6 =

5 x 2 =

18 : 2 =

20 : 5 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

196 + 413

673 – 147

Bài 3: Số ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Bài 4: Quan sát tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Bài 5: Tính :

5 x 2 + 3 =

184 + 481 – 239 =

Bài 6: Vẽ thêm kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ giở phù hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Huy và An chơi bóng rổ lúc 16 giờ rưỡi

Bài 7: An cao 156 cm. Bình thấp hơn An 8 cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của 889 là:

A. 890

B. 900

C. 899

D. 879

Câu 2: 10 là tích của hai số nào?

A. 6 và 2

B. 2 và 5

C. 5 và 1

D. 4 và 5

Câu 3: Trong các số: 625, 728, 390, 275; số nhỏ nhất là:

A. 625

B. 728

C. 390

D. 275

Câu 4: Số?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 3 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác

D. 6 hình tứ giác

Câu 5: Ngày 15 tháng 3 là thứ ba. Vậy ngày 8 tháng 3 là thứ mấy ?

A. thứ năm

B. Thứ tư

C. Thứ ba

D. Thứ hai

Câu 6: Trên một chuyến tàu Bắc – Nam có 215 hành khách. Đến ga Quảng Ngãi có 75 hành khách xuống tàu và 50 hành khách lên tàu. Vậy sau khi qua ga Quảng Ngãi, số hành khách có trên tàu là:

A. 190 hành khách

B. 240 hành khách

C. 340 hành khách

D. 90 hành khách

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

564 - 280

513 + 8

Bài 2: Tính:

163 + 309 - 291

765 – 38 + 181

Bài 3: >; <; =

61 dm + 39 dm …759 cm + 180 cm

730 – 123 … 614 - 7

Bài 4: Quan sát bức tranh rồi viết phép nhân hoặc phép chia thích hợp:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Bài 5:  Đo và tính độ dài của đường gấp khúc ABCD:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Bài 6: Năm nay, trường Tiểu học Hoa Sen trồng được 325 cây xanh, nhiều hơn năm trước 55 cây. Hỏi năm trước trường Tiểu học Hoa Sen trồng được bao nhiêu cây xanh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền trước của số 500 là:

A. 499

B. 489

C. 509

D. 501

Câu 2: Số 728 được viết thành:

A. 7 + 2 + 8

B. 700 + 20 + 8

C. 700 + 8 + 2

D. 700 + 2 + 8

Câu 3: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 319 + 215

B. 726 - 218

C. 164 + 721

D. 681 - 80

Câu 4:Mỗi hộp có 10 cái bánh. Mẹ mua 5 hộp bánh như vậy. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu cái bánh?”. Phép tính đúng với bài toán là:

A. 5 x 10 = 50

B. 10 + 5 = 15

C. 10 x 5 = 50

D. 10 – 5 = 15

Câu 5: Số ?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 3 hình tứ giác

B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác

D. 6 hình tứ giác

Câu 6: Bố An làm hàng rào lưới ngăn không cho gà vào vườn. Bố đóng 4 chiếc cọc, các cọc cách đều nhau 5m. Vậy để làm hàng rào, bố An cần mua bao nhiêu mét lưới?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

A. 150 m

B. 9 m

C. 20 m

D. 15m

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

846 - 82

196 + 413

513 - 8

614 + 7

Bài 2: Tính:

482 + 103 - 217

580 m – 238m + 48m

Bài 3: Số?

2 x … = 14

5 x …= 40

…: 5 = 7

…: 2 = 8

Bài 4: >;<;=

12 m : 2 …510cm + 90cm

725 + 145 … 912 - 141

Bài 5: Viết phép tính và kết quả thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 có ma trận (5 đề) (ảnh 1)

Bài 6: Để về quê, gia đình An phải đi quãng đường dài 250km. Cả gia đình còn cách quê nhà 80 km. Hỏi gia đình An đã đi được bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thử

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên