20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Toán 2 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 2.

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Quảng cáo

Câu 1: Phép tính 27 + 46 có kết quả là: 

        A. 53                        B. 63                        C. 73                        D. 83

Câu 2: Phép tính 80 - 23 có kết quả là: 

        A. 57                        B. 58                        C. 59                        D. 67

Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kg có kết quả là: 

        A. 32 kg                   B. 42 kg                   C. 32 kg                   D. 42 kg

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày: 

        A. 31                       B. 30                        C. 29                        D. 28

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

Quảng cáo

32 + 19

......................... 

......................... 

.........................

71 – 54 

......................... 

......................... 

.........................

 29 + 9

......................... 

......................... 

.........................

   63 – 5

......................... 

......................... 

.........................

Bài 2: (2 điểm) Tìm x : 

a) x  – 55 = 45

………………………….. 

…………………………..

b) x  +   49 = 90

………………………….. 

…………………………..


c) 28  +   x = 100

………………………….. 

…………………………..

d) 64  – x = 25

………………………….. 

…………………………..

Quảng cáo

Bài 3: (3 điểm) Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ bên có: 

a) ………….. hình tam giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

b) ………….. hình tứ giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

C

A

B

B

II. Tự luận

Bài 1: Học sinh đặt tính theo hàng dọc rồi tính kết quả

 32 + 19 = 51                   71 – 54 = 17             29 + 9 = 38               63 – 5 = 58

Bài 2: Tìm x:

a) 

x – 55 = 45

x = 45 + 55

x = 100

b) 

x + 49 = 90

x = 90 – 49 

x = 41

c) 

28 + x = 100

x = 100 – 28 

x = 72

d)

64 – x = 25

x = 64 – 25

x = 39

Bài 3: 

Can to đựng số lít dầu là:

45 + 9 = 54 (lít dầu)

Cả hai can đựng số lít dầu là:

45 + 54 = 99 (lít dầu)

Đáp số: 99 lít dầu

Bài 4: 

Hình vẽ bên có: 

a) 3 hình tam giác. Là hình: 1; 2 và hình (1 + 2 + 3)

b) 3 hình tứ giác. Là hình: 2, (1 + 2), (2 + 3) 

                                                    20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số liền trước của 99 là: 

        A. 97                       B. 98                        C. 100                      D. 101

Câu 2: Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là:

        A. 91; 57; 58; 73; 24                                 B. 91; 73; 58; 57; 24 

        C. 24; 57; 58; 73; 91                                 D. 91; 73; 57; 58; 24

Câu 3: Cho dãy số: 1, 5, 9, 13,… , … . Hai số tiếp theo trong dãy là: 

        A. 16, 18                  B. 18, 20                   C. 17, 20                  D. 17, 21

Câu 4: Kết quả của phép tính nào bé hơn 45?

        A. 24 + 27                B. 73 – 28                 C. 62 – 37                 D. 28 + 18 

Câu 5: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là:

        A. 8 bông hoa          B. 39 bông hoa         C. 40 bông hoa         D. 18 bông hoa

Câu 6: Hình M có: 

A. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác.

B. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

C. 2 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

a. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. ☐                   

b. Độ dài một gang tay của mẹ khoảng 2dm. ☐                         

c. 45 + x = 92. Giá trị của x là: 48. ☐                                          

d. Trong hình H, túi gạo nặng 12kg. ☐     

Câu 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính 

        29 + 47                                                     100 – 34                   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3: (2 điểm) Giải toán 

Đoạn dây màu xanh dài 92cm. Đoạn dây màu đỏ ngắn hơn đoạn dây màu xanh 17cm. Hỏi đoạn dây màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm 

a. Một phép cộng có tổng bằng một số hạng ........................................................................... 

b. Một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu ........................................................................... 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

        A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐  – 35 = 65              

        A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hay …..giờ

        A. 12                        B.   13                      C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1                          B. 2                           

C. 3                          D. 4

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Câu 6: Kết quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:  (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số liền sau của 90 là:

        A. 100                     B. 89                        C. 90                        D. 91

Câu 2: Kết quả phép tính 50 + 30 là: 

        A. 8                         B. 80                        C. 53                        D. 90

Câu 3: Giá trị của chữ số 5 hơn giá trị chữ số 2 trong số 52 là: 

        A. 3                         B. 57                        C. 48                        D. 7

Câu 4: x – 37 = 45. Giá trị của x là: 

        A. 82                       B. 72                        C. 8                          D. 83 

Câu 5: Lan hái được 24 bông hoa, Lan hái được nhiều hơn Liên 6 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là: 

        A. 30 bông hoa         B. 18 bông hoa         C. 28 bông hoa         D. 20 bông hoa

Câu 6: Hình M có: 

A. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác.

B. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

C. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

II. Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a. Con gà nặng khoảng 10kg. ☐                             

b. 11 giờ đêm hay còn gọi là 1 giờ đêm. ☐             

c. Mỗi bước chân em đi dài khoảng 30cm. ☐           

d. Mỗi ngày em nên uống khoảng 5 lít nước. ☐       

Câu 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính 

                               54 + 39                                           76 – 39    

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 3: (2 điểm) Giải toán 

Thùng thứ nhất có 45 lít nữa, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 17 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít sữa?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Tìm tổng và hiệu của số liền sau và số liền trước số 18. 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 trong số 72 là:

        A. 7                         B. 70                        C. 9                          D. 5

Câu 2: Số gồm 2 chục, 5 đơn vị viết là:

        A. 20                       B. 5                          C. 25                        D. 52

Câu 3: Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là:

        A. 10                       B. 9                          C. 11                        D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là: 

        A. 36                       B. 72                        C. 46                        D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là: 

        A. 35cm                   B. 35dm                   C. 8dm                     D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sáu chục quả trứng. Mẹ Tùng làm món ăn hết 4 quả trứng. Hỏi mẹ Tùng còn lại bao nhiêu quả trứng? 

        A. 2 quả                   B. 20 quả                 C. 60 quả                 D. 56 quả

Câu 7: Hôm nay là chủ nhật ngày 8 tháng 12. Sinh nhật Dương vào ngày 10 tháng 12. Hỏi sinh nhật Dương vào ngày thứ mấy? 

        A. Thứ hai                B. Thứ ba                 C. Thứ tư                 D. Thứ năm

Câu 8: Hình bên có: 

A. 4 tứ giác                                 B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác                                 D. 9 tứ giác

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        54 + 39                     19 + 33                    82 – 17                     76 – 39          

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ:

20 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua 7 lít nước tương, mẹ muốn đổ vào ba loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi mẹ cần mỗi loại mấy chai? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Săn SALE shopee Tết:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên