Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Với bộ 7 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Toán 2 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Toán 2.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ đề thi Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Quảng cáo

Câu 1: Các số 425; 405 và 415 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A. 425; 415; 405                               C. 405; 415; 425

B. 415; 405; 425                                D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch tháng 12. Hỏi ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất 

A. Thứ sáu                                        C. Thứ bảy

B. Thứ hai                                         D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ có hai loại hoa là hoa hồng và hoa cúc. Hà nhắm mắt và lấy ra một bông hoa bất kì trong lọ. Hỏi khả năng Hà lấy được bông hoa cúc là có thể, không thể hay chắc chắn xảy ra? 

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng nào dưới đây ứng với phép nhân 5 × 3?

A. 5 + 3                                              B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3                            D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết quả của phép tính 200km + 140km là:

A. 340km              B. 34km               C. 304km             D. 214km

Quảng cáo

Câu 6: Số nào dưới đây có cách đọc là ba trăm linh lăm? 

A. 35                    B. 305                  C. 355                  D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm thương biết số bị chia bằng 4 và số chia bằng 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400                    b) 450 – 320                   c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp hơn anh 20cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Câu 4: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi: 

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

a) Cửa hàng nào bán được nhiều xe nhất trong một ngày?

b) Trong một ngày, cả ba cửa hàng bán được tổng cộng bao nhiêu chiếc xe đạp? 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm: 

Quảng cáo

Câu 1: Phép tính 27 + 46 có kết quả là: 

A. 53                        B. 63                        C. 73                        D. 83

Câu 2: Phép tính 80 - 23 có kết quả là: 

A. 57                        B. 58                        C. 59                        D. 67

Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kg có kết quả là: 

A. 32 kg                   B. 42 kg                   C. 32 kg                   D. 42 kg

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày: 

A. 31                       B. 30                        C. 29                        D. 28

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

 32 + 19

......................... 

......................... 

.........................

 71 – 54 

......................... 

......................... 

.........................

  29 + 9

......................... 

......................... 

.........................

 63 – 5

......................... 

......................... 

.........................

Quảng cáo

Bài 2: (2 điểm) Tìm x: 

a) x  – 55 = 45

………………………….. 

…………………………..

b) x  +   49 = 90

………………………….. 

…………………………..

c) 28  +   x = 100

………………………….. 

…………………………..

d) 64  – x = 25

………………………….. 

…………………………..

Bài 3: (3 điểm) Can bé đựng 45 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ bên có: 

a) ………….. hình tam giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

b) ………….. hình tứ giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 trong số 72 là:

A. 7                         B. 70                        C. 9                          D. 5

Câu 2: Số gồm 2 chục, 5 đơn vị viết là:

A. 20                       B. 5                          C. 25                        D. 52

Câu 3: Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là:

A. 10                       B. 9                          C. 11                        D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là: 

A. 36                       B. 72                        C. 46                        D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là: 

A. 35cm                   B. 35dm                   C. 8dm                     D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sáu chục quả trứng. Mẹ Tùng làm món ăn hết 4 quả trứng. Hỏi mẹ Tùng còn lại bao nhiêu quả trứng? 

A. 2 quả                   B. 20 quả                 C. 60 quả                 D. 56 quả

Câu 7: Hôm nay là chủ nhật ngày 8 tháng 12. Sinh nhật Dương vào ngày 10 tháng 12. Hỏi sinh nhật Dương vào ngày thứ mấy? 

A. Thứ hai                B. Thứ ba                 C. Thứ tư                 D. Thứ năm

Câu 8: Hình bên có: 

A. 4 tứ giác                                B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác                                D. 9 tứ giác

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        54 + 39                     19 + 33                    82 – 17                     76 – 39          

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 con gà. Nhà cô Tư nuôi ít hơn nhà chú Ba 17 con gà. Hỏi nhà cô Tư nuôi bao nhiêu con gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua 7 lít nước tương, mẹ muốn đổ vào ba loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi mẹ cần mỗi loại mấy chai? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1: Trong các số sau: 635; 689; 762; 431. Số lớn nhất là: 

A. 635                  B. 689                  C. 762                  D. 431

Câu 2: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ? 

A. 10 giờ 15 phút                                         C. 10 giờ

B. 10 giờ 3 phút                                           D. 3 giờ 10 phút

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 3: Trên bàn có các thẻ đánh số 1; 2; 3; 4; 5. Minh nhắm mắt và lấy ra một thẻ bất kì trong 5 thẻ ở trên bàn. Hỏi khả năng nào dưới đây không thể xảy ra?

A. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 0

B. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 1

C. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 5

D. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi một số nhỏ hơn 10

Câu 4: Số 912 có chữ số hàng trăm là: 

A. 9                     B. 1                      C. 2                       D. 0

Câu 5: Kết quả của phép tính 18cm : 2 là: 

A. 9cm                  B. 16cm                C. 8cm                  D. 10cm

Câu 6: Cho bảng sau: 

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Dựa vào bảng đã cho, trong các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh, tuyến đường nào dài nhất? 

A. Hà Nội – Vinh                                C. Hà Nội – Quảng Ninh 

B. Hà Nội – Mộc Châu                       D. Hà Nội – Bắc Ninh

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 243 + 325                    b) 721 + 193                   c) 362 – 145

Câu 3: Để sửa sang một công viên, người ta đã mua 745 viên gạch đỏ và gạch xám. Biết rằng có 245 viên gạch xám. Hỏi có bao nhiêu viên gạch đỏ? 

Câu 4: Quan sát biểu đồ tranh sau rồi trả lời các câu hỏi:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

a) Lớp 2C trồng được bao nhiêu câu trong đợt lễ phát động?

b) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất trong đợt lễ phát động?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số liền trước của 99 là: 

A. 97                       B. 98                        C. 100                      D. 101

Câu 2: Dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24                                 B. 91; 73; 58; 57; 24 

C. 24; 57; 58; 73; 91                                 D. 91; 73; 57; 58; 24

Câu 3: Cho dãy số: 1, 5, 9, 13,… , … . Hai số tiếp theo trong dãy là: 

A. 16, 18                  B. 18, 20                   C. 17, 20                  D. 17, 21

Câu 4: Kết quả của phép tính nào bé hơn 45?

A. 24 + 27                B. 73 – 28                 C. 62 – 37                 D. 28 + 18 

Câu 5: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là:

A. 8 bông hoa          B. 39 bông hoa         C. 40 bông hoa         D. 18 bông hoa

Câu 6: Hình M có: 

A. 4 hình tam giác, 4 hình tứ giác.

B. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

C. 2 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

a. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. ☐                   

b. Độ dài một gang tay của mẹ khoảng 2dm. ☐                         

c. 45 + x = 92. Giá trị của x là: 48. ☐                                          

d. Trong hình H, túi gạo nặng 12kg. ☐   

Câu 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

        29 + 47                                                     100 – 34                   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3: (2 điểm) Giải toán:

Đoạn dây màu xanh dài 92cm. Đoạn dây màu đỏ ngắn hơn đoạn dây màu xanh 17cm. Hỏi đoạn dây màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm: 

a) Một phép cộng có tổng bằng một số hạng ........................................................................... 

b) Một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu ........................................................................... 

                                                      Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) thích hợp vào ô trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 =  65              

A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hay … giờ

A. 12                        B. 13                        C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1                           B. 2                           

C. 3                          D. 4

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

Câu 6: Kết quả của phép tính 36 + 28 – 14 là: 

A. 54                   B. 50                     C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x, biết: 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Số liền sau của 90 là:

A. 100                     B. 89                        C. 90                        D. 91

Câu 2: Kết quả phép tính 50 + 30 là: 

A. 8                         B. 80                        C. 53                        D. 90

Câu 3: Giá trị của chữ số 5 hơn giá trị chữ số 2 trong số 52 là: 

A. 3                         B. 57                        C. 48                        D. 7

Câu 4: x – 37 = 45. Giá trị của x là: 

A. 82                       B. 72                        C. 8                          D. 83 

Câu 5: Lan hái được 24 bông hoa, Lan hái được nhiều hơn Liên 6 bông hoa. Liên hái được số bông hoa là: 

A. 30 bông hoa         B. 18 bông hoa         C. 28 bông hoa         D. 20 bông hoa

Câu 6: Hình M có: 

A. 4 hình tam giác, 2 hình tứ giác.

B. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

C. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác.

D. 2 hình tam giác, 4 hình tứ giác.

Bộ 7 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2024 tải nhiều nhất

II. Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a) Con gà nặng khoảng 10kg. ☐                             

b) 11 giờ đêm hay còn gọi là 1 giờ đêm. ☐             

c) Mỗi bước chân em đi dài khoảng 30cm. ☐          

d) Mỗi ngày em nên uống khoảng 5 lít nước. ☐       

Câu 2: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

                               54 + 39                                           76 – 39            

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Câu 3: (2 điểm) Giải toán:

Thùng thứ nhất có 45 lít nữa, thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất 17 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít sữa?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Tìm tổng và hiệu của số liền sau và số liền trước số 18. 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu trả phí đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên