10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa học kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Trọn bộ đề thi Toán lớp 2 Giữa học kì 2 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều giúp Giáo viên có thêm tài liệu tham khảo ra đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2.

10 Đề thi Toán lớp 2 Giữa học kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề thi GK2 Toán 2 KNTT Xem thử Đề thi GK2 Toán 2 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 2 Giữa kì 2 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bộ đề thi Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi Toán lớp 2 Kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 2 Cánh diều

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 Chân trời sáng tạo

Bài thi môn: Toán lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Hôm nay, Bình làm bài kiểm tra môn Toán. Thời gian làm bài là 30 phút. Khi bắt đầu làm bài Bình thấy kim đồng hổ chỉ 9 giờ. Vậy đến mấy giờ Bình phải nộp bài kiểm tra?

A. 9 giờ 30 phút
B. 21 giờ 30 phút
C. 9 giờ 15 phút
D. 9 giờ

Câu 2. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 900
B. 998
C. 999
D. 1000

Câu 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 167 > …………….

A. 542
B. 165
C. 243
D. 169

Câu 4. Kết quả của phép tính 2 kg x 6 là:

A. 6 kg
B. 8 kg
C. 10 kg
D. 12 kg

Quảng cáo

Câu 5. Trong tờ lịch tháng 5, nếu thứ năm tuần này là ngày 12 tháng 5 thì thứ năm tuần sau là ngày:

A. Ngày 13 tháng 5
B. Ngày 26 tháng 5
C. Ngày 5 tháng 5
D. Ngày 19 tháng 5

Câu 6. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình trụ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép tính nhân và tính kết quả:

a) 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………..

b) 2 + 2 + 2 = …………………………………………..

c) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = …………………………………………..

d) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = …………………………………………..

Câu 2. (2 điểm) Hoa xếp gọn số quyển truyện của mình vào 4 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển vở. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Tóm tắt

………………………..

………………………..

………………………..

………………………..

Quảng cáo

Lời giải

…………………………………………………………….......

…………………………………………………………….......

…………………………………………………………….......

…………………………………………………………….......

Câu 3. (2 điểm)

a) Tìm số liền trước của 583; 194

………………………………………………………………………………………………….........

b) Sắp xếp các số 792; 130; 823; 222 theo thứ tự từ lớn đến bé.

………………………………………………………………………………………………….........

Câu 4. (1 điểm) Viết cm hoặc m vào chỗ chấm:

a) Bạn Hoa cao 130 ………

c) Cây dừa cao 12 ………

b) Phòng học dài 5 ………

d) Chiếc bút mực dài 15 ………

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 Kết nối tri thức

Bài thi môn: Toán lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 đọc là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt
B. Bốn trăm năm mươi một
C. Bốn năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được gọi là :

A. Số bị chia
B. Số chia
C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng 4 đọc là:

A. Ngày 5 tháng 4
B. Ngày năm tháng 4
C. Ngày năm tháng tư

Bài 4: Nối:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

30kg : 5 + 28kg = …….. kg

Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Đồng hồ bên chỉ:

A. Đồng hồ chỉ 2 giờ 15 phút. ☐
B. Đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút. ☐
C. Đồng hồ chỉ 3 giờ 10 phút. ☐

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Phần 2. Tự luận

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39
b) 7 + 82
c) 100 - 54
d) 98 – 27

Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) Số 638 gồm … trăm … chục … đơn vị.

b) Số 992 gồm … trăm … chục … đơn vị.

Bài 9: Nhà cô Hương có 5 căn phòng cho thuê, mỗi phòng có 2 người thuê trọ. Hỏi nhà cô Hương có bao nhiêu người thuê trọ?

Phép tính: ..............................................................................................................

Trả lời: ...................................................................................................................

Bài 10: Hình bên có:

a. … khối trụ

b. … khối cầu.

c. … khối lập phương

d. … khối hình chữ nhật.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Bài 11: Cho các số 3, 0, 5. Em hãy sắp xếp các số có ba chữ số khác nhau.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 2 Cánh diều

Bài thi môn: Toán lớp 2

Năm 2023

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Để tô màu một bức trang cần sử dụng 13 màu. Bạn Tí đã dùng 8 màu để tô các vị trí đã được đánh dấu. Hỏi tí còn phải sử dụng bao nhiêu màu nữa để tô xong bức trang?

A. 4 màu
B. 6 màu
C. 7 màu
D. 5 màu

Câu 2. 2 hộp có 10 cái bánh. 10 hộp như vật có bao nhiêu cái bánh?

A. 5 cái bánh
B. 100 cái bánh
C. 50 cái bánh
D. 15 cái bánh

Câu 3. Chú Tư mua 2 bao phân đạm, mỗi bao nặng 50 kg về bón cho ruộng lúa nhà mình. Chú
ấy đã sử dụng hết 84 kg. Hỏi lượng phân đạm còn lại là bao nhiêu ki – lô – gam?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

A. 24 kg
B. 14 kg
C. 26 kg
D. 16 kg

Câu 4. Số gồm 7 trăm và 8 chục viết là:

A. 78
B. 870
C. 780
D. 708

Câu 5. Trong các đồng hồ sau đồng hổ chỉ 5 giờ 15 là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 6. Trong hình dưới đây có:

A. 2 hình trụ
B. 4 hình trụ
C. 5 hình trụ
D. 3 hình trụ

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống;

2 x 4 = ………. 5 x 5 = ………. 35 : 5= ………. 18 : 2= ……….

Câu 2. (3 điểm) Bạn Nam nặng 32 kg. Bạn Hương nhẹ hơn Nam 4 kg. Hỏi:

a) Bạn Hương nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

b) Cả hai bạn nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Tóm tắt

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Lời giải

…………………………………………………….............

…………………………………………………….............

…………………………………………………….............

…………………………………………………….............

Câu 3. (1 điểm) Sắp xếp các số 584; 312; 630; 485 theo thứ tự từ bé đến lớn?


…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 2 năm 2024 (sách mới)

Xem thử Đề thi GK2 Toán 2 KNTT Xem thử Đề thi GK2 Toán 2 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 2 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên