Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5

    Thời gian: 45 phút

I. Circle the odd one out.

Quảng cáo

1. A. autumn   B. winter    C. summer    D. season

2. A. who    B. what    C. there    D. when

3. A. danced    B. song    C. stayed    D. listened

4. A. football    B. play    C. volleyball    D. badminton

5. A. doing    B. watching    C. spring    D. reading

II. Select and circle A, B, C or D.

1. What do you usually do ______ spring?

A. on    B. by

C. at    D. in

2. There ______ a lot of flowers at the festival last week.

A. are    B. were

C. was    D. is

3. ______ did they do yesterday?

Quảng cáo

A. What    B. When

C. Where     D. Who

4. ______ you going to Nha Trang next week?

A. Is    B. Are

C. Do    D. Did

5. Peter doesn’t want ______ football.

A. play     B. played

C. to play     D. to play

III. Read the passage and answer the questions.

Linda is from England. There are four seasons in her country. In summer, it is hot. She often goes swimming. In autumn, it is cool and wet. Her father and she sometimes go fishing. It is very cold in winter. They usually go skiing in the mountains. In spring, it is warm and beautiful. They often go camping in the national park.

T F
1. Linda isn’t from England.
2. There are five seasons in her country.
3. Her father and she sometimes go fishing.
4. They usually go skiing in the mountains.
5. In spring, it is cool and beautiful.

IV. Reorder the words to make sentence.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. in / spring / What / like / is / the / weather / ?

………………………………………………………………………………

2. isn’t / going / to / Hoi An / Minh / next / week / .

………………………………………………………………………………

3. is / it / here / your / house / How far / from / to / ?

………………………………………………………………………………

4. straight / Go / turn / and / ahead / right / .

………………………………………………………………………………

5. the / swimming pool / is / Where / ?

………………………………………………………………………………

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the odd one out.

1. D 2. C 3. B 4. B 5. C

II. Select and circle A, B, C or D.

1. D 2. B 3. A 4. B 5. C

III. Read the passage and answer the questions.

1. F 2. F 3. T 4. T 5. F

IV. Reorder the words to make sentences.

1. What’s the weather like in spring?

2. Minh isn’t going to Hoi An next week.

3. How far is it from here to your house?

4. Go straight ahead and turn right.

5. Where is the swimming pool?

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.