Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5

    Thời gian: 45 phút

I. Look and read. Put the correct word in each line.

Quảng cáo
walk rainy helmet house buildings
0. This sign means we mustn’t walk. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
1. It will be _________________ tomorrow. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
2. There are many high _________________ in the big cities. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
3. This is my dream__________________. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)
4. You should wear a _________________when you ride a motorbike. Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. Read and tick True (T) or False (F)

Quảng cáo

I'm Long. I come from the south of Viet Nam. My favourite food is Pho. Pho is made with rice noodles and beef or chicken broth. Broth is a special kind if soup with a good taste. We can enjoy eating Pho at any time during the day. It's delicious.

T F
0. He is Long. T
1. He is from Viet Nam.
2. He dislikes Pho.
3. Pho isn't delicious.
4. Pho is made with rice noodles and beef

III. Read and do the task. There is an example.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Hello, my name is Quang. I live in Ha Noi but my home village is in Bac Ninh Province. It is a small village. It is very quiet and peaceful. It’s about 60 kilometres from Ha Noi. I often go to my home village to visit my grandparents. It takes me 2 hours to get there by bus. My home village has many rice paddies and ponds. It does not have many cars and high buildings as Ha Noi. I love my home village very much.

Write the short answer:

Quảng cáo

Example:

0. Where does Quang live? in Hanoi.

1. Where is Quang’s home village? ______________________

2. How far is it from Ha Noi to his home village? ______________________

3. How does he get there? ______________________

4. Does he love his home village? ______________________

IV. Choose the correct words / phrases and write.

Example:

0. I will be an astronaut in the future.

A. doctor     B. teacher     C. astronaut

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

1. We must cross the street at_______________________ .

A. zebra crossing     B. traffic lights     C. bus station

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

2. Finally, the ________________________won the race.

A. hare     B. tortoise     C. cat

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

3. I am _________to music in my free time.

A. listen     B. listened     C. listening

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

4. I went to my home village by____________________.

A. motorbike     B. bicycle     C. car

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

V. Write about the seasons and weather in your place, using the questions.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

0. Where do you live?

1. How many seasons are there in your place? What are they?

2. What is your favourite season?

3. What is your favourite season like?

4. What do you often do in your favourite season?

I live in Thanh Ha District._______________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Look and read. Put the correct word in each line.

0. walk 1. rainy 2. buildings 3. house 4. helmet

II. Read and tick True (T) or False (F)

0. T 1. T 2. F 3. F 4. T

III. Read and do the task. There is an example.

0. astronaut 1. zebra crossing 2. tortoise 3. listening 4. bicycle

IV. Choose the correct words/ phrases and write.

0. (In) Ha Noi

1. (In) Bac Ninh Province.

3. (About) Sixty kilometres./ (About) 60km.

4. By bus

5. Yes, he does.

V. Write about the seasons and weather in your place, using the questions.

0. I live in + Place .

1. There are four seasons (two seasons). They are + names of the seasons.

2. My favourite season is + name of the favourite season.

3. It is usually + adjective of weather.

4. I (always/ usually/ often/ some times) + activities

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.