Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5

    Thời gian: 45 phút

I. Circle the odd one.

Quảng cáo

1. a. bus    b. helicopter    c. motorcycle    d. train

2. a. because    b. in the middle of    c. between    d. along

3. a. young    b. handsome    c. tall    d. dance

4. a. snow    b. elbow    c. show    d. girl

5. a. coat    b. goat    c. stone    d. soap

II. Look and write.

was were wasn’t weren’t
Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. There ________ a singer at the party last Sunday.

2. There ________ eight children at the party.

3. There ________ any flowers in the room.

4. There ________a CD player in the room.

5. There ________ lots of sandwiches at the party.

6. There ________ a TV in the room.

III. Write.

Quảng cáo
had didn’t have
Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

1. They ________ pizza for lunch last Friday.

2. The boys ________ a party last weekend.

3. He ____________ guitar lesson yesterday.

4. The girls ________ a picnic last Saturday.

IV. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. My class (not start) ______________at 8’clock.

2. How many floors your house (have) _________________?

3. Mr. Ba (watch) __________________ TV every evening.

4. When Hoa (have) _______________Math?

5. She (brush) _______________ her teeth after meals.

6. How you (go) ______________ to school? – By bike.

7. They (play) __________________ games after school.

8. Huy’s brother (go) _________________ to bed at 10 o’clock.

9. Lam’s mother (work) ________________ in a factory.

10. Who your grandparents (live) _____________with?

V. Write the correct words.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
litter garbage can path grass fountain trees

This is a nice park. There are two (1) ________ in the park and there are lots of flowers.

A woman is standing near a (2) ________.

A duck is walking on the (3) ________ and a girl is walking on the (4) ________.

A man is cleaning the park. He is taking all the (5) ________and putting it in the (6) ________.

The park is very clean now.

Đáp án & Thang điểm

I. Circle the odd one.

1. b2. a 3. d 4. d 5. b

II. Look and write.

1. wasn’t 2. weren’t 3. weren’t 4. was 5. were 6. wasn’t

III/ Write.

1. They had pizza for lunch last Friday.

2. The boys had a party last weekend.

3. He didn’t have guitar lesson yesterday.

4. The girls had a picnic last Saturday.

IV/ Give the correct form of the verbs in brackets.

1. My class doesn’t start at 8’clock.

2. How many floors does your house have ?

3. Mr. Ba watches TV every evening.

4. When does Hoa have Math?

5. She brushes her teeth after meals.

6. How do you go to school? – By bike.

7. They play games after school.

8. Huy’s brother goes to bed at 10 o’clock.

9. Lam’s mother works in a factory.

10. Who do your grandparents live with?

V/ Write the correct words.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

This is a nice park. There are two (1) trees in the park and there are lots of flowers.

A woman is standing near a (2) fountain.

A duck is walking on the (3) grass and a girl is walking on the (4) path.

A man is cleaning the park. He is taking all the (5) litter and putting it in the (6) garbage can.

The park is very clean now.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.