Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Trong hình tam giác ABC có:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. AB là đường cao ứng với đáy BC

 B. CH là đường cao ứng với đáy AB

 C. AH là đường cao ứng với đáy BC

 D. CB là đường cao ứng với đáy BA

Câu 2: (1 điểm): Một tam giác có thể có:

 A. Một góc tù và hai góc nhọn

 B. Hai góc vuông và một góc nhọn

 C. Ba góc tù

 D. Một góc vuông, một góc tù, một góc nhọn

Câu 3: (1 điểm) Diện tích tam giác có độ dài đáy 12cm chiều cao 8cm. Cách tính đúng là:

 A. (12 + 8) x 2 = 40(cm2)

 B. 12 x 8: 2 = 48 (cm2)

 C. 12 x 8 x 2 = 192(cm2)

 D. 12: 8 x 2 = 3 (cm2)

Câu 4: (1 điểm) Muốn tính diện tích tam giác ta tính như sau:

 A. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2

 B. Lấy độ dài đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi nhân với 2

 C. Lấy độ dài đáy chia cho chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

 D. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2

Câu 5: (1 điểm) Diện tích tam giác có độ dài đáy 34,5 dm chiều cao 21,6 dm là:

Quảng cáo

 A. 745,2 dm2

 B. 112,2 dm2

 C. 372,6 dm2

 D. 1490,4 dm2

Câu 6: (1 điểm) Một hình tam giác có có diện tích 224,36m2 và đáy 28,4m. Chiều cao của tam giác đó là:

 A. 7,9 m

 B. 13,8 m

 C. 14,8 m

 D. 15,8m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cuối năm dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi sau hai năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ lệ tăng hàng năm là 2 % ?

Câu 2: (2 điểm) Một lớp có 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam.Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với cả lớp? Của số học sinh nam so với cả lớp ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Cuối năm dân số của một thị trấn là 10 000 người. Hỏi sau hai năm dân số của thị trấn đó là bao nhiêu biết tỉ lệ tăng hàng năm là 2 % ?

Quảng cáo

Bài giải

Sau năm thứ nhất dân số tăng là:

  10 000 x 2 : 100 = 200 (người)     (0,5 điểm)

Sau năm thứ nhất dân số của thị trấn là:

  10 000 + 200 = 10200(người)     (0,25 điểm)

Năm thứ hai dân số tăng là:

  10200 x 2: 100 = 204 (người)     (0,5 điểm)

Sau năm thứ hai dân số của thị trấn là:

  10200 + 204 = 10404(người)     (0,5 điểm)

    Đáp số: 10404 người     (0,25 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Một lớp có 22 học sinh nữ và 18 học sinh nam.Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với cả lớp?Của số học sinh nam so với cả lớp ?

Bài giải:

Tổng số học sinh cả lớp là:

  22 + 18 = 40 (học sinh)     (0,25 điểm)

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ so với cả lớp:

  22 : 40 = 0,55     (0,5 điểm)

  0,55 = 55 %     (0,25 điểm)

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam so với cả lớp:

  18 : 44 = 0,45     (0,5 điểm)

  0,45 = 45 %     (0,25 điểm)

    Đáp số: 55 %. 45 %     (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Trong hình tam giác vuông MPQ có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. MQ là đường cao ứng với đáy QP

 B. MP là đường cao ứng với đáy PQ

 C. PQ là đường cao ứng với đáy QM

 D. QP là đường cao ứng với đáy MQ

Câu 2: (1 điểm): Chuyển hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án thành phân số được:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) Diện tích tam giác vuông ABC (có các kích thước như hình vẽ) là: A

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 12,8 cm2

 B. 19,76 cm2

 C. 4,94 cm2

 D. 9,88 cm2

Câu 4: (1 điểm) Phần gạch chéo chiếm số phần trăm hình vẽ bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 25 %

 B. Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án %

 C. 2 %

 C. 2,8 %

Câu 5: (1 điểm) Tìm 1 % của 100 000 đống là:

 A. 1 đồng

 B. 10 đồng

 C. 100 đồng

 D. 1 000 đồng

Câu 6: (1 điểm) Một hình tam giác có có diện tích 624,72m2 và chiều cao 27,4m. Cạnh đáy của tam giác đó là:

 A. 22,8 m

 B. 44,6 m

 C. 45,6 m

 D. 46,5m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 286,43 + 521,85

b) 516,40 - 350,28

c) 25,04 x 3,5

d) 45,54 : 1,8

Câu 2: (2 điểm). Tính diện tích phần gạch chéo của hình vẽ bên?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Diện tích hình chữ nhật MNPQ là 96 cm2 (hình vẽ). Diện tích hình tam giác MNI là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 48 cm2

 B. 32 cm2

 C. 24 cm2

 D. 16 cm2

Câu 2: (1 điểm): Chữ số 7 trong số thập phân 25,713 có giá trị là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) 7m2 8dm2 = ... m2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 7,8

 B. 7,08

 C. 7,80

 D. 7,008

Câu 4: (1 điểm) 3,6 < 4,8x < 4,82

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 C. x = 3

Câu 5: (1 điểm) Một hình tam giác có đáy bằng chiều dài hình chữ nhật, chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật đó. Diện tích hình tam giác bằng số phần trăm diện tích hình chữ nhật là:

 A. 30 %

 B. 40 %

 C. 50 %

 D. 60 %

Câu 6: (1 điểm) Hình thang ABCD có cặp cạnh song song là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. AB và CD

 B. AD và BN

 C. AD và BC

 D. AM và BC

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) : Đặt tính rồi tính

  26,7 + 35,84    82,6 - 27,16

  81,6 : 24    45,6 x 3,8

Câu 2: (2 điểm) Một kho gạo chứa 24 tấn cả gạo nếp và gạo tẻ. Số gạo nếp bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 18 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số gạo tẻ.

a) Tính số gạo nếp và số gạo tẻ chứa trong kho.

b) Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo trong kho ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp