Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Diện tích hình thang có đáy lớn a,đáy bé b và chiều cao h (biết a,b,h cùng đơn vị đo ) được tính theo công thức :

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Hình tròn bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. Hai bán kính

    B. Ba bán kính

    C. Bốn bán kính

    D. Năm bán kính

Câu 3: Chu vi hình tròn có đường kính d= 2,5 cm là ?

    A. 7,85 cm       B. 15,7 cm

    C. 78,50 cm      D. 7850 cm

Câu 4: Diện tích hình thang có đáy lớn 3,5cm , đáy bé 1,5 cm và chiều cao gấp đôi đáy bé là:

    A. 17,5 cm2      B.3 cm2

    C. 2,5 cm2       D. 7,5 cm2

Câu 5: Muốn tính chu vi hình tròn biết bán kính r là:

Quảng cáo

    A. C = r x 3,14

    B. C = r : 3,14

    C. C = r x 2 x 3,14

    D. C= r : 2 x 3,14

Câu 6: Chu vi hình tròn có bán kính r = Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án cm là:

    A. 1,57cm       B. 3,14cm

    C. 0,785cm      D. 15,7 cm

Câu 7: Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bằng phân số nào ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB =6cm hãy vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 3cm

Câu 2: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 25,5m và hơn đáy bé 3m chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . Tính diện tích mảnh đất đó ?

Câu 3: Tính bằng cách hợp lý nhất

    34,5 x 567,9 – 25 x 567,9 + 567,9 x 0,5

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu 1,5 đúng được 0,5 điểm, các câu 2,3,4,6,7được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D A D C B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Đáy bé mảnh đất hình thang là:

    25,5 – 3 = 22,5 (m)

Chiều cao mảnh đất hình thang là:

    (25,5 + 22,5) : 2 = 24 ( m)

Diện tích mảnh đất hình thang là:

    (25,5 + 22,5) x 24 : 2 = 576 (m2)

Đáp số : 576 m2

Câu 3: (1 điểm)

34,5 x 567,9 – 25 x 567,9 + 567,9 x 0,5

    = 567,9 x( 34,5 – 25 + 0,5)

    = 567,9 x 10 = 5679

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

    Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Muốn tính chu vi hình tròn khi biết đường kính d ta làm như sau:

    A. C = d: 2 x3,14

    B. C = d x 3,14 : 2

    C. C = d : 3,14

    D. C = d x3,14

Câu 2: Hình bên có số hình thang là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. Một hình thang

    B. Hai hình thang

    C. Ba hình thang

    D. Bốn hình thang

Câu 3: Bán kính hình tròn là:

    A. Đoạn thẳng nối từ tâm hình tròn đến 1 điểm trên đường tròn

    B. Đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn đi qua tâm

    C. Đoạn thẳng nối hai điểm trên đường tròn không đi qua tâm

    D. Đoạn thẳng nối từ hình tròn đến đường tròn

Câu 4: Diện tích hình thang có đáy lớn Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m , đáy bé Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m và chiều cao Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: Đường kính hình tròn bằng :

    A. d = r x 3,14

    A. d = r x 3,14

    C. d = r x 2 x 3,14

    D. d = r x 2

Câu 6: Chu vi hình tròn có bán kính r= 4,5 cm là:

    A. 14,13cm

    B. 28,26 cm

    C. 9 cm

    D. 2,826cm

Câu 7: Diện tích tam giác có chiều cao 2,5cm , độ dài đáy 1,2cm là:

    A. 3cm2

    B. 6cm2

    C. 1,5cm2

    D. 1,5 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

A. Diện tích hình thang MBCD bằng diện tích hình thang MADC Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

B. Diện tích hình thang MBCD lớn hơn diện tích hình thang MADC Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

C. Diện tích tam giác AMD bé hơn diện tích tam giác MDCBài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

D. Diện tích tam giác AMD bằng diện tích tam giác MBCBài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 100m đáy bé bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án đáy lớn , đáy bé hơn chiều cao 3m . Trung bình cứ 100 m2 thu được 80,5kg thóc . Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó ?

Câu 3: Tính bằng cách hợp lý nhất :

    34,5 x2 + 34,5 x 7 + 34,5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình thang có

    A. Một cặp cạnh đối diện song song

    B. Một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

    B. Một cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

    D. Hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Câu 2: Hình bên có số hình thang vuông là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. Một hình thang vuông

    B. Hai hình thang vuông

    C. Ba hình thang vuông

    D. Bốn hình thang vuông

Câu 3: Phát biểu nào là đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. Hình tròn tâm O bán kính AB

    B. Hình tròn tâm A bán kính OB

    C. Hình tròn tâm O đường kính OA

    D. Hình tròn tâm O đường kính AB

Câu 4: Một bánh xe ô tô có bán kính 0,375m . Chu vi bánh xe đó là:

    A. 1,1775 m      B. 11,7750m

    C. 2,355 m       D.23,550m

Câu 5: Hình thang vuông có số góc vuông là:

    A. 1        B. 2

    C. 3        D. 4

Câu 6: Chu vi hình tròn có đường kính d = 5 cm là:

    A. 15,7m      B. 1,57 cm

    C. 157cm      D. 15,7cm

Câu 7: Diện tích tam giác vuông bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 7,35cm2      B. 73,5cm2

    C. 735 cm2      D. 7,35cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC là bao nhiêu cm2 ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Trên một mảnh vườn hình thang ( như hình vẽ) người ta sử dụng 25% diện tích đất trồng na . Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây na biết mỗi cây na cần 1,5 m2 đất ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 19 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp