Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Muốn sơn mặt bên ngoài một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không có nắp cần sơn số mặt là :

Quảng cáo

    A. 3 mặt      B. 4 mặt

    C. 5 mặt      D. 6 mặt

Câu 2: Hình lập phương có cạnh 5cm diện tích xung quanh hình lập phương là :

    A. 25 cm2      B. 150 cm2

    C. 125 cm2      D. 100 cm2

Câu 3: Hình nào gấp được hình lập phương:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. Hình 1

    B. Hình 1 và 2

    C. Không có hình nào

    D. Hình 2

Câu 4: Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên :

    A. 3 lần      B. 6 lần

    C. 9 lần      D. 12 lần

Câu 5: Một thùng tôn hình hộp chữ nhật (không có nắp) có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,5m và chiều cao bằng 1m.Diện tích tôn cái làm thùng đó (không kể mép hàn) là

Quảng cáo

    A. 11,75m2      B. 8m2

    C. 15,5m2       D.1175 m2

Câu 6: Cạnh hình lập phương là Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) dm diện tích toàn phần của hình lập phương là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống

Cạnh hình lập phương 2m 1m5cm Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án
Diện tích xung quanh hình lập phương
Diện tích toàn phần của hình lập phương

Câu 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20,2m , chiều dài bằng

Quảng cáo
Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều rộng . Trên mảnh vườn đó người ta trồng rau trung bình mỗi mét vuông thu hoạch 5 kg . Hỏi cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B C A D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

- Kết quả đúng:

Diện tích xung quanh là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Diện tích toàn phần là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

    20,2 x Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án = 30,3 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :

    30,3 x 20,2 = 612,06 (m2

Mảnh vườn đó thu hoạch đượclà :

    5 x 612,06 = 3060,3 (kg )

Đổi : 3060,3 kg = 30,603 tạ

Đáp số : 30,603 tạ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Muốn sơn các mặt ngoài một cái hộp dạng hình lập phương cần sơn số mặt là :

    A. 4 mặt      B. 6 mặt

    C. 8 mặt      D. 12 mặt

Câu 2: Hình lập phương có cạnh 2,4dm diện tích toàn phần hình lập phương là :

    A. 5,76 dm2      B. 23,04 dm2

    C. 3456 dm2      D. 34,56 dm2

Câu 3: Hình dưới đây gồm bao nhiêu hình lập phương ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 6 hình      B. 5 hình

    C. 4 hình      D. 4 hình

Câu 4: Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 9 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên :

    A. 9 lần       B. 18 lần

    C. 27 lần      D. 81 lần

Câu 5: Một thùng nhựa dạng hình lập phương (không có nắp) có cạnh 10 dm .Diện tích nhựa làm cái thùng đó là:

    A. 100 dm2      B. 500 dm2

    C. 600 dm2      D. 400 dm2

Câu 6: Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có :

    A. Chiều dài và chiều rộng bằng nhau

    B. Chiều dài và chiều cao bằng nhau

    C. Chiều dài ,chiều rộng và chiều cao bằng nhau

    D. Chiều dài ,chiều rộng và chiều cao không bằng nhau

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m chiều rộng 0,6m và chiều cao 8 dm . Người ta quét sơn các mặt ngoài của cái thùng đó . Tính diện tích cần quét sơn.

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m , chiều rộng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m , và chiều cao Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn sơn các mặt ngoài và các mặt trong một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật không có nắp cần sơn số mặt là:

    A. 6 mặt      B. 8 mặt

    C. 10 mặt      D. 12 mặt

Câu 2: Hình lập phương có cạnh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm diện tích xung quanh hình lập phương là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 2cm hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật . Có bao nhiêu cách xếp khác nhau?

    A. 4 cách      B. 5 cách

    C. 6 cách      D. 7 cách

Câu 4: Hình bên có bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 6 hình       B. 8 hình

    C. 10 hình      D. 12 hình

Câu 5: Một hộp nhựa dạng hình lập phương có cạnh 12 cm . Người ta sơn 4 mặt xung quanh màu đỏ . Diện tích cần sơn là:

    A. 144cm2      B. 576cm2

    C. 720cm2      D. 864 cm2

Câu 6: Mặt đồng hồ , hộp đựng phấn viết , mặt bàn , cái tủ .Đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật là :

    A. Mặt đồng hồ , hộp đựng phấn viết.

    B. Mặt bàn , cái tủ.

    C. Hộp đựng phấn viết , mặt bàn , cái tủ.

    D. Hộp đựng phấn viết , cái tủ.

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3)
Chiều dài 3m Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án
Chiều rộng 2m 0,6
Chiều cao 4m Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 22 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án 0,5cm
Chu vi mặt đáy 2dm 4cm
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 4,5 cm.

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp