Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Các thành phần của phép cộng là:

Quảng cáo

    A. Số bị trừ , số trừ , hiệu

    B. Thừa số , thừa số , tích

    C. Số bị chia , số chia , thương

    D. Số hạng , số hạng , tổng

Câu 2: Tính giá trị biểu thức 234,5 x 2 + 234,5 x 7 + 234,5 bằng cách hợp lý nhất là:

    A. 234,5 x (2 + 7)

    B. 234,5 x (2 + 7 + 1)

    C. 234,5 x (2 + 7) + 234,5

    D. 234,5 x 10 + 234,5

Câu 3: Tính nhẩm 234,56 x 0,01 có kết quả là:

    A. 2,3456      B. 23,456

    C. 2345,6      D. 23456

Câu 4: Trong phép chia có dư muốn tìm số bị chia a khi biết số chia b thương c và số dư r là ?

    A. a = c x b – r     (0 < r < b)

    B. a = c x b x r     (0 < r < b)

    C. a = c x b + r     (0 < r < b)

    D. a = c x b : r     (0 < r < b)

Câu 5: Trong phép chia 31,7 : 6,2 thương và số dư là:

Quảng cáo

    A. Thương 51 số dư 8

    B. Thương 5,1 số dư 0,8

    C. Thương 5,1 số dư 0,08

    D. Thương 5,1 số dư 8

Câu 6: Một trường Tiểu học có diện tích đất trồng cây hoa là 195,5m2, diện tích đất làm phòng học ít hơn diện tích đất trồng hoa là 25,5m2. Diện tích đất trồng hoa và diện tích đất làm phòng học của trường đó là:

    A. 170 m2 B. 212,5 m2

    C. 221m2 D. 365,5m2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 2,5 x 667,78 x 4

b. 25,67 x 124,6 – 25,6 x 25,67 + 25,67

Câu 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài . Trên thửa ruộng dó người ta trồng lúa cứ 100 m2 thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D B A C C D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a. 2,5 x 667,78 x4

    = 2,5 x 4 x 667,78

    = 10 x 667,78

    = 6677,8

b. 25,67 x 124,6 – 25,6 x 25,67 +25,67

    = 25,67 x (124,6 – 25,6 + 1)

    = 25,67 x 100

    = 2567

Câu 2: (2,5 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

    120 x Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án = 80 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

    120 x 80 = 9600(m2)

    9600 m2 gấp 100m2 số lần là:

    9600 : 100 = 96 (lần)

Số thóc thu được trên thửa ruộng là:

    60 x 96 = 5760(kg)

    5760kg = 57,6 tạ

Đáp số: 57,6 tạ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Trong phép chia :

    A. Có phép chia cho số 0

    B. Không có phép chia cho số 0

    C. Số dư lớn hơn số chia

    D. Số bị chia bằng số chia thì thương là 0

Câu 2: Tính giá trị biểu thức Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bằng cách hợp lý nhất là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: Tính nhẩm 45,67 : 0,01 có kết quả là :

    A. 456,7      B. 4,567

    C. 4567       D. 0,4567

Câu 4: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/ giờ và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/ giờ. Sau 1 giờ 45 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB?

    A. 43,4 km      B. 43,4 km / giờ

    C. 434 km       D. 35,96 km

Câu 5: Giá trị của biểu thức 8,2 – 1,5 x 2,08 là :

    A. 13,936      B. 50,8

    C. 139,36      D. 5,08

Câu 6: Cuối năm 2018 số dân của khu vực A là 31250 người , từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019 số dân khu vực A tăng 1,6 %. Đến cuối năm 2019 số dân khu vực A có số người là:

    A. 31750 người      B. 500 người

    C. 31300 người      D. 31570 người

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5

Câu 2: Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,6m và chiều cao 8dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:Chuyển hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án theo cách làm nào ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2:Tính nhẩm 28,6 x 0,001có kết quả là:

    A. 0,0286      B. 0,286

    C. 28600       D. 286000

Câu 3:Phép cộng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được tính như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4:Một thuyền máy đi ngược dòng từ bến A đến bến B . Vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 22,6 km/ giờ và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/ giờ . Sau 1 giờ 15 phút thì thuyền máy đến bến B .Tính độ dài quãng sông AB?

- Độ dài quãng sông AB là:

    A. 20,4 km      B. 31 km

    C. 25,5 km      D. 255km

Câu 5:Giá trị của biểu thức 6 + 12: 2 x 6 là:

    A. 54        B. 7

    C. 72        D. 42

Câu 6:Hai vòi nước cùng chảy vào bể . Vòi thứ nhất chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bể , vòi thứ hai chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bể . Hỏi còn bao nhiêu phần bể chưa có nước ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:Tìm x:

a. 34,5 : x = 1,5 x 2

b. x × 45,7 - 35,7 × x = 100

Câu 2:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích đất dùng để làm nhà.

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp