Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (7 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 36000kg = … tấn

Quảng cáo

      A. 360 tấn

      B. 36 tấn

      C. 3600 tấn

      D. 120 tấn

Câu 2. 5 giờ 20 phút = … phút

      A. 320 phút

      B. 520 phút

      C. 220 phút

      D. 160 phút

Câu 3. Tìm x biết x : 3 = 6371

      A. 19003

      B. 18113

      C. 19113

      D. 20113

Câu 4. Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

      A. 18 cm

      B. 81 cm

      C. 36 cm

      D. 63 cm

Câu 5. Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Quảng cáo

      A.124 kg

      B. 256 kg

      C. 124000 kg

      D. 60000 kg

Câu 6: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Hai cạnh nào vuông góc nhau:

      A. BC vuông góc CD.

      B. AB vuông góc AD.

      C. AB vuông góc BC.

      D. BC vuông góc AD.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính

3412 × 4         2681 + 5390

675 × 3         257 + 841

Câu 2. Người thợ may lấy ra một tấm vải dài để cắt may 4 bộ quần áo, mỗi áo hết 300 cm và mỗi quần hết 325 cm. Sau khi cắt xong thì tấm vải còn lại dài 2 m. Hỏi tấm vải ban đầu vải dài bao nhiêu cm?

Câu 3. Một người đi xe máy 3 giờ được 48km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (3 điểm) Đổi 2m = 200cm

Một bộ quần áo ( 1 áo + 1 quần) hết số vải là:

      300 + 325 = 625 (cm)

Bốn bộ quần áo hết số vải là:

      625 × 4 = 2500 (cm)

Tấm vải ban đầu dài là:

       2500 + 200 = 2700 (cm)

       Đáp số: 2700cm

Câu 3: (2 điểm)

Trung bình mỗi giờ xe máy đi được số ki-lô-mét là:

      48 : 3 = 16 (km)

       Đáp số: 16km

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tính giá trị của m x n nếu m = 34 và n = 8.

      A. 42

      B. 262

      C. 282

      D. 272.

Câu 2. 3 kg 7g = ? g.

      A. 37 g

      B. 307 g

      C. 370 g

      D. 3007 g

Câu 3. Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số đó bằng 17. Tìm số kia?

      A. 3

      B. 21

      C. 11

      D. 31

Câu 4. Tìm x biết: 549 + x = 976.

      A. x = 427

      B. x = 327

      C. x = 437

      D. x = 337

Câu 5. Tìm x biết: 6 < x < 9 và x là số lẻ :

      A. 6

      B. 7

      C. 8

      D. 9

Câu 6. Tính chu vi hình sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 6cm

      C. 10cm

      B. 8cm

      D. 12cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Một đội đắp đường, ngày thứ nhất đắp được 150 m. Ngày thứ hai đắp được 100 m. Ngày thứ ba đắp được gấp hai lần ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét đường?

Câu 3. Một hình chữ nhật có diện tích là 20cm², biết chiều rộng có độ dài bằng cạnh hình vuông có chu vi là 16cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm x biết x : 3 = 12 321

      A. x = 4107

      B. x = 417

      C. x = 36963

      D. x = 36663

Câu 2: Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

      A. 18 cm

      B. 81 cm

      C. 36 cm

      D. 63 cm

Câu 3: Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

      A. 567899; 567898; 567897; 567896.

      B. 865742; 865842; 865942; 865043.

      C. 978653; 979653; 970653; 980653.

      D. 754219; 764219; 774219; 775219.

Câu 4: Hình nào là góc tù:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. Hình 1

      B. Hình 2

      C. Hình 3

      D. Không hình nào

Câu 5: Kết quả của phép nhân: 212504 x 8 là:

      A. 1690032

      B. 1700032

      C. 1690302

      D. 1700302

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng:

      A. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

      C. Góc tù lớn hơn góc vuông.

      B. Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.

      D. Góc nhọn lớn hơn góc tù.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Khi nhân một số với 1236, Tâm đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó?

Câu 2: Một chuyến xe tải xếp được 7 kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450 kg, mỗi kiện hàng nhỏ nặng 150kg. Hỏi tổng số hàng xếp trên xe nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 3: Cho hình chữ nhật có kích thước như trong hình. Tính chu vi và diện tích hình đó?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Phần I Trắc nghiệm

Câu 1.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Dùng ê-ke kiểm tra hình bên có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. 2 góc vuông …

B. 3 góc vuông …

C. 1 góc tù …

D. 5 góc nhọn …

Câu 2. Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau với nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một chuyến xe tải xếp được 7 kiện hàng to và 9 kiện hàng nhỏ. Mỗi kiện hàng to nặng 450 kg, mỗi kiện hàng nhỏ nặng 150kg. Hỏi tổng số hàng xếp trên xe nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 4300kg

B. 4400kg

C. 4500kg

D. 4550kg

Câu 4.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

115 x 7 = … x 115

1968 x 4 = 4 x …

24 x 8 = … x 24

2008 x 6 = … x 2008

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như ghi trong hình bên. Hãy tính chu vi và diện tích của hình đó.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 231342 x 2

………………………………

………………………………

………………………………

b) 145325 x 4

………………………………

………………………………

………………………………

c) 76435 x 9

………………………………

………………………………

………………………………

Câu 3. Cô Thái mua 7kg gạo nếp, mỗi ki-lô-gam giá 10500 đồng và 9kg gạo tẻ mỗi ki-lô-gam giá 7300 đồng. Hỏi cô Thái phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 4. Với m = 5, 7, 9. Hãy tính giá trị của biểu thức 1237 + 545 x m

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:

A. 11052

B. 1128

C. 3687

D. 3681

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm cạnh cách tính hợp lý nhất:

A. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 4) x (9 x 7)

= 100 x 63

= 6300 …

B. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 9) x 4 x 7

= 225 x 4 x 7

= 900 x 7

= 6300 …

C. 25 x 9 x 4 x 7 = 25 x (9 x 4 x 7)

= 25 x 252

= 5 x 252 x 5

= 1260 x 5

= 6300 

D. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 7) x 9 x 4

= 175 x 9 x 4

= 1575 x 4

= 6300 …


Câu 3.Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho bốn chữ số a, b, c, d khác nhau và khác 0. Lập số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số gồm các chữ số này. Tổng của hai số lập được là 8558.

Tính a + b + c + d.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Khi nhân một số với 1236, Tâm đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Tìm các số tự nhiên a biết:

35634 x a < 142535

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 6)

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:Số bé nhất trong các số 738 288; 738 382; 738 478 và 738 272 là:

A. 738 272

B. 738 382 

C. 738 288 

D. 738 478

Câu 2:Kết quả của phép tính 15kg + 24 yến + 3 tạ theo đơn vị ki-lô-gam là:

A. 584kg

B. 529kg

C. 548kg

D. 555kg

Câu 3:Dãy các đơn vị đo khối lượng được sắp xếp theo thứ tự giá trị trị tăng dần là:

A. dag, hg, kg, tạ, yến, tấn

B. g, hg, dag, kg, yến, tạ

C. hg, kg, yến, tạ, tấn

D. hg, dag, kg, yến, tạ, tấn

Câu 4:Trung bình cộng của hai số là 183, số lớn hơn số bé 44 đơn vị. Số lớn là:

A. 205

B. 200

C. 210

D. 215

Câu 5:Cho hình vẽ dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm: Cạnh MN song song với … cạnh.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

II. Phần tự luận

Bài 1:Tính bằng cách thuận tiện:

a) 46823 + 49249 + 43717 + 37901

b) 1 x 5 x 3 x 2 x 4

Bài 2:Tìm X, biết:

a) X : 8 - 28271 = 91782 

b) 68273 – X x 8 = 13937

Bài 3: Chu vi khung hình chữ nhật bằng 30cm và chiều dài hơn chiều rộng 9cm. Người ta xếp các hình vuông nhỏ cạnh bằng 2cm vào trong khung hình. Tính số hình vuông xếp được.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Biết số tuổi trung bình của 48 học sinh trong một trại hè là 7 tuổi. Nếu tính cả cô giáo hướng dẫn thì tuổi trung bình của cô và 48 học sinh là 8 tuổi. Hỏi cô giáo hướng dẫn năm nay bao nhiêu tuổi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 (Đề 7)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Tính giá trị của m x n nếu m = 34 và n = 8.

A. 42

B. 262

C. 282

D. 272.

Câu 2.3 kg 7g =? g.

  A. 37 g

B. 307 g

 C. 370 g

D. 3007 g

Câu 3.Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số đó bằng 17. Tìm số kia?

  A. 3

 B. 21

C. 11

 D. 31

Câu 4.Tìm x biết: 549 + x = 976.

 A. x = 427

B. x = 327

C. x = 437

D. x = 337

Câu 5.Tìm x biết: 6 < x < 9 và x là số lẻ:

A. 6

  B. 7

 C. 8

  D. 9

Câu 6.Tính chu vi hình sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

 A. 6cm

 B. 8cm

C. 10cm

 D. 12cm

Phần II. Tự luận: 

Câu 1.Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 478 ☐ 65 < 478165

b) 26589 > ☐ 6589

c) 75687 ☐ = 756873

d) 297658 > ☐ 97658

Câu 2. Một đội đắp đường, ngày thứ nhất đắp được 150 m. Ngày thứ hai đắp được 100 m. Ngày thứ ba đắp được gấp hai lần ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Một hình chữ nhật có diện tích là 20cm², biết chiều rộng có độ dài bằng cạnh hình vuông có chu vi là 16cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.