200 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 (có đáp án)


Bộ đề tổng hợp 200 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm học 2023 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề thi giữa kì, đề thi học kì giúp bạn đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh 4.

200 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ từ 130k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 1

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2

Xem thử

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Family and Friends

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Smart Start

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. Sunday                 B. Birthday                  C. Saturday                   D. Wednesday

2. A. school                 B. go                           C. come                       D. have

3. A. December            B. October                   C. Australia                 D. March

4. A. cook                    B. skip                         C. skate                       D. can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. go                            B. gos                           C. goes                         D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have                        B. has                           C. to have                    D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play                         B. playing                    C. to play                     D. plays

4. Lili and Alan …………. homework at 7 o’clock.

A. do                           B. dos                          C. does                        D. to do

5. Her friends like ………….. after school.

A. going                      B. having                     C. skating                     D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch                      B. watchs                     C. watches                   D. watching

Exercise 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano.                      ______________________
2. Where do you from?                          ______________________
3. It are on the fifth of April.                   ______________________
4. Do you have History in Thursday?      ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Cô ấy là một học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. Hôm nay là thứ mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B 2. A 3. C 4. D

Exercise 2:

1. C 2. A 3. D 4. A 5. C 6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When do we have Math?

4. I go to primary school from Monday to Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. do ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ khác loại

1. A. about                   B. where                       C. how                         D. who

2. A. collect                  B. read                           C. do                            D. like

3. A. Art                       B. Music                       C. subject                      D. History

4. A. blue                       B. puppet                       C. purple                        D. red

Question 2: Dựa vào tranh để hoàn thành các câu sau

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

1. She is ______________ a dictation.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

2. Women’s Day is in _________________.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

3. I have __________________ today.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: Chọn từ thích hợp trong hộp thoại để điền vào chỗ trống

happy        England              friend               dance                 club

    This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: Tìm lỗi sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng

1. She don’t like playing badminton.                          _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school.       _____________________
3. We have English in Friday.                                     _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.              _____________________

Question 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

Question 1:

1. A 2. D 3. C 4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND 2. ENGLAND
3. CLUB 4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want to fly a kite.

2. They went to school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. writer     B. musician    C. factory     D. singer

2. A. rice     B. time     C. vegetable     D. milk

3. A. market     B. wish     C. have    D. play

4. A. fat     B. worker     C. tall     D. slim

Exercise 2: Nối cột A với cột B

A B

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock. a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________ 2. ___________ 3. ___________ 4. ___________
5. ___________ 6. ___________ 7. ___________ 8. ___________

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. He goes to school ___________ seven o’clock.

2. ___________ Sunday, we will go camping.

3. Teacher’s day is ___________ November 20th.

4. They play volleyball ___________ the afternoon.

5. She stayed ___________ home all day.

6. They live ___________ a big house.

7. The apple is ___________ the table.

8. I don’t know what is ___________ the box.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. – __________ does your sister do? – She is a nurse.

A. What     B. When

C. How     D. Why

2. His brother is tall __________ he is short.

A. and     B. but

C. so     D. to

3. - Would you like some orange juice? - __________?

A. Hello    B. It’s good.

C. Yes, please.    D. Sorry.

4. I __________ hungry. Do you have something to eat?

A. am     B. is

C. be     D. are

5. My uncle is __________ bus driver.

A. the     B. a

C. an     D. X

6. She often __________ her homework at 8 p.m.

A. has     B. makes

C. gets     D. does

7. It’s time ________ lunch. Let’s go to the cafeteria.

A. of     B. to

C. with     D. for

8. A doctor works in a ________ together with a nurse.

A. factory     B. office

C. hospital     D. house

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng

Quảng cáo
Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. C 2. B 3. A 4. B

Exercise 2: Nối cột A với cột B

1. b 2. h 3. d 4. a
5. f 6. g 7. c 8. e

Exercise 3: Điền giới từ (in, on, at) thích hợp vào chỗ trống

1. at

2. On

3. on

4. in

5. at

6. in

7. on

8. in

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

Quảng cáo
Đáp án Giải thích
1 A Câu hỏi nghề nghiệp: “What does + S + do?”
Dịch: – Chị gái bạn làm nghề gì thế? – Chị ấy là y tá.
2 B But nối 2 vế câu tương phản về nghĩa.
Dịch: Anh trai cậu ấy cao to, nhưng cậu ấy thì thấp.
3 C Đáp lại lời mời ăn/ uống
Dịch: – Bạn muốn một chút nước cam không? – Ừ, có.
4 A “I” đi với tobe là “am”
Dịch: Tôi đói, bạn có gì ăn được không?
5 B Cấu trúc chỉ nghề nghiệp: S + be + a/ an + N.
Dịch: Chú tôi là một lái xe buýt.
6 D Do one’s homework: làm bài tập về nhà
Dịch: Cô ấy thường làm bài tập về nhà vào lúc 8h.
7 D It’s time for st: đã đến giờ làm gì
Dịch: Đã đến giờ ăn trưa rồi. Đi ra căng tin đi.
8 C Hospital: bệnh viện
Dịch: Một bác sĩ làm việc ở bệnh viện với một y tá.

Exercise 5: Sắp xếp các chữ cái để được từ đúng

1. student

2. teeth

3. fifteen

4. lemonade

5. market

6. firework

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Question 1: Chọn từ khác loại

1. A. Go     B. Travel     C. Plane     D. Build

2. A. To     B. You    C. With    D. For

3. A. Monkey    B. Lion    C. Tiger     D. Zoo

4. A. Holiday     B. Summer     C. Winter     D. Fall

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. Her favourite food is fish.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

2. I’d like some bread and milk.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

3. We go fishing at weekends.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

4. He goes swimming on Sundays.

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

It is Sunday today. Phong and Mai go to four places. First, they go to the bookshop because Mai wants to buy some books and pens. Then they go to the pharmacy because Phong wants to buy some medicine. After that, they go to the zoo because they want to see the animals. Finally, they go to the bakery. They want to buy something to eat because they are hungry.

1. How many places do Phong and Mai go?

__________________________________________________.

2. What do they buy at the pharmacy?

__________________________________________________.

3. Do they go to the post office?

__________________________________________________.

4. Why do they go to the zoo?

__________________________________________________.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ time/ It’s/ great.

________________________________________________________.

2. Where/ this/ you/ summer/ going/ are?

________________________________________________________?

3. homework/ stay/ because/ I/ home/ have to/ at/ do/ I.

________________________________________________________.

4. is/ Ho Chi Minh/ He/ to/ going/ city.

________________________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

Question 1: Chọn từ khác loại

1. C 2. B 3. D 4. A

Question 2: Đọc và tick vào tranh thích hợp

1. b 2. c 3. a 4. b

Question 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. They go to four places.

2. They buy some medicine.

3. No, they don’t.

4. They go to the zoo because they want to see the animals.

Question 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. It’s a great time.

2. Where are you going this summer?

3. I stay at home because I have to do homework.

4. He is going to Ho Chi Minh city.

Xem thử

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Đạo đức lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi các môn lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học