Top 5 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Tiếng Anh lớp 4, phần dưới đây liệt kê Top 5 Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 có đáp án. Bạn vào tên đề kiểm tra để theo dõi chi tiết đề thi Tiếng Anh 4 và phần đáp án tương ứng.

Tải xuống

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

Quảng cáo

1. A. Math      B. Name     C. English      D. Vietnamese

2. A. Where      B. What     C. Why      D. Can

3. A. Country      B. Singapore     C. China      D. Australia

4. A. Cook B.      Play     C. Go      D. Would

5. A. Birthday      B. Monday     C. Friday      D. Thursday

6. A. Was      B. Am     C. Is      D. Are

7. A. On      B. To     C. Be      D. For

8. A. Japanese      B. America     C. Cambodia      D. Malaysia

Exercise 2: Cho dạng đúng của các động từ sau

1. He can (climb) _________________ the trees.

2. When (be) _________________ your birthday?

3. I (stay) _________________ at home yesterday.

4. What ______________ they (do) ______________ now?

5. They (play) _________________ the piano now.

6. Today she (have) _________________ English and history.

7. What day (be) _________________ it today?

8. Tommy and Vicky (be) _________________ from Korea.

Exercise 3: Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp ở cột B

A B

1. What is Mr. Long doing?

2. When is his birthday?

3. Where are you from?

4. Where were you yesterday?

5. Can he cook?

6. What is Hanna’s nationality?

7. What do they have on Wednesday?

8. What do you like doing?

a, Yes, he can.

b, I am from Vietnam.

c, I like dancing and singing.

d, His birthday is in October.

e, She is Japanese.

f, I was at home yesterday.

g, He is teaching a lesson.

h, They have Math and PE.

Exercise 4: Hoàn thành hội thoại dựa vào các từ cho trước

Quảng cáo
do      name      What      an      too

Bob:   Hi. I’m Bob. What’s your (1) ___________?

Clara: My name is Clara. Nice to meet you.

Bob:   Nice to meet you, (2) ___________.

Clara: What is your nationality?

Bob:   I’m American. (3) ___________ about you?

Clara: I’m English. Can you sing (4) ___________ English song?

Bob:   Yes, I can. I can sing and dance. Do you like playing the guitar?

Clara: Yes, I (5) ___________. I want to learn to play it.

Bob:   I can teach you.

Clara: That’s great.

Exercise 5: Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. you/ subjects/ today/ What/ have/ do?

___________________________________________________?

2. Can/ football/ you/ play? 

___________________________________________________?

3. email/ an/ I/ writing/ am.

___________________________________________________. 

4. She/ very/ cooking/ much/ likes.

___________________________________________________. 

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ có cách phát âm khác với các từ còn lại

1. A. pupil                  B. music                     C. sun                        D. student

2. A. football               B. book                       C. good                       D. food

3. A. Monday              B. come                      C. from                       D. some

4. A. skate                  B. can                         C. may                        D. date

Exercise 2: Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. It’s n_ce t_ meet _ou.

2. I’m a p_p_ _.

3. W_ere a_ _ you f_om?

4. T_ _ay is S_nd_y.

5. Tha_ _ you very   _uch.

6. My b_ thday is in Fe_ _uary.

Exercise 3: Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh

☐ Hi. It’s nice to see you. I’m from England. But I live in Hanoi now.

☐ Nice to meet you, Tom. Where are you from?

☐ Yes, I am. I love learning Vietnamese.

☐ No, I can’t speak it fluently.

☐ Oh I’m in Hanoi, too. Are you a pupil?

☐ Hey, Anna. This is my friend, Tom.

☐ Wow! Can you speak Vietnamese?

Exercise 4: Dựa vào tranh và hoàn thành câu

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2)

1. He comes from ______________.

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2)

2. I cannot ____________.

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2)

3. My birthday is ___________ March.

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2)

4. I go to Quang Trung ____________ school.

Exercise 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. you/ What/ nationality/ are?

___________________________________________________________.

2. have/ They/ Tuesday/ Math/ on.

___________________________________________________________.

3. play/ She/ cannot/ baseball.

___________________________________________________________.

4. it/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Viết các tháng trong năm theo đúng thứ tự

MAY               DECEMBER             JUNE

FEBRUARY              OCTOBER                APRIL

MARCH          JULY              SEPTEMBER

JANUARY      AUGUST         NOVEMBER

1. ________________ 7. ________________
2. ________________ 8. ________________
3. ________________ 9. ________________
4. ________________ 10. _______________
5. ________________ 11. _______________
6. ________________ 12. _______________

Exercise 2: Chọn từ khác loại

1. A. ski                     B. skip                       C. school                    D. skate

2. A. he                      B. her                       C. you                        D. they

3. A. flag                    B. Malaysia                C. Singapore               D. China

4. A. nice                    B. name                    C. class                      D. pupil

Exercise 3: Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

1. What is your birthday? __________________
2. What is she name? __________________
3. I don’t go to school at Sunday. __________________
4. Tom have an Art class today. __________________

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

1. Where are you from, Tom? __________ from America.

A. I am                         B. My name           

C. You are                    D. Her name

2. Hello, my __________ is Mary.

A. name                        B. name’s                

C. named                       D. names

3. This ______ my friend, Linda. She is from England.

A. is                             B. are                      

C. was                          D. were

4. ________ is the date today?

A. Where                      B. What                   

C. When                       D. How

5. _________to meet you, too.

A. Fine                         B. She                     

C. They                       D. Nice

6. Where are you from?

A. I’m from Malaysia.                            

C. I’m an Japanese.          

B. I from Japan.                                     

D. I Malaysian.

7. .................. you sing? ................., I can.

A. Can/ No                    B. Cannot/ Yes         

C. Can/ Yes                   D. Can/ Not

8. My birthday is on the .................. of October.

A. Thursday                   B. two                     

C. ten                            D. fifth

Exercise 5: Viết 1 đoạn văn ngắn từ 3-5 câu về bản thân em

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Gợi ý:

- What’s your name?

- How old are you?

- When is your birthday?

- What subject do you like?

- What can you do?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. fifth                    B. eight                        C. eleven                      D. one

2. A. November            B. Sunday                    C. Friday                      D. Monday

3. A. Vietnam              B. country                    C. America                   D. Australia

4. A. write                     B. kite                          C. fly                            D. listen

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. – What can you do? – I can _____________.

A. skip          

B. swimming               

C. to play badminton

D. cooking

2. – What are they doing? – They _____________.

A. is writing a dictation        

B. are writing a dictation       

C. write a dictation

D. to write a dictation

3. – What day is it today? – It is _____________.

A. the seven of June

B. the tenth of August

C. second of December 

D. third of March 

4. – Thank you so much. –________________.

A. Not much.

B. No thanks.

C. Yes, please.

D. You’re welcome.

Exercise 3: Dùng các từ cho sẵn hoàn thành đoạn hội thoại sau

playing           What             listening           flying

A: I have a new kite. Let’s fly it.

B: I’m sorry but I don’t like (1) ___________ kites.

A: (2) ___________ do you like doing?

B: I like (3) ___________ to music and (4) ____________ football.

What about you?

A: I like playing football, too.

B: Ok. Let’s play.

1. 2.
3. 4.

Exercise 4: Read and write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack and Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

TRUE or FALSE?

1. She is Akio.
2. She is Vietnamese.
3. Her school is International School.
4. Her class has got twelve students.
5. Her friends are from Vietnam.
6. Jack is from America.
7. Meimei isn’t Japanese.
8. Alex is Australian.
9. They play games together.
10. They are happy.

Exercise 5: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. old/ How/ she/is/?

………………………………………………………

2. 5 people/ There/ are/ in my/ family/.

……………………………………………………………………………

3. you/ play/ Can/ piano/ the/?

……………………………………………………………………………

4. is/ My/ Japan/ from/ teacher.

……………………………………………………………………………

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Exercise 1: Chọn từ khác loại

1. A. Sunday                 B. Birthday                  C. Saturday                   D. Wednesday

2. A. school                 B. go                           C. come                       D. have

3. A. December            B. October                   C. Australia                 D. March

4. A. cook                    B. skip                         C. skate                       D. can

Exercise 2: Chọn đáp án đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. go                            B. gos                           C. goes                         D. going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. have                        B. has                           C. to have                    D. haves

3. He can …………. the piano very well.

A. play                         B. playing                    C. to play                     D. plays

4. Lili and Alan …………. homework at 7 o’clock.

A. do                           B. dos                          C. does                        D. to do

5. Her friends like ………….. after school.

A. going                      B. having                     C. skating                     D. getting

6. Nam …………….TV at 3p.m every day.

A. watch                      B. watchs                     C. watches                   D. watching

Exercise 3: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: Gạch chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

1. He can plays the piano.                      ______________________
2. Where do you from?                          ______________________
3. It are on the fifth of April.                   ______________________
4. Do you have History in Thursday?      ______________________

Exercise 5: Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Cô ấy là một học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. Hôm nay là thứ mấy?

___________________________________________________

 

Đề thi Tiếng Anh 4 Giữa học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra các môn lớp 4 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk các môn lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.