Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Phân số chỉ số phần đã tô màu là:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Tử số và mẫu số của phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án lần lượt là:

      A. 11 và 6

      B. 6 và 11

      C. 6 và 17

      D. 17 và 11

Câu 3. Số 6 được viết dưới dạng phân số là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn 1?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Chia đều 3 lít nước mắm vào 4 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Chọn đáp án sai

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) Viết mỗi phân số dưới dạng thương rồi tích các giá trị của thương

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm) Viết 4 phân số bằng phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

1) >      2) <      3) <      4) =      5) <      6) <

Câu 2 (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm) 4 phân số bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. May 5 áo trẻ em hết 6 m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Cho hình vẽ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Chọn đáp án sai?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Phân số nào sau đây bằng phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Chọn đáp án đúng ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Giá trị của a bằng ?

      A. a = 2

      B. a = 3

      C. a = 4

      D. a = 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) Tìm các phân số bằng nhau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm) Viết 5 phân số đều nhỏ hơn 1, có chung mẫu số là 6

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chọn đáp án sai:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án .Gía trị của x là:

      A. x = 1

      B. x = 2

      C. x = 3

      D. x = 4

Câu 4. Chọn đáp án sai:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Đáp án nào sau đây gồm hai phân số bằng nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Chia đều 5 lít sữa vào 10 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít sữa?

      A. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      B. 2

      C. 5

      D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) Viết 4 phân số bằng phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án mà có mẫu chẵn.

Câu 3 (2 điểm) Khi nhân cả tử và mẫu của 1 phân số với 7 ta được phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Tìm phân số đó.

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.