Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 23

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi đỏ so với tổng số bi là:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Số chia hết cho cả 3 và 5 là:

      A. 6800

      B. 571

      C. 940

      D. 2685

Câu 3. Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

      A. 99999999

      B. 99999990

      C. 99999998

      D. 90000000

Câu 4. Trong các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án các phân số tối giản là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Tổng của 2 số là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án , nếu thêm vào số thứ nhất Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án thì tổng mới sẽ là:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Chọn phép so sánh đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Rút gọn rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Sau khi bớt ở phân số thứ nhất đi Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án thì tổng hai phân số là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án. Tính tổng hai phân số ban đầu.

Câu 3 (2 điểm): Sơ kết học kì năm học 2007 – 2008 lớp 4A có Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số học sinh đạt loại giỏi,Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số học sinh đạt loại khá. Hỏi số học sinh đạt loại khá và giỏi trên chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp ?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm)

Sau khi bớt ở phân số thứ nhất đi Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án thì tổng 2 phân số ban đầu cũng giảm đi Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án và bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án. Vậy tổng 2 phân số ban đầu là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm) Bài giải

Số học sinh khá và giỏi chiếm số phần cả lớp là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 23

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chọn phát biểu đúng:

      A. Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

      B. Số có tận cùng là 9 thì chia hết cho 9

      C. Số chia hết cho 9 là số lẻ

      D. Cả B và C đều đúng

Câu 2. Phân số tối giản của phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 3

      B. 4

      C. 5

      D. 6

Câu 4. Phân số bằng phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Viết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án và 2 thành 2 phân số có mẫu chung là 5:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Diện tích hình bình hành ABCD là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. DC x AH

      B. DC x AH : 2

      C. BC x AE : 2

      D. BC x AE

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính nhanh:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm): Cho hình bình hành ABCD có AB = 14cm, BC = 6cm và chiều cao AH = 4cm (như hình vẽ).Hãy tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 23

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong các số 1820 ; 3675 ; 954000 ; 47205 có :

      A. Những số chia hết cho cả 2 và 5 là 1820 và 47205 …

      B. Những số chia hết cho cả 2 và 5 là 3675 ; 954000 và 47205

      C. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là 1820

      D. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là 954000

Câu 2. Phân số nào sau đây là phân số tối giản:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 . Phân số nhỏ hơn Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Kết quả phép tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 29

      B. 39

      C. 49

      D. 59

Câu 6.Cho hình bình hành có diện tích là 312m², đáy là 24m. Chiều cao hình bình hành đó là:

      A. 17m

      B. 30m

      C. 37m

      D. 13m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Quy đồng mẫu số rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Viết các phân số sau thành tổng 3 phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (2 điểm): Một ô tô giờ đầu chạy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án quãng đường, giờ thứ 2 chạy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án quãng đường, giờ thứ ba chạy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án quãng đường. Hỏi trong 3 giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.